Rhaglen a Phenderfyniadau

Lleoliad: Cyfarfod Rhithiol - Zoom

Cyswllt: Eirian Roberts  01286 679018

Eitemau
Rhif eitem

1.

ETHOL CADEIRYDD

*Ethol Cadeirydd ar gyfer y pwyllgor hwn.

Penderfyniad:

Ethol Dr Einir Young yn gadeirydd y pwyllgor hwn.

 

2.

ETHOL IS-GADEIRYDD

*Ethol Is-gadeirydd ar gyfer y pwyllgor hwn.

 

*D.S – mae’r rheoliadau perthnasol yn nodi:-

 

“Dim ond aelod annibynnol o'r Pwyllgor Safonau a all fod yn gadeirydd neu is-gadeirydd.”

 

Penderfyniad:

Ethol Mr Hywel Eifion Jones yn is-gadeirydd y pwyllgor hwn.

 

3.

YMDDIHEURIADAU

Derbyn unrhyw ymddiheuriadau am absenoldeb.

 

4.

DATGAN BUDDIANT PERSONOL

Derbyn unrhyw ddatganiadau o fuddiant personol.

 

5.

MATERION BRYS

Nodi unrhyw eitemau sy’n fater brys ym marn y Cadeirydd fel y gellir eu hystyried.

 

6.

COFNODION pdf eicon PDF 242 KB

Bydd y Cadeirydd yn cynnig y dylid llofnodi cofnodion y cyfarfod blaenorol o’r pwyllgor hwn a gynhaliwyd ar 22 Chwefror, 2021 fel rhai cywir.

 

7.

ADRODDIAD BLYNYDDOL Y PWYLLGOR SAFONAU 2020/21 pdf eicon PDF 179 KB

Cyflwyno adroddiad yr Uwch Gyfreithiwr (Corfforaethol).

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

Cymeradwyo’r adroddiad blynyddol i’w gyflwyno i’r Cyngor llawn ar 8 Gorffennaf, yn ddarostyngedig i ychwanegu cyflwyniad a rhagair gan y Cadeirydd a’r Swyddog Monitro.

 

8.

DEDDF LLYWODRAETH LEOL AC ETHOLIADAU (CYMRU) 2021 - NEWIDIADAU I'R FFRAMWAITH FOESEGOL pdf eicon PDF 332 KB

Cyflwyno adroddiad y Swyddog Monitro.

 

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

(1)   Yn ddarostyngedig i gyhoeddi arweiniad gan y Llywodraeth, dylid cymryd camau i gynnal hyfforddiant i Arweinyddion Grwpiau Gwleidyddol ar y gofynion a sut y gellid eu cyfarch.

(2)    Y dylai’r Pwyllgor Safonau sefydlu protocol ar gyfer gweithredu, cyd-weithredu a monitro gweithrediad y dyletswydd erbyn Rhagfyr 2021, a hynny mewn cyd-drafodaeth gydag Arweinyddion a Dirprwy Arweinyddion Grwpiau presennol y Cyngor.

(3)    Dylid gosod yr uchod o fewn Rhaglen Waith y Pwyllgor.

(4)   Gwahodd y Swyddog Monitro i fwrw ymlaen â’r gwaith, a threfnu gweithdy ar bwynt penodol er mwyn magu’r berthynas rhwng Arweinyddion y Grwpiau Gwleidyddol ac aelodau’r Pwyllgor hwn.

 

9.

COFLYFR ACHOSION COD YMDDYGIAD OMBWDSMON pdf eicon PDF 206 KB

Cyflwyno adroddiad yr Uwch Gyfreithiwr (Corfforaethol).

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

Derbyn yr adroddiad.

10.

HONIADAU YN ERBYN AELODAU pdf eicon PDF 342 KB

Cyflwyno adroddiad yr Uwch Gyfreithiwr (Corfforaethol).

 

Penderfyniad:

Nodi’r wybodaeth a’r bwriad i drefnu cyfarfod arbennig i ymdrin â chanlyniad ymchwiliad sydd wedi ei gyfeirio i’r Pwyllgor Safonau gan Ombwdsmann Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru.