Rhaglen

Lleoliad: Parlwr Mawr, Theatr y Ddraig, Barmouth Community Centre, Jubilee Road, Barmouth, Gwynedd. LL42 1EF

Cyswllt: Lowri Haf Evans  01286 679 878

Eitemau
Rhif eitem

1.

ETHOL CADEIRYDD

I ethol Cadeirydd ar gyfer 2019 / 2020

2.

ETHOL IS-GADEIRYDD

I ethol Is gadeirydd ar gyfer 2019 / 2020

3.

YMDDIHEURIADAU

I dderbyn unrhyw ymddiheuriadau am absenoldeb

 

4.

DATGAN BUDDIANT PERSONOL

I dderbyn unrhyw ddatganiad o fuddiant personol

 

5.

COFNODION pdf eicon PDF 95 KB

a)    Bydd y Cadeirydd yn cynnig y dylid llofnodi cofnodion cyfarfod o’r Pwyllgor hwn a gynhalliwyd 26.03.19 fel rhai cywir

 

b)    Materion yn codi

6.

DIWEDDARIAD AR FATERION RHEOLAETHOL YR HARBWR pdf eicon PDF 69 KB

a)    I ystyried adroddiad yr Uwch Swyddog Harbyrau

 

b)    I ystyried adroddiad yr Harbwr Feistr

Dogfennau ychwanegol:

7.

MATERION I'W HYSTYRIED AR GAIS AELODAU'R PWYLLGOR YMGYNGHOROL

Grwp Defnyddwyr Harbwr Abermaw

 

·         Cynllun Datblygu Harbwr Abermaw

·         Llaid / cronni tywod / Mesurau lliniaru

·         Grisiau cyhoeddus

·         Railtrack a Thraphont Abermaw

 

Cyngor Tref Abermaw

 

·         Symudiad Tywod

·         Morglawdd

·         Carthu

 

Clwb Hwylio Merioneth

 

·         Tywod ger y Baddondy

 

8.

DYDDIAD CYFARFOD NESAF

I nodi cynhelir cyfarfod nesaf Pwyllgor Ymgynghorol Harbwr Abermaw ar 24ain Mawrth 2020