Rhaglen

Lleoliad: Cyfarfod Rhithiol - Zoom

Cyswllt: Einir Rh Davies  01286 679868

Eitemau
Rhif eitem

1.

GWEDDI

Myfyrdod distaw neu weddi

2.

ETHOL CADEIRYDD

I ethol Cadeirydd i’r pwyllgor hwn am y flwyddyn 2021/2022

3.

ETHOL IS-GADEIRYDD

I ethol Is Gadeirydd i’r pwyllgor hwn am y flwyddyn 2021/2022

4.

YMDDIHEURIADAU

I dderbyn unrhyw ymddiheuriadau am absenoldeb

5.

DATGAN BUDDIANT PERSONOL

I dderbyn unrhyw ddatganiad o fuddiant personol

6.

MATERION BRYS

I nodi unrhyw faterion sydd o frys ym marn y Cadeirydd ar gyfer ystyriaeth

7.

COFNODION Y CYFARFOD BLAENOROL pdf eicon PDF 214 KB

Bydd y Cadeirydd yn cynnig bod cofnodion y cyfarfod o’r Pwyllgor hwn a gynhaliwyd ar 10 Chwefror, 2021 yn cael eu harwyddo fel rhai cywir

8.

DYFODOL CANOLFAN ADDYSG GREFYDDOL PRIFYSGOL BANGOR pdf eicon PDF 244 KB

Cyflwyniad gan Dr Gareth Evans Jones, Darlithydd Astudiaethau Crefyddol, Ysgol Hanes, Athroniaeth a Gwyddorau Cymdeithas, Prifysgol Bangor

9.

ADRODDIAD BLYNYDDOL DRAFFT CYSAG pdf eicon PDF 999 KB

I gymeradwyo, yn ddarostynedig i fan newidiadau, yr Adroddiad Blynyddol

10.

CYFETHOL DISGYBLION AR BWYLLGOR CYSAG

I ystyried cyfethol disgyblion ar Bwyllgor CYSAG

11.

YMATEB I YMGYNGHORIAD LLYWODRAETH CYMRU AR "CANLLAWIAU YNGHYLCH CYNLLUNIO A GWEITHREDU ELFEN ORFODOL CREFYDD, GWERTHOEDD A MOESEG" pdf eicon PDF 942 KB

I ystyried ymateb i’r Ymgynghoriad gan Llywodraeth Cymru

12.

MATERION CCYSAGAU pdf eicon PDF 525 KB

 

a)    Cofnodion y Cyfarfod a Gynhaliwyd ar 23 Mawrth, 2021

I dderbyn cofnodion y cyfarfod

b)    Enwebiad i’r Pwyllgor Gwaith

I drafod yr enwebiad i’r Pwyllgor Gwaith

c)    Dyddiad y Cyfarfod Nesaf a Chynrychiolaeth i’r CCYSAGAU

I nodi dyddiad cyfarfod nesaf CCYSAGAU a chadarnhau y cynrychiolwyr

 

 

Dogfennau ychwanegol: