Rhaglen a chofnodion

Lleoliad: Siambr Dafydd Orwig, Swyddfa'r Cyngor, Caernarfon, Gwynedd. LL55 1SH. Gweld cyfarwyddiadau

Cyswllt: Lowri Haf Evans 01286 679 878 

Eitemau
Rhif eitem

1.

YMDDIHEURIADAU

Derbyn unrhyw ymddiheuriadau am absenoldeb

 

Cofnod:

Dim i’w nodi

 

2.

DATGAN BUDDIANT PERSONOL

Derbyn unrhyw ddatganiad o fuddiant personol

 

Cofnod:

Dim i’w nodi

 

3.

MATERION BRYS

Nodi unrhyw eitemau sy’n fater brys ym marn y cadeirydd fel y gellir eu hystyried.

 

Cofnod:

Dim i’w nodi

 

4.

CAIS AM DRWYDDED EIDDO - LA CABANA pdf eicon PDF 245 KB

La Cabana, 2 Mitre Place, Pwllheli

 

I ystyried y cais uchod

Cofnod:

1.            CAIS AM DRWYDDED EIDDO -  LA CABANA, 2, MITRE TERRACE, PWLLHELI

 

Cyflwynwyd y panel a’r swyddogion i bawb oedd yn bresennol a chyhoeddwyd bod gan bawb hyd at 10 munud i gyflwyno sylwadau uniongyrchol ar y cais.

 

Ar ran yr eiddo:                     Mr Ayoub Dohech (ymgeisydd)  a Ms Nia Jones

 

Eraill a wahoddwyd:             Ian Williams (Heddlu Gogledd Cymru), Heather Jones (Gwasanaeth Tan) a Kevin Jones (perchennog busnes cyfagos)

                                                           

a)                    Adroddiad ac argymhelliad yr Adran Trwyddedu

 

Cyflwynwyd adroddiad y Rheolwr Trwyddedu yn manylu ar gais am drwydded eiddo ar gyfer La Cabana, 2 Mitre Terrace, Pwllheli mewn perthynas â darparu bwyd poeth ac oer ar ac oddi ar y safle.

 

Tynnwyd sylw at fanylion yr oriau arfaethedig yn yr adroddiad. Nodwyd bod gan Swyddogion yr Awdurdod Trwyddedu dystiolaeth ddigonol bod y cais wedi ei gyflwyno yn unol â gofynion y Ddeddf Drwyddedu 2003 a’r rheoliadau perthnasol.

 

Cyfeiriwyd at y mesurau yr oedd yr ymgeisydd yn ei argymell i hyrwyddo’r amcanion trwyddedu ynghyd a’r ymatebion a dderbyniwyd yn ystod y cyfnod ymgynghori.

 

Nodwyd bod un llythyr wedi ei dderbyn yn gwrthwynebu’r cais ar sail yr amcan trwyddedu o atal trosedd ac anrhefn. Tynnwyd sylw at y sylwadau a gyflwynwyd gan Heddlu Gogledd Cymru. Nodwyd bod trafodaethau wedi eu cynnal gyda’r ymgeisydd a bod cytundeb wedi ei wneud i ostwng yr oriau gwerthu lluniaeth hwyr y nos ac oriau agor i 2:00 ar nos Wener a Sadwrn. Nodwyd hefyd bod yr ymgeisydd wedi cytuno ar amodau penodol mewn perthynas â Theledu Cylch Cyfyng (TCC).

 

b)                    Wrth ystyried y cais dilynwyd y drefn ganlynol-:

·      Rhoddwyd cyfle i aelodau’r Is-bwyllgor a’r ymgeisydd ofyn cwestiynau i’r Rheolwr  Trwyddedu.

·      Gwahoddwyd yr ymgeisydd i ymhelaethu ar y cais

·      Rhoddwyd cyfle i’r ymgynghorai gyflwyno eu sylwadau

·      Gwahoddwyd deilydd y drwydded neu ei gynrychiolydd i ymateb i’r sylwadau

·      Rhoddwyd cyfle i aelodau’r Is-bwyllgor ofyn cwestiynau i ddeilydd y drwydded.

·      Rhoddwyd cyfle i aelodau’r Is-bwyllgor ofyn cwestiynau i’r ymgynghorai

 

c)            Wrth ymhelaethu ar y cais, nododd yr ymgeisydd ei fod yn hapus gyda’r hyn oedd wedi ei  gyflwyno ac ategwyd y sylwadau canlynol:

·      Bod trafodaethau helaeth wedi eu cynnal gyda’r Heddlu a’r Gwasanaeth Tan i drafod a rhagweld datrysiadau i bryderon

·      Gweld yr eiddo yn gyfle i wneud buses

·      Clwb Nos gyfagos yn agored tan 2:30 - dim eisiau mynd tu hwnt i’r amser yma yn gweini bwyd felly cytuno ar gau'r eiddo am 2:00 er mwyn sicrhau nad yw pobl yn cronni mewn un lle

·      Yn byw ar y Stryd Fawr ac felly dim eisiau gweld difrod i adeiladau cyfagos

·      Bod bwriad i lanhau unrhyw lanast

 

ch)       Mewn ymateb i gwestiwn ynglŷn â sut roeddynt yn mynd i sicrhau cau ar amser, nodwyd bod gan yr ymgeisydd drwydded SIA  (Awdurdod y Diwydiant Diogelwch). Ategwyd y byddai posib cyflogi aelod arall ar y drws pe bai angen - mater o asesu'r sefyllfa fel y byddai’r busnes yn datblygu.

