Rhaglen a chofnodion

Lleoliad: Siambr Hywel Dda - Swyddfeydd y Cyngor, Caernarfon. Gweld cyfarwyddiadau

Cyswllt: Lowri Haf Evans 01286 679 878 

Eitemau
Rhif eitem

1.

YMDDIHEURIADAU

Derbyn unrhyw ymddiheuriadau am absenoldeb

Cofnod:

Derbyniwyd ymddiheuriadau gan Cynghorydd Sïon Jones, Cynghorydd Roy Owen (Aelod Lleol) a Gareth Fôn Jones (Ymgeisydd)

 

2.

DATGAN BUDDIANT PERSONOL

Derbyn unrhyw ddatganiad o fuddiant personol

Cofnod:

Ni dderbyniwyd datganiad o fuddiant personol gan unrhyw aelod oedd yn bresennol.

 

3.

MATERION BRYS

Nodi unrhyw eitemau sy’n fater brys ym marn y cadeirydd fel y gellir eu hystyried

Cofnod:

Dim i’w nodi.

4.

CAIS AM DRWYDDED EIDDO TY CASTELL pdf eicon PDF 273 KB

Tŷ Castell, 18 Stryd Fawr, Caernarfon

 

I ystyried y cais uchod

Cofnod:

Cyflwynwyd y panel a’r swyddogion i bawb oedd yn bresennol a chyhoeddwyd bod gan bawb hyd at 10 munud i gyflwyno sylwadau uniongyrchol ar y cais.

 

Ar ran yr eiddo:                     Mr Roland Evans (ymgeisydd)

 

Eraill a wahoddwyd:             Ffion Muscroft (Swyddog Iechyd Amgylchedd, Gwarchod y Cyhoedd – Cyngor Gwynedd)

                                                           

a)                    Adroddiad ac argymhelliad yr Adran Trwyddedu

 

Cyflwynwyd adroddiad y Rheolwr Trwyddedu yn manylu ar gais am drwydded eiddo ar gyfer Tŷ Castell, 18 Stryd Fawr, Caernarfon mewn perthynas â chyflenwi alcohol, cerddoriaeth fyw wedi ei recordio a lluniaeth hwyr y nos. Amlygwyd mai cerddoriaeth gefndirol yn unig oedd bwriad y gerddoriaeth wedi ei recordio ac mai cerddoriaeth acwstig, achlysurol fydd y gerddoriaeth fyw. Gofynnwyd hefyd am hawl i weini lluniaeth hwyr y nos ac alcohol ar ddiwrnodau gŵyl.

 

Tynnwyd sylw at fanylion yr oriau arfaethedig yn yr adroddiad. Nodwyd bod gan Swyddogion yr Awdurdod Trwyddedu dystiolaeth ddigonol bod y cais wedi ei gyflwyno yn unol â gofynion y Ddeddf Drwyddedu 2003 a’r rheoliadau perthnasol.

 

Cyfeiriwyd at y mesurau yr oedd yr ymgeisydd yn ei argymell i hyrwyddo’r amcanion trwyddedu ynghyd a’r ymatebion a dderbyniwyd yn ystod y cyfnod ymgynghori.

 

Nodwyd bod dau o lythyrau wedi eu derbyn yn gwrthwynebu’r cais ar sail yr amcanion trwyddedu o atal niwsans cyhoeddus. Tynnwyd sylw at sylwadau a gyflwynwyd gan Gwasanaeth Cynllunio Cyngor Gwynedd ynghyd a sylwadau ac argymhellion Swyddog Iechyd yr Amgylchedd Cyngor Gwynedd. Amlygwyd bod trafodaethau wedi eu cynnal gyda’r ymgeiswyr a Swyddog Iechyd yr Amgylchedd a bod cytundeb bellach i leihau'r oriau trwyddedig ac i dderbyn amodau sŵn fel rhan o’r drwydded.

 

b)                    Wrth ystyried y cais dilynwyd y drefn ganlynol-:

·      Rhoddwyd cyfle i aelodau’r Is-bwyllgor a’r ymgeisydd ofyn cwestiynau i’r Rheolwr  Trwyddedu.

·      Gwahoddwyd yr ymgeisydd i ymhelaethu ar y cais

·      Rhoddwyd cyfle i’r ymgynghorai gyflwyno eu sylwadau

·      Gwahoddwyd deilydd y drwydded neu ei gynrychiolydd i ymateb i’r sylwadau

·      Rhoddwyd cyfle i aelodau’r Is-bwyllgor ofyn cwestiynau i ddeilydd y drwydded.

·      Rhoddwyd cyfle i aelodau’r Is-bwyllgor ofyn cwestiynau i’r ymgynghorai

 

c)            Mewn ymateb i’r adroddiad gofynnwyd i’r Swyddog Trwyddedu os oedd y gwrthwynebwyr yn ymwybodol o’r addasiad i’r oriau agor. Nododd yr ymgeisydd ei fod wedi trafod y gostyngiad mewn oriau gydag un o’r gwrthwynebwyr ac o ganlyniad roedd y gwrthwynebydd wedi croesawu’r penderfyniad yma.

 

d)            Wrth ymhelaethu ar y cais, nododd yr ymgeisydd ei fod yn hapus gyda’r hyn oedd wedi ei  gyflwyno ac ategwyd y sylwadau canlynol:

·      Bod datblygu Tŷ Castell wedi bod yn gyfle i wireddu gweledigaeth

·      Bod yr adeilad wedi bod yn segur ers 1994 - yn adeilad Gradd 2 gan Cadw. Adnewyddu'r adeilad yn arwain at adfywio rhan o’r dref

·      Y bwriad yw creu bwyty tapas gyda naws Gymreig  - gyda gwinoedd a chwrw o safon a gwesty bwtic 5 ystafell yn cyflogi hyd at saith o bobl. Bydd bwriad i hyrwyddo'r Gymraeg a defnyddio cynnyrch lleol

·      Bydd archebion bwyd yn gorffen am 9:30pm gyda bwriad cau'r gegin am 10:30pm a chau y bwyty am hanner nos.

