Rhaglen

Lleoliad: Ystafell Gwyrfai, Council Offices, Caernarfon, Gwynedd. LL55 1SH

Cyswllt: Eirian Roberts  01286 679018

Eitemau
Rhif eitem

1.

YMDDIHEURIADAU

Derbyn unrhyw ymddiheuriadau am absenoldeb.

2.

DATGAN BUDDIANT PERSONOL

Derbyn unrhyw ddatganiadau o fuddiant personol.

3.

MATERION BRYS

Nodi unrhyw eitemau sy’n fater brys ym marn y Cadeirydd fel y gellir eu hystyried.

4.

COFNODION pdf eicon PDF 93 KB

Bydd y Cadeirydd yn cynnig y dylid llofnodi cofnodion y cyfarfod blaenorol o’r pwyllgor hwn a gynhaliwyd ar 17 Mehefin, 2019 fel rhai cywir  (ynghlwm).

5.

COFRESTR RHODDION A LLETYGARWCH pdf eicon PDF 44 KB

Ystyried adroddiad yr Uwch Gyfreithiwr (Corfforaethol)  (ynghlwm).

Dogfennau ychwanegol:

6.

HONIADAU YN ERBYN AELODAU pdf eicon PDF 49 KB

Ystyried adroddiad yr Uwch Gyfreithiwr (Corfforaethol)  (ynghlwm).

7.

ADRODDIAD BLYNYDDOL YR OMBWDSMON pdf eicon PDF 47 KB

Ystyried adroddiad y Swyddog Monitro  (ynghlwm).

Dogfennau ychwanegol:

8.

FFORWM PWYLLGORAU SAFONAU GOGLEDD CYMRU pdf eicon PDF 104 KB

Cyflwyno, er gwybodaeth, gofnodion cyfarfodydd Fforwm Pwyllgorau Safonau Gogledd Cymru a gynhaliwyd ar y dyddiadau isod:-

 

(a)        29 Mehefin, 2018

(b)        26 Mehefin, 2019 (cofnodion drafft)

 

Dogfennau ychwanegol: