Rhaglen

Lleoliad: Cyfarfod Rhithiol - Teams

Cyswllt: Eirian Roberts  01286 679018

Eitemau
Rhif eitem

1.

YMDDIHEURIADAU

Derbyn unrhyw ymddiheuriadau am absenoldeb.

2.

DATGAN BUDDIANT PERSONOL

Derbyn unrhyw ddatganiadau o fuddiant personol.

3.

MATERION BRYS

Nodi unrhyw eitemau sy’n fater brys ym marn y Cadeirydd fel y gellir eu hystyried.

4.

COFNODION pdf eicon PDF 232 KB

Cadarnhau cofnodion y cyfarfod blaenorol a gynhaliwyd ar 25 Ionawr, 2021.

5.

MATERION YN CODI O’R COFNODION

Trafod unrhyw faterion yn codi o’r cofnodion.

6.

CYTUNDEBAU LEFEL GWASANAETH - 2021-24 pdf eicon PDF 118 KB

Adroddiad gan Owen Owens (Uwch Reolwr Gwasanaeth Adnoddau Addysg)

Dogfennau ychwanegol:

7.

EITEMAU AR GYFER Y CYFARFOD NESAF

Ystyried eitemau ar gyfer cyfarfod nesaf y fforwm.

8.

DYDDIAD Y CYFARFOD NESAF

Nodi y cynhelir cyfarfod nesaf y fforwm am 3.30yp, ar ddydd Llun, 28 Mehefin, 2021.