 

d)            Cadarnhaodd Swyddog o’r Heddlu bod Heddlu Gogledd Cymru wedi trafod y cais gyda’r ymgeisydd cyn i’r cais gael ei gyflwyno a  ...  gweld y cofnod llawn ar gyfer eitem 4.

5.

CAIS AM DRWYDDED EIDDO - ZIP WORLD pdf eicon PDF 255 KB

Zip World Adventure Terminal, Chwarel Penrhyn, Bethesda

 

I ystyried y cais uchod

 

Cofnod:

Cyflwynwyd y panel a’r swyddogion i bawb oedd yn bresennol a chyhoeddwyd bod gan bawb hyd at 10 munud i gyflwyno sylwadau uniongyrchol ar y cais.

 

Ar ran yr eiddo:                     Mr Andrew Taylor  (ar ran yr ymgeisydd)

 

Eraill a wahoddwyd:             Ian Williams (Heddlu Gogledd Cymru), Heather Jones (Gwasanaeth Tan), Cynghorydd Dafydd Owen (Aelod Lleol)

                                                           

a)         Adroddiad ac argymhelliad yr Adran Trwyddedu

 

Cyflwynwyd adroddiad y Rheolwr Trwyddedu yn manylu ar gais am drwydded eiddo ar gyfer Zip World Adventure Terminal, Chwarel y Penrhyn, Bethesda mewn perthynas â gwerthu alcohol, cerddoriaeth fyw ac wedi ei recordio dan do; a darparu bwyd fel lluniaeth hwyr y nos i’w fwyta ar yr eiddo.

 

Tynnwyd sylw at fanylion yr oriau arfaethedig yn yr adroddiad. Nodwyd bod gan Swyddogion yr Awdurdod Trwyddedu tystiolaeth ddigonol bod y cais wedi ei gyflwyno yn unol â gofynion y Ddeddf Drwyddedu 2003 a’r rheoliadau perthnasol.

 

Cyfeiriwyd at y mesurau yr oedd yr ymgeisydd yn ei argymell i hyrwyddo’r amcanion trwyddedu ynghyd a’r ymatebion a dderbyniwyd yn ystod y cyfnod ymgynghori.

 

Nodwyd bod un llythyr wedi ei dderbyn yn gwrthwynebu’r cais gan y Gwasanaeth Tân gan nad oedd manylion y cais yn cyfarch yr amcan trwyddedu o ddiogelu’r cyhoedd. Tynnwyd sylw hefyd at sylwadau Heddlu Gogledd Cymru mewn perthynas ag amodau penodol ar gyfer defnydd TCC; a sylwadau gan Gwarchod y Choedd ar faterion sŵn. Nodwyd nad oedd bwriad cynnal digwyddiadau mawr ar yr eiddo a bod yr ymgeisydd yn cydnabod bod sŵn yn gallu cario ymhell o ystyried natur tirwedd chwarel lechi. Amlygwyd y byddai pob ymdrech yn cael ei wneud i gadw drysau a ffenestri wedi cau yn ystod cyfnodau cynnal adloniant.

 

b)                    Wrth ystyried y cais dilynwyd y drefn ganlynol-:

·      Rhoddwyd cyfle i aelodau’r Is-bwyllgor a’r ymgeisydd ofyn cwestiynau i’r Rheolwr  Trwyddedu.

·      Gwahoddwyd yr ymgeisydd i ymhelaethu ar y cais

·      Rhoddwyd cyfle i’r ymgynghorai gyflwyno eu sylwadau

·      Gwahoddwyd deilydd y drwydded neu ei gynrychiolydd i ymateb i’r sylwadau

·      Rhoddwyd cyfle i aelodau’r Is-bwyllgor ofyn cwestiynau i ddeilydd y drwydded.

·      Rhoddwyd cyfle i aelodau’r Is-bwyllgor ofyn cwestiynau i’r ymgynghorai

 

c)            Wrth ymhelaethu ar y cais, nododd cynrychiolydd yr ymgeisydd ei fod yn hapus gyda’r hyn oedd wedi ei  gyflwyno ac ategwyd y sylwadau canlynol:

·         Bod yr adeilad newydd (tri llawr) yn cyfarch yr angen am swyddfeydd, canolfan ymwelwyr, siop, toiledau a thŷ bwyta

·         Bod yr estyniad ei angen er mwyn ymateb i’r nifer o ymwelwyr

 

ch)       Ymhelaethodd Swyddog o’r Gwasanaeth Tân eu penderfyniad dros wrthod y cais gan nad oedd ail lawr yr adeilad yn ddiogel ar gyfer y cyhoedd. Amlygwyd mai dim ond un ddihangfa dân oedd wedi ei gynllunio ac nad oedd hyn yn ddigonol ar gyfer y nifer y bobl  a fyddai angen gadael y llawr yn ddiogel mewn argyfwng. Eglurwyd, bod trafodaethau bellach wedi eu cynnal gyda’r ymgeisydd a bod cyfarfod ymhen pythefnos gyda’r Adran Rheolaeth Adeiladu i gadarnhau bod y gwaith yn ymateb i’r gofynion.

 

Mewn ymateb, amlygodd cynrychiolydd yr ymgeisydd, yn dilyn cyfarwyddiadau gan y Gwasanaeth Tân (Mai 2017) bod  grisiau  ...  gweld y cofnod llawn ar gyfer eitem 5.