Rhaglen a chofnodion

Lleoliad: Siambr Dafydd Orwig, Swyddfa'r Cyngor, Caernarfon, Gwynedd. LL55 1SH. Gweld cyfarwyddiadau

Cyswllt: Ann Roberts  01286 679780

Eitemau
Rhif eitem

1.

YMDDIHEURIADAU

I dderbyn unrhyw ymddiheuriadau am absenoldeb

Cofnod:

Ymddiheuriadau:  Y Cynghorydd Owain Williams, Craig ab Iago a Dyfrig Siencyn (Aelod Cabinet - y Gymraeg).

2.

DATGAN BUDDIANT PERSONOL

I dderbyn unrhyw fuddiant personol

Cofnod:

1.       DATGAN BUDDIANT PERSONOL

 

          Ni dderbyniwyd datganiad o fuddiant personol gan unrhyw aelod oedd yn bresennol.

3.

CYNLLUN STRATEGOL Y GYMRAEG MEWN ADDYSG - DRAFFT pdf eicon PDF 155 KB

I gyflwyno adroddiad y Swyddog Addysg Ardal Gwynedd

Dogfennau ychwanegol:

Cofnod:

2.       CYNLLUN STRATEGOL Y GYMRAEG MEWN ADDYSG - DRAFFT

 

Diolchodd y Swyddog Addysg Ardal am y cyfle i drafod ymhellach y drafft o’r Cynllun yn ystod y cyfnod ymgynghori.  Eglurwyd bod y Pennaeth Addysg wedi gweithio’n agos gyda’r swyddogion i baratoi’r drafft o’r Cynllun Strategol y Gymraeg mewn Addysg.

 

Cyflwynwyd yr adroddiad a gofynnwyd am sylwadau’r aelodau ar y Cynllun drafft.

 

Derbyniwyd sylw gan aelod nad oedd y Cynllun yn ei gyfanrwydd yn ddigon ymestynnol o ran dysgu trwy gyfrwng y Gymraeg a bod y Polisi Addysg dwyieithog yn gwaethygu’r sefyllfa drwy ddysgu un ai yn y Saesneg neu yn ddwyieithog.

 

Adroddwyd bod Swyddogion yr Adran Addysg yn gweithio ar y cyd ag Ymgynghorydd Allanol i gyflawni Astudiaeth a fydd yn ymateb i gwestiynau a sylwadau’r aelodau ar faterion lleol.  Disgwylir adroddiad yr Astudiaeth a fydd yn cynnwys casgliadau ac argymhellion ym mis Ionawr 2017.

 

Derbyniwyd y sylwadau canlynol gan yr aelodau ar y Nod ac Amcanion a’r saith Deilliant:-

 

Nod ac Amcanion

 

Cryfhau’r trydydd pwynt bwled i ddarllen:  “Yn CA2, parhau i ddatblygu meistrolaeth disgyblion .....”

 

 

Deilliant 1 – Mwy o blant saith oed yn cael eu haddysgu drwy gyfrwng y Gymraeg

 

·         Angen cryfhau’r trydydd pwynt bwled i sicrhau cyfundrefn sy’n rhoi sylfaen gadarn yn y Gymraeg cyn cyflwyno Saesneg.

 

·         Nodwyd bwriad y cyfarfod oedd i drafod y Cynllun Strategol y Gymraeg mewn Addysg.  Er hynny, awgrymwyd bod angen cryfhau brawddeg y Polisi Iaith presennol: “nod cyffredinol y Polisi Iaith yw dwyieithrwydd gan osod sylfaeni a thargedau cadarn”.

 

 

·         Angen targedau mwy heriol os am gyrraedd targed y Llywodraeth o gael miliwn o siaradwyr Cymraeg yng Nghymru erbyn 2050.

 

·         Angen gwersi Cymraeg fel pwnc drwy’r blynyddoedd i gael continwwm iaith.

 

·         Cynnwys yr angen i gynnal astudiaeth ardrawiad iaith cyn cychwyn ad-drefnu ysgolion.

 

·         Angen i ganiatáu plant o bob oedran i fynychu Canolfannau Iaith yn ôl yr angen, nid plant Blwyddyn 2 a hŷn yn unig.

 

 

Deilliant 2 – Mwy o ddisgyblion yn parhau i wella eu sgiliau Cymraeg wrth drosglwyddo o’r ysgol gynradd i’r ysgol uwchradd.

 

·         Angen targedau mwy heriol ac angen sicrhau cysondeb yn y defnydd o’r diffiniad ‘ail-iaith’ wrth fesur perfformiad yn erbyn y targedau.

 

          Mewn ymateb i gwestiynau’r aelodau ynglŷn â’r targedau eglurwyd bod gan yr Adran Addysg ffigyrau a thargedau lleol ond bod templed y Llywodraeth yn mynnu targed cyfansawdd ar gyfer y sir.

 

 

Deilliant 3 – Mwy o fyfyrwyr 14-16 oed yn astudio ar gyfer cymwysterau drwy gyfrwng y Gymraeg

a

Deilliant 4 – Mwy o fyfyrwyr 14-19 oed yn astudio pynciau drwy gyfrwng y Gymraeg, mewn ysgolion, colegau a dysgu seiliedig ar waith.

 

          Mewn ymateb i gwestiwn gan aelod ynglŷn â chyrsiau galwedigaethol cydweithredol ôl 16 a ddarperir gan Goleg Menai ar gyfer ysgolion ardal Arfon yn unig, eglurwyd bod y Cynllun yn adrodd ar ysgolion yn hytrach na disgyblion.  Nodwyd bod sefyllfa Coleg Meirion Dwyfor yn wahanol.

 

 

Deilliant 5 – Mwy o fyfyrwyr â sgiliau uwch yn y Gymraeg

         

          Disgyblion Y Cyfnod sylfaen enillodd ddeilliant 5+ ar gyfer asesiadau athro  ...  gweld y cofnod llawn ar gyfer eitem 3.