Rhaglen a Phenderfyniadau

Lleoliad: Cyfarfod Rhithiol Zoom / Zoom Virtual Meeting

Cyswllt: Einir Rh Davies  01286 679868

Eitemau
Rhif eitem

1.

GWEDDI

Myfyrdod tawel neu weddi

2.

YMDDIHEURIADAU

I dderbyn unrhyw ymddiheuriadau am absenoldeb.

3.

DATGAN BUDDIANT PERSONOL

I dderbyn unrhyw ddatganiad o fuddiant personol

4.

MATERION BRYS

I nodi unrhyw eitemau sy’n fater brys ym marn y Cadeirydd fel y gellir eu hystyried..

5.

COFNODION pdf eicon PDF 307 KB

Bydd y Cadeirydd yn cynnig y dylid llofnodi cofnodion y cyfarfod o CYSAG a gynhaliwyd ar 11 Tachwedd 2020. (Copi’n amgaeedig)

6.

GWAHODDIAD GAN CYSAGAU pdf eicon PDF 195 KB

Gwahoddiad i enwebu 4 cynrychiolydd i fynychu Cynhadledd Wanwyn CYSAGAU – sydd i’w chynnal 23 Mawrth 2021, drwy Zoom.

 

Penderfyniad:

Derbyn yr enwebiadau ar gyfer mynychu y gynhadledd :

Dashu

Cynghorydd Paul Rowlinson

Eurfryn Davies

Cynghorydd Selwyn Griffiths

 

7.

ADRODDIADAU BLYNYDDOL CYSAG

Diweddariad ar y Cynnydd gyda Adroddiadau Blynyddol CYSAG ar gyfer 2018-2019 a 2019-2020

Penderfyniad:

Derbyn y sefyllfa, ond annog y Swyddog Gwella Ansawdd Addysg Cynorthwyol a Chlerc CYSAG yn cysylltu gyda Bethan James ar fyrder i symud y mater ymlaen.

8.

YMATEB GAN BRIFYSGOL BANGOR YNGLYN A DYFODOL AG pdf eicon PDF 211 KB

I dderbyn a thrafod yr ymateb a dderbyniwyd gan Brifysgol Bangor ynglyn a

 

Dyfodol Canolfan AG Prifysgol Bangor, a

 

Dyfodol AG ym Mhrifysgol Bangor

 

 

 

 

 

 

Penderfyniad:

Derbyn yr adroddiad ac ysgrifennu at y Dirprwy Is-Ganghellor gan gynnig iddo wahodd darlithydd o’r Brifysgol i fynychu cyfarfod nesaf CYSAG i roi cyflwyniad ar yr heriau sydd yn wynebu Addysg Grefyddol o fewn y Cwricwlwm newydd o fewn y dyniaethau

 

9.

ADDOLI AR Y CYD

I drafod addoli ar y cyd mewn Ysgolion

Penderfyniad:

Derbyn yr adroddiad a nodi bod llawer o adnoddau ar gael - nid yn unig yr adnoddau a gyfeirir atynt gan CYSAGAU Cymru eu hunain ond yn y gymuned yn lleol.  Cytunwyd i gasglu yr holl bwyntiau cyswllt at ei gilydd cyn anfon llythyr atgoffa at yr ysgolion yn amlygu yr adnoddau hyn, a’u hannog  i ystyried addoli ar y cyd.