Rhaglen a chofnodion

Lleoliad: Siambr Hywel Dda, Council Offices, Caernarfon, Gwynedd. LL55 1SH

Cyswllt: Ann Roberts  01286 679780

Eitemau
Rhif eitem

1.

YMDDIHEURIADAU

Derbyn unrhyw ymddiheuriadau am absenoldeb.

Cofnod:

1.       YMDDIHEURIADAU

 

          Y Cynghorydd Elwyn Edwards.

2.

DATGAN BUDDIANT PERSONOL

Derbyn unrhyw ddatganiad o fuddiant personol.

Cofnod:

2.       DATGAN BUDDIANT PERSONOL

 

          Ni dderbyniwyd datganiad o fuddiant personol gan unrhyw aelod oedd yn bresennol.

3.

MATERION BRYS

Nodi unrhyw eitemau sy’n fater brys ym marn y Cadeirydd fel y gellir eu hystyried.

Cofnod:

3.       MATERION BRYS

 

          Ni dderbyniwyd materion brys.

4.

COFNODION pdf eicon PDF 244 KB

Bydd y Cadeirydd yn cynnig y dylid llofnodi cofnodion y cyfarfod blaenorol o’r pwyllgor hwn a gynhaliwyd ar 4 Gorffennaf, 2017 fel rhai cywir.

Cofnod:

4.       COFNODION

 

Llofnododd y Cadeirydd gofnodion y cyfarfod blaenorol o’r pwyllgor hwn a gynhaliwyd ar 4 Gorffennaf, 2017 fel rhai cywir.

5.

ADRODDIAD YR AELOD CABINET - Y GYMRAEG

Derbyn adroddiad llafar yr Aelod Cabinet – Y Gymraeg.

Cofnod:

5.       ADRODDIAD YR AELOD CABINET – Y GYMRAEG

 

Cyflwynwyd adroddiad llafar Aelod Cabinet y Gymraeg, yn manylu ar ddatblygiadau diweddar o fewn y maes, gan gynnwys y canlynol:-

 

·         Digwyddiad yn Llandudno yn Ymgynghori ar Bapur Gwyn y Llywodraeth – Taro’r Cydbwysedd iawn:  Cynigion ar gyfer Bil y Gymraeg.  Nodwyd bod Alun Davies, Y Gweinidog sydd â chyfrifoldeb dros y Gymraeg yn bresennol.  Adroddwyd bod pwyslais yr ymgynghoriad ar ffafriaeth y Llywodraeth o ddiddymu rôl Comisiynydd y Gymraeg a sefydlu Comisiwn y Gymraeg.

·         Y gwaith o lunio Strategaeth Iaith newydd Gwynedd yn mynd yn ei flaen.  Y bwriad fydd ymgynghori ar y Strategaeth drafft yn ystod mis Tachwedd/Rhagfyr. 

·         Ymestyn y siarter iaith i’r ysgolion uwchradd drwy gyfrwng y Strategaeth Iaith Uwchradd.

·         Canllaw Cynllunio Atodol – gwaith yn mynd rhagddo ar y canllawiau.

 

 

PENDERFYNWYD nodi cynnwys yr adroddiad.

6.

YMATEB I DDOGFEN YMGYNGHOROL PAPUR GWYN Y LLYWODRAETH - TARO'R CYDBWYSEDD IAWN: CYNIGION AR GYFER BIL Y GYMRAEG pdf eicon PDF 231 KB

Ystyried adroddiad yr Aelod Cabinet – Y Gymraeg

Dogfennau ychwanegol:

Cofnod:

6.       YMATEB I DDOGFEN YMGYNGHOROL PAPUR GWYN Y LLYWODRAETH – TARO’R CYDBWYSEDD IAWN: CYNIGION AR GYFER BIL Y GYMRAEG

 

Cyflwynwyd adroddiad yr Aelod Cabinet – Y Gymraeg yn cyflwyno ymateb drafft yr Uned Iaith i ymgynghoriad y Llywodraeth ar eu Papur Gwyn:  Taro’r Cydbwysedd iawn: Cynigion ar gyfer Bil y Gymraeg.  Eglurodd bod ymgynghoriad y Llywodraeth i ystyried newidiadau i Fesur y Gymraeg a’r modd y caiff y Safonau eu gosod a’u gweithredu gyda’r nod o symleiddio’r broses.

 

Nodwyd bod y broses wedi bod yn system o fiwrocratiaeth drom a chroesawir y newid hwn tuag at drefn a fydd yn hybu a hwyluso, ac yn annog newid drwy fagu ewyllys da yn hytrach na gorfodi.

 

Cyflwynwyd y materion yn y crynodeb ar amcan y papur a’r ymateb gan y Rheolwr Gwasanaethau Iaith Gymraeg.  Nodwyd bod bylchau yn yr wybodaeth a gyflwynwyd ym mhapur y Llywodraeth, a’r angen i ddeall mwy cyn gallu rhoi barn bendant ar ambell i fater.  Adroddwyd y bu cynrychiolaeth mewn digwyddiad ymgynghori agored gyda Gweinidog Llywodraeth Cymru sydd â chyfrifoldeb dros y Gymraeg ac y bydd cyfarfod arall ar 13 Hydref ar gyfer swyddogion yn benodol.

 

Tywyswyd yr aelodau drwy’r ddogfen drosolwg o Ran 1 i Ran 5.

 

Nodwyd bod y pwyslais wrh son am y meysydd strategol y mae’r Llywodraeth yn gyfrifol amdanynt y rhan 1 ar y maes Addysg ac nad oedd digon o sylw pendant i feysydd eraill fel cynllunio a’r economi a thwristiaeth nac am feysydd eraill lle mae potensial i ddylanwadu ar ddefnydd iaith. 

 

Trafodwyd ac ystyriwyd y gwahanol opsiynau yn amlinellu’r dewisiadau posib ar gyfer strwythur newydd a lle bydd y gwahanol swyddogaethau a chyfrifoldebau yn gorwedd.

 

Mynegwyd pryder am yr opsiwn sydd yn cael ei ffafrio gan y Llywodraeth o sefydlu Comisiynydd ac am ddiffyg gwybodaeth eglur yn y papur ar wahanol agweddau.

 

Pwysleiswyd yr angen i gael cymaint o annibyniaeth a phosib i’r corff newydd, a bod angen pwysleisio yn ymateb  y Cyngor i’r Papur Gwyn yr angen i gydweithio yn hytrach na bod ar wahân.

 

Trafodwyd pwysigrwydd gwreiddio hawliau unigolion yn y Mesur er bod y Llywodraeth wedi dweud nad ydi hynny’n bosib.  Trafodwyd yr angen i bobl gael y sicrwydd y bydd eu hanghenion ieithyddol yn cael eu parchu, a’r ddadl  mai dim ond drwy osod hawl cyfreithiol y gellir gwneud hynny.

 

         

PENDERFYNWYD derbyn ymateb drafft yr Uned Iaith i ymgynghoriad y Llywodraeth ar eu Papur Gwyn: Taro’r Cydbwysedd iawn: cynigion ar gyfer Bil y Gymraeg.

7.

RHAGLEN WAITH Y PWYLLGOR IAITH pdf eicon PDF 232 KB

Ystyried adroddiad y Swyddog Datblygu Iaith

Cofnod:

7.       RHAGLEN WAITH Y PWYLLGOR IAITH

 

          Cyflwynwyd adroddiad y Rheolwr Gwasanaethau’r Gymraeg ac atgoffwyd yr aelodau o gadarnhad yr Uwch GyfreithiwrCorfforaethol am gylch gorchwyl y Pwyllgor Iaith yn y cyfarfod diwethaf.

 

Gofynnodd aelod sut y gall y Pwyllgor Iaith oruchwylio gweithrediad y polisi iaith a chydymffurfiaeth gyda’r Safonau Iaith os nad ydi’r Pwyllgor yn craffu ar hynny.  Rhaid sicrhau sefydlu rhaglen waith cadarn.

 

          PENDERFYNWYD derbyn yr adroddiad a’r Rhaglen Waith

8.

CWYNION AC YMCHWILIADAU pdf eicon PDF 340 KB

Ystyried adroddiad y Swyddog Datblygu Iaith

Cofnod:

8.       CWYNION AC YMCHWILIADAU

 

          Cyflwynwyd adroddiad y Rheolwr Gwasanaethau’r Gymraeg. 

 

Nodwyd bod ymchwiliad hir a beichus wedi dod i ben gan y Comisiynydd Iaith i fethiant posib i gydymffrufio wrth ddarparu gwersi nofio.  Adroddwyd bod y Comisynydd wedi barnu i’r Cyngor fethu a chydymffurfio gyda Safon 81, a bod yr Uned Iaith wrthi’n ystyried sut i ymateb i gais y Comisiynydd i gymryd camau gweithredu. Nodwyd yr enghreifftiau o ddulliau gweithredu posib y gellid eu defnyddio i hybu a hysbysebu gwersi nofio Cymraeg a thrafodwyd yr angen i fod yn ofalus iawn wrth eirio hysbysebion.

 

 

Mewn ymateb i sylw aelod bod rhai aelodau o staff yn gallu siarad Cymraeg ond yn siarad Saesneg efo'i gilydd, adroddwyd bod y Cyngor yn rhoi cefnogaeth i staff i gryfhau eu sgiliau Cymraeg.  Adroddwyd bod y Cyngor wedi bod yn gweithio gyda staff Hamdden i wella’r sefyllfa a chytunwyd bod arferion ieithyddol sydd wedi hen sefydlu yn mynd i gymryd amser i’w newid.  Nodwyd bod swyddog o’r adran hamdden yn gyfrifol am  arsylwi gwersi nofio a bod llawer o waith cefndir yn mynd yn ei flaen i gefnogi staff Hamdden.

 

Eglurwyd bod y ddwy gŵyn a ddaeth i law ers y cyfarfod diwethaf yn ymwneud â pholisi recriwtio’r Cyngor a’r angen i gael sgiliau Cymraeg i ymgeisio am swyddi.  Nodwyd nad oedd y cwynion yn manylu ar ba swyddi oedd yr unigolion wedi ceisio amdanynt.

 

PENDERFYNWYD nodi cynnwys yr adroddiad.

9.

CANLLAW CYNLLUNIO ATODOL

Diweddariad ar lafar gan y Swyddog Datblygu Iaith

Cofnod:

9.       CANLLAW CYNLLUNIO ATODOL

 

Cyflwynwyd diweddariad ar lafar gan y Rheolwr Gwasanaethau’r Gymraeg ar y gwaith ar y Canllaw Cynllunio Atodol. Atgoffwyd yr aelodau eu bod wedi eu gwahodd i sesiwn briffio anffurfiol ar y cyd gyda’r Pwyllgor Craffu Cymunedau ar 22 Medi, ble y cafwyd cyfle i drafod y canllaw gyda’r Rheolwr Gwasanaethau’r Gymraeg a swyddogion cynllunio.   Adroddwyd bod y gwaith o lunio’r Canllaw Atodol yn mynd rhagddo, ac atgoffwyd yr aelodau o’r bwriad i gyflwyno adroddiad drafft i’r Pwyllgor Craffu Cymuendau ddechrau Tachwedd.  Nodwyd y bydd y Pwyllgor Iaith a’i aelodau yn cael eu cynnwys yn y broses o gyfrannu at a chraffu’r canllaw ar gais y Pwyllgor Craffu Cymunedau,ac ar y cyd gyda phwyllgorau cyfatebol Cyngor Sir Ynys Mon. 

 

 

PENDERFYNWYD nodi cynnwys yr adroddiad llafar

 

 

Dechreuodd y cyfarfod am 10.30 y.b. a daeth i ben am 11.55.y.b

10.

GWEITHDY

Ar ddiwedd y cyfarfod, cynhelir gweithdy i drafod Strategaeth Iaith newydd Gwynedd. 

Hwylusydd:  Swyddog Datblygu Iaith.