Rhaglen

Lleoliad: Siambr Hywel Dda, Council Offices, Caernarfon, Gwynedd. LL55 1SH

Cyswllt: Rhonwen Jones  01286 679780

Eitemau
Rhif eitem

1.

YMDDIHEURIADAU

I dderbyn unrhyw ymddiheuriadau am absenoldeb

 

2.

DATGAN BUDDIANT PERSONOL

I dderbyn unrhyw ddatganiad o fuddiant personol

 

3.

MATERION BRYS

Nodi unrhyw eitemau sy’n fater brys ym marn y cadeirydd fel y gellir eu hystyried.

 

4.

COFNODION pdf eicon PDF 116 KB

Bydd y Cadeirydd yn cynnig y dylid llofnodi cofnodion cyfarfod o’r pwyllgor hwn a gynhaliwyd 9fed o Orffennaf 2019 fel rhai cywir  

 

5.

CYNLLUN ARFOR pdf eicon PDF 47 KB

I ystyried yr adroddiad

6.

BYW'N IACH

I dderbyn trosolwg o sut mae’r gwasanaeth yn parhau i roi blaenoriaeth i’r Gymraeg

7.

DYNODIADAU IAITH pdf eicon PDF 60 KB

I ystyried yr adroddiad

8.

ADRODDIAD SICRWYDD COMISIYNYDD GYMRAEG 2018-19 pdf eicon PDF 79 KB

I ystyried adroddiad yr Ymgynghorydd Iaith