Rhaglen a chofnodion

Lleoliad: Siambr Dafydd Orwig, Swyddfa'r Cyngor, Caernarfon, Gwynedd. LL55 1SH. Gweld cyfarwyddiadau

Cyswllt: Lowri Haf Evans  01286 679878

Eitemau
Rhif eitem

1.

YMDDIHEURIADAU

I dderbyn unrhyw ymddiheuriadau am absenoldeb

 

Cofnod:

 

Derbyniwyd ymddiheuriad gan Moira Duell Parry (Swyddog Iechyd Amgylchedd)

 

2.

DATGAN BUDDIANT PERSONOL

I dderbyn unrhyw ddatganiad o fuddiant personol

 

Cofnod:

Dim i’w nodi

3.

MATERION BRYS

Nodi unrhyw eitemau sy’n fater brys ym marn y cadeirydd fel y gellir eu hystyried.

 

Cofnod:

Dim i’w nodi

4.

CAIS AM DRWYDDED EIDDO pdf eicon PDF 450 KB

Parafest, Canolfan Awyrofod Eryri, Llain Awyr Llanbedr

 

I ystyried y cais uchod

Cofnod:

Parafest, Canolfan Awyrofod Eryri, Llain Awyr Llanbedr

 

Cyflwynwyd y panel a’r swyddogion i bawb oedd yn bresennol a chyhoeddwyd bod gan bawb hyd at 10 munud i gyflwyno sylwadau uniongyrchol ar y cais.

 

Ar ran yr eiddo:                     Mr Mark Meadows  (ymgeisydd) 

 

Eraill a wahoddwyd:             Cynghorydd Annwen Hughes (Aelod Lleol)

                                                Cynghorydd Eryl Jones Williams (Aelod ymylol)

                                                Mr Ian Williams (Cydlynydd Trwyddedu Gwynedd a Môn, Heddlu Gogledd Cymru)

                       

a)                    Adroddiad ac argymhelliad yr Adran Trwyddedu

 

Cyflwynwyd adroddiad y Rheolwr Trwyddedu yn manylu ar gais am drwydded eiddo ar gyfer cynnal Gŵyl ‘Parafest’ fyddai yn cael ei lleoli ar dir Canolfan Awyrofod Eryri ar y Llain Awyr yn Llanbedr. Bwriad yr ymgeisydd oedd cynnal gŵyl flynyddol paragleidio ynghyd a digwyddiad cymdeithasol o weithgareddau yn ymwneud a pharagleidio i beilotiaid a’u teuluoedd. Amlygwyd bod y bwriad yn cynnig gwerthiant alcohol a lluniaeth hwyr y nos fel rhan o’r arlwy ynghyd â cherddoriaeth fyw a cherddoriaeth wedi ei recordio.

 

Tynnwyd sylw at fanylion y gweithgareddau trwyddedig a’r oriau arfaethedig yn yr adroddiad. Nodwyd bod gan Swyddogion yr Awdurdod Trwyddedu dystiolaeth ddigonol bod y cais wedi ei gyflwyno yn unol â gofynion Deddf Trwyddedu 2003 a’r rheoliadau perthnasol.

 

Cyfeiriwyd at y mesurau yr oedd yr ymgeisydd yn ei argymell i hyrwyddo’r amcanion trwyddedu ynghyd a’r ymatebion a dderbyniwyd yn ystod y cyfnod ymgynghori.

 

Nodwyd bod 9 e-bost wedi ei dderbyn gyda 4 ohonynt yn gwrthwynebu’r cais ar sail y 4 amcan trwyddedu. Tynnwyd sylw at yr amodau sŵn a gyflwynwyd gan Swyddog Iechyd yr Amgylchedd. Cyfeiriwyd hefyd at gais blaenorol a gyflwynwyd gan yr ymgeisydd ym mis Ionawr 2018 oedd heb ei gyflwyno yn unol â'r gofynion cyfreithiol.  Amlygwyd bod yr ymgeisydd wedi ymateb i bryderon a godwyd yn ystod y broses ymgynghorol ar y cais gwreiddiol a bellach wedi cytuno i gynnal gweithgareddau trwyddedig hyd at 1:00 (nos Wener a nos Sadwrn) yn hytrach na 03:00 fel ag y gofynnwyd amdano. Ategwyd bod yr ymgeisydd hefyd wedi cyflwyno sylwadau i’r Gwasanaeth Tân i geisio diwallu eu pryderon.

 

b)                    Wrth ystyried y cais dilynwyd y drefn ganlynol-:

·      Rhoddwyd cyfle i aelodau’r Is-bwyllgor a’r ymgeisydd ofyn cwestiynau i’r Rheolwr  Trwyddedu.

·      Gwahoddwyd yr ymgeisydd i ymhelaethu ar y cais

·      Rhoddwyd cyfle i’r ymgynghorai gyflwyno eu sylwadau

·      Gwahoddwyd deilydd y drwydded neu ei gynrychiolydd i ymateb i’r sylwadau

·      Rhoddwyd cyfle i aelodau’r Is-bwyllgor ofyn cwestiynau i ddeilydd y drwydded.