·      Nid oes bwriad cynnal bar swnllyd - rhaid  ...  gweld y cofnod llawn ar gyfer eitem 4.

5.

CAIS AM DRWYDDED EIDDO TY GLYNDWR pdf eicon PDF 257 KB

Tŷ Glyndwr, Bunkhouse Bar a Caffi, 1 Stryd y Castell, Caernarfon

 

I ystyried y cais uchod

 

Cofnod:

Cyflwynwyd y panel a’r swyddogion i bawb oedd yn bresennol a chyhoeddwyd bod gan bawb hyd at 10 munud i gyflwyno sylwadau uniongyrchol ar y cais.

 

Ar ran yr eiddo:                     Mr Rhys Davies (ymgeisydd)

 

Eraill a wahoddwyd:             Ffion Muscroft (Swyddog Iechyd Amgylchedd, Gwarchod y Cyhoedd – Cyngor Gwynedd)

                                                           

a)         Adroddiad ac argymhelliad yr Adran Trwyddedu

 

Cyflwynwyd adroddiad y Rheolwr Trwyddedu yn manylu ar gais am drwydded eiddo ar gyfer Tŷ Glyndwr, 1 Stryd y Castell, Caernarfon mewn perthynas â chyflenwi alcohol, cerddoriaeth fyw ac wedi ei recordio, perfformiad dawns a dangos ffilmiau yn achlysurol a lluniaeth hwyr y nos. Amlygwyd mai cerddoriaeth gefndirol yn unig yw bwriad y gerddoriaeth wedi ei recordio ac mai cerddoriaeth acwstig, achlysurol fydd y gerddoriaeth fyw fydd yn cael ei chwarae yn y seler.

 

Tynnwyd sylw at fanylion yr oriau arfaethedig yn yr adroddiad. Nodwyd bod gan Swyddogion yr Awdurdod Trwyddedu tystiolaeth ddigonol bod y cais wedi ei gyflwyno yn unol â gofynion y Ddeddf Drwyddedu 2003 a’r rheoliadau perthnasol.

 

Cyfeiriwyd at y mesurau yr oedd yr ymgeisydd yn ei argymell i hyrwyddo’r amcanion trwyddedu ynghyd a’r ymatebion a dderbyniwyd yn ystod y cyfnod ymgynghori.

 

Nodwyd bod un llythyr wedi ei dderbyn yn gwrthwynebu’r cais ar sail yr amcanion trwyddedu o atal niwsans cyhoeddus. Tynnwyd sylw at sylwadau ac argymhellion Swyddog Iechyd yr Amgylchedd Cyngor Gwynedd. Amlygwyd bod trafodaethau wedi eu cynnal gyda’r ymgeisydd  a Swyddog Iechyd yr Amgylchedd, a bod cytundeb bellach i beidio caniatáu mynediad i’r cyhoedd, nad ydynt yn breswylwyr ar ôl 23:30, ac i dderbyn amodau sŵn fel rhan o’r drwydded. Tynnwyd sylw at sylwadau Heddlu Gogledd Cymru oedd heb eu cynnwys yn yr adroddiad - darllenwyd y sylwadau ar lafar yn llawn gan y Swyddog Trwyddedu.

 

Mewn ymateb i gwestiwn ynglŷn â sylw'r heddlu ‘bod digon o gamerâu i recordio delweddau’, nododd yr ymgeisydd bod system TCC newydd wedi ei gosod gyda 5 camera yn gwylio'r ardaloedd cyhoeddus.

 

b)                    Wrth ystyried y cais dilynwyd y drefn ganlynol-:

·      Rhoddwyd cyfle i aelodau’r Is-bwyllgor a’r ymgeisydd ofyn cwestiynau i’r Rheolwr  Trwyddedu.

·      Gwahoddwyd yr ymgeisydd i ymhelaethu ar y cais

·      Rhoddwyd cyfle i’r ymgynghorai gyflwyno eu sylwadau

·      Gwahoddwyd deilydd y drwydded neu ei gynrychiolydd i ymateb i’r sylwadau

·      Rhoddwyd cyfle i aelodau’r Is-bwyllgor ofyn cwestiynau i ddeilydd y drwydded.

·      Rhoddwyd cyfle i aelodau’r Is-bwyllgor ofyn cwestiynau i’r ymgynghorai

 

c)            Wrth ymhelaethu ar y cais, nododd yr ymgeisydd ei fod yn hapus gyda’r hyn oedd wedi ei  gyflwyno ac ategwyd y sylwadau canlynol:

·      Nad oedd bwriad creu bar swnllyd – creu bar cymdeithasol yw y nod – lle diogel am sgwrs

·      Bydd llety ar gael

·      Bod gwariant sylweddol ar ddulliau gwaredu sŵn

·      Ei fod yn derbyn yr amodau sŵn ac amodau'r heddlu

·      Derbyn hefyd fel amod na fydd mynediad i’r cyhoedd ar ôl 23:30

 

ch)       Nododd Swyddog yr Amgylchedd bod trafodaethau da wedi eu cynnal gyda’r ymgeisydd a bod pob ymdrech wedi ei wneud i leihau sŵn fel nad yw yn tarfu ar y cymdogion. Cadarnhawyd bod yr amodau  ...  gweld y cofnod llawn ar gyfer eitem 5.