Rhaglen a chofnodion

Lleoliad: Ystafell Gyfarfod, Frondeg, Pwllheli, LL53 5RE.. Gweld cyfarwyddiadau

Cyswllt: Lowri Haf Evans  01286 679 878

Eitemau
Rhif eitem

1.

YMDDIHEURIADAU

Derbyn unrhyw ymddiheuriadau am absenoldeb

 

Cofnod:

Derbyniwyd ymddiheuriadau gan Cyng. Siân W Hughes (Aelod Lleol), Yr Awdurdod Tan, Richard a Christine Archbell a Rhodri a Vanessa Williams

 

2.

DATGAN BUDDIANT PERSONOL

Derbyn unrhyw ddatganiad o fuddiant personol

 

Cofnod:

Dim i’w nodi

3.

MATERION BRYS

Nodi unrhyw eitemau sy’n fater brys ym marn y cadeirydd fel y gellir eu hystyried.

 

Cofnod:

Dim i’w nodi

4.

CAIS AM DRWYDDED EIDDO pdf eicon PDF 253 KB

Caffi Porthdinllaen, Lon Golff, Morfa Nefyn LL53 6BE 

 

I ystyried y cais uchod

Cofnod:

Cyflwynwyd y panel a’r swyddogion i bawb oedd yn bresennol a chyhoeddwyd bod gan bawb hyd at 5 munud i gyflwyno sylwadau uniongyrchol ar y cais.

 

Ar ran yr eiddo:                     Mr James Munday (ymgeisydd) a Mrs Wena P Williams

 

            Eraill a wahoddwyd:                Mr Ian Williams ( Heddlu Gogledd Cymru)

 

Mr Peter Jones, Mrs Hazel Pielow, Mr T Gareth Gruffydd, Mr Idris Williams, Mrs Shan Gruffydd, Mr Tony Connelly, Mrs Dolwen Williams

 

a)                    Adroddiad ac argymhelliad yr Adain Trwyddedu

 

Cyflwynwyd adroddiad y Rheolwr Trwyddedu yn manylu ar gais am drwydded eiddo o’r newydd ar gyfer Caffi Porthdinllaen, Lon Golff, Morfa Nefyn mewn perthynas â chyflenwi  alcohol ar ac oddi ar yr eiddo o hanner dydd tan 11 yr hwyr, pob dydd a chwarae cerddoriaeth wedi ei recordio ar yr eiddo. Bydd darpariaeth cludo archebion bwyd oddi ar yr eiddo yn cael ei gynnig ac fe fydd archebu alcohol gyda’r archeb bwyd yn rhan o’r cynnig. Amlygywd bod yr eiddo yn gaffi sydd yn agored tan yn hwyr yn y prynhawn, gydag ardal allanol ar gyfer cwsmeriaid.   

 

Tynnwyd sylw at fanylion yr oriau arfaethedig yn yr adroddiad. Nodwyd bod gan Swyddogion yr Awdurdod Trwyddedu dystiolaeth ddigonol bod y cais wedi ei gyflwyno yn unol â gofynion y Ddeddf Drwyddedu 2003 a’r rheoliadau perthnasol.

 

Cyfeiriwyd at y mesurau yr oedd yr ymgeisydd yn ei argymell i hyrwyddo’r amcanion trwyddedu ynghyd a’r ymatebion a dderbyniwyd yn ystod y cyfnod ymgynghori.

 

Nodwyd bod ugain o lythyrau / e-byst wedi eu derbyn, gyda 19 yn gwrthwynebu’r cais ar sail yr amcanion trwyddedu. Tynnwyd sylw at y gwrthwynebiadau a dderbyniwyd gan yr Aelod Lleol, Cyngor Tref Nefyn a thrigolion lleol yn yr adroddiad. Amlygwyd bod rhai o’r gwrthwynebiadau yn cynnwys pryderon am ddarpariaeth parcio, problemau parcio ar y ffordd gul ynghyd a chynnydd mewn traffig. Nid oedd ymateb wedi ei dderbyn gan yr Uned Trafnidiaeth i’r pryderon hyn.

 

Mewn ymateb i sylwadau am ddigwyddiadau gwrthgymdeithasol a phryderon sŵn, nodwyd nad oedd Gwasanaeth Iechyd a Diogelwch Amgylchedd wedi derbyn cwynion swyddogol am hyn na chwynion am effaith goleuo hwyr y nos a gwaredu gwastraff. Nodwyd Swyddog ar ran yr Heddlu nad oedd cofnod o ddigwyddiad gwerthgymdeithasol wed ei gofnodi ganddynt.

 

b)                    Wrth ystyried y cais dilynwyd y drefn ganlynol-:

·      Rhoddwyd cyfle i aelodau’r Is-bwyllgor a’r ymgeisydd ofyn cwestiynau i’r Rheolwr  Trwyddedu.

·      Gwahoddwyd yr ymgeisydd i ymhelaethu ar y cais

·      Rhoddwyd cyfle i’r ymgynghorai gyflwyno eu sylwadau

·      Gwahoddwyd deilydd y drwydded neu ei gynrychiolydd i ymateb i’r sylwadau

·      Rhoddwyd cyfle i aelodau’r Is-bwyllgor ofyn cwestiynau i ddeilydd y drwydded.

·      Rhoddwyd cyfle i aelodau’r Is-bwyllgor ofyn cwestiynau i’r ymgynghorai

 

c)            Wrth ymhelaethu ar y cais nododd yr ymgeisydd ei fod yn hapus gyda’r hyn oedd wedi ei  gyflwyno ac ategodd y sylwadau canlynol:

·      Nad oedd bwriad agor y caffi / bwyty yn hwyrach na 9pm (digwyddiadau penodol yn unig)

·      Nad oedd bwriad rhedeg y caffi / bwyty fel tafarn - bwyty gyda naws deuluol ydoedd

·      Bwriad y cais am drwydded oedd cynnig alcohol gyda bwyd a byddai  alcohol yn  ...  gweld y cofnod llawn ar gyfer eitem 4.