·      Rhoddwyd cyfle i aelodau’r Is-bwyllgor ofyn cwestiynau i’r ymgynghorai

 

c)            Wrth ymhelaethu ar y cais, nododd yr ymgeisydd ei fod yn hapus gyda’r hyn oedd wedi ei  gyflwyno a gofynnodd am yr hawl i ddosbarthu lluniau a manylion pellach am yr Ŵyl. Gwnaed penderfyniad i dderbyn llun o leoliad gŵyl 2017, ond gwrthodwyd manylion o sylwadau unigolion gan nad oedd hawl wedi ei dderbyn i’w rhannu. Teimlai yn anfodlon nad oedd yn cael y cyfle i herio ymateb gan un o’r gwrthwynebwyr, oedd eisoes wedi cynnwys sylwadau gan unigolion eraill. Mewn ymateb, nododd y Rheolwr Trwyddedu bod y sylwadau hynny wedi derbyn caniatâd i’w rhannu ac  ...  gweld y cofnod llawn ar gyfer eitem 4.

5.

CAIS AM DRWYDDED EIDDO pdf eicon PDF 265 KB

CLUB DB Ltd, 318 Stryd Fawr, Bangor

 

I ystyried y cais uchod

Cofnod:

Club DB, 318, Stryd Fawr, Bangor

 

Cyflwynwyd y panel a’r swyddogion i bawb oedd yn bresennol.

 

Ar ran yr eiddo:                     Mr Peter Hennessey - ymgeisydd

 

Eraill a wahoddwyd:             Mr Ian Williams (Cydlynydd Trwyddedu Gwynedd a Môn, Heddlu Gogledd Cymru)

                                                           

a)         Adroddiad ac argymhelliad yr Adran Trwyddedu

 

            Cyflwynwyd adroddiad y Rheolwr Trwyddedu yn manylu ar gais am drwydded      eiddo ar gyfer Club DB, 318 Stryd Fawr, Bangor. Bwriad yr ymgeisydd yw         ychwanegu'r gweithgareddau             trwyddedig o ddangos ffilmiau, dramâu       neu gynnal perfformiadau dawns ar yr eiddo.            Gofynnwyd am,

·         ymestyn oriau agor yr eiddo i 02:30 ar nos Wener a nos Sadwrn;

·         cynnal cerddoriaeth fyw a cherddoriaeth wedi ei recordio am awr yn ychwanegol, hyd at 02:30 ar nos Wener a nos Sadwrn, a hanner awr yn ychwanegol, hyd at 02:00 weddill yr wythnos;            

·         ymestyn oriau gwerthu alcohol o  dri chwarter awr i 02:15 ar nos Wener a nos Sadwrn.

·         hanner awr ychwanegol ar Suliau Gŵyl y Banc, a hyd 05:30 ar nos Calan.

 

Tynnwyd sylw at fanylion yr oriau arfaethedig yn yr adroddiad. Nodwyd bod gan Swyddogion yr Awdurdod Trwyddedu tystiolaeth ddigonol bod y cais wedi ei gyflwyno yn unol â gofynion y Ddeddf Drwyddedu 2003 a’r rheoliadau perthnasol.

 

Cyfeiriwyd at y mesurau yr oedd yr ymgeisydd yn ei argymell i hyrwyddo’r amcanion trwyddedu ynghyd a’r ymatebion a dderbyniwyd yn ystod y cyfnod ymgynghori.

 

            Nodwyd bod 1 llythyr yn gwrthwynebu ac un e bost gan Heddlu Gogledd Cymru   yn argymell             amodau i’w cynnwys ar y drwydded. Gwnaethpwyd y sylwadau      mewn perthynas â 2 o’r              amcanion trwyddedu - Atal trosedd ac anrhefn ac    Atal niwsans cyhoeddus.

 

b)                    Wrth ystyried y cais dilynwyd y drefn ganlynol-:

·      Rhoddwyd cyfle i aelodau’r Is-bwyllgor a’r ymgeisydd ofyn cwestiynau i’r Rheolwr  Trwyddedu.

·      Gwahoddwyd yr ymgeisydd i ymhelaethu ar y cais

·      Rhoddwyd cyfle i’r ymgynghorai gyflwyno eu sylwadau

·      Gwahoddwyd deilydd y drwydded neu ei gynrychiolydd i ymateb i’r sylwadau

·      Rhoddwyd cyfle i aelodau’r Is-bwyllgor ofyn cwestiynau i ddeilydd y drwydded.

·      Rhoddwyd cyfle i aelodau’r Is-bwyllgor ofyn cwestiynau i’r ymgynghorai

 

c)            Wrth ymhelaethu ar y cais, nododd yr ymgeisydd ei fod yn hapus gyda’r hyn oedd wedi ei  gyflwyno ac ategwyd y sylwadau canlynol:

·      Ei fod wedi bod yn cydweithio gyda’r Heddlu i sicrhau bod y busnes yn rhedeg yn esmwyth

·      Ei fod yn barod i gydweithio gyda’r gymuned leol

·      Ei fod yn cyflogi pobl leol

·      Bod yr eiddo yn gyn-adeilad masnachol

·      Bod angen am yr oriau ychwanegol oherwydd yr oriau hyn sydd yn gwneud  y busnes yn hyfyw.

 

            Mewn ymateb i’r gwrthwynebiad bod y ‘busnes mewn ardal breswyl’ amlygodd     yr ymgeisydd   bod y busnes ar stryd fasnachol gyda phreswylwyr i’r cefn o’r       eiddo.   Ategodd bod rhaniadau         gwrthsain wedi eu gosod at flaen yr       adeilad.

 

ch)       Yn manteisio ar y cyfle i siarad, nododd Swyddog o Heddlu Gogledd Cymru bod problemau hanesyddol wedi bod gyda’r eiddo yn y gorffennol ond bod y sefyllfa wedi gwella ers i’r perchennog newydd gymryd drosodd. Amlygodd bod cais i amod goruchwylwyr drysau gael  ...  gweld y cofnod llawn ar gyfer eitem 5.