Rhaglen a chofnodion

Lleoliad: Siambr Dafydd Orwig, Swyddfa'r Cyngor, Caernarfon, Gwynedd. LL55 1SH. Gweld cyfarwyddiadau

Cyswllt: Lowri Haf Evans  01286 679878

Eitemau
Rhif eitem

1.

YMDDIHEURIADAU

I dderbyn unrhyw ymddiheuriadau am absenoldeb

 

Cofnod:

 

Derbyniwyd ymddiheuriad gan Mr Jonathan Webb (gwrthwynebydd)

 

 

2.

DATGAN BUDDIANT PERSONOL

I dderbyn unrhyw ddatganiad o fuddiant personol

 

Cofnod:


Dim i’w nodi.

 

3.

MATERION BRYS

Nodi unrhyw eitemau sy’n fater brys ym marn y cadeirydd fel y gellir eu hystyried.

 

Cofnod:


Dim i’w nodi.

 

4.

CAIS AM DRWYDDED EIDDO pdf eicon PDF 104 KB

Y Maes Café, Llandanwg, Harlech, LL46 2SD

 

Ystyried y cais uchod

Cofnod:

Y Maes Café, Llandanwg, Harlech

 

Ar ran yr eiddo:                     Mr Graham Perch  (ymgeisydd) 

 

Eraill a wahoddwyd:             Cynghorydd Annwen Hughes (Aelod Lleol)

                                                Mr Arwel Thomas, Mr Edward Thomas, Mrs Jean Thomas, Mr Richard Poole a Mrs Sandra Poole – ymgynghorai lleol

                                               

            Amlygodd y Rheolwr Trwyddedu bod y Cadeirydd wedi awgrymu ymweliad           safle gan nad oedd yn gyfarwydd â’r ardal. I hwyluso’r drefn gwnaed cais i        rannu lluniau o’r caffi (o Google Street Scene) er budd yr Is Bwyllgor. Cytunodd           yr ymgeisydd i’r lluniau gael eu rhannu ond   mynegodd bod y safle wedi newid   gryn dipyn ers cyfnod y llun.

 

            Cyflwynwyd cyfieithiadau cywir o sylwadau'r Aelod Lleol, y Clerc Cymuned ac       un o’r gwrthwynebwyr. Roedd y sylwadau hyn wedi eu cyflwyno yn wreiddiol       yn y Gymraeg, ond cyfieithiad gwallus o’r sylwadau hynny oedd wedi ei      gynnwys yn y rhaglen.  Rhoddwyd cyfle i’r ymgeisydd ddarllen y cyfieithiadau.

 

a)            Adroddiad ac argymhelliad yr Adran Trwyddedu

 

Cyflwynwyd adroddiad y Rheolwr Trwyddedu yn manylu ar gais am drwydded eiddo ar gyfer cyflenwi alcohol i gwsmeriaid ar eiddo oedd eisoes yn gweithredu fel caffi 7 diwrnod yr wythnos yn ystod yr Haf ac ar benwythnosau yn unig yn ystod y gaeaf. Amlygwyd y bwriad i gynnig gwerthu alcohol i’w yfed oddi ar yr eiddo ynghyd a chwarae cerddoriaeth radio gefndirol yn ystod oriau agor (tu mewn a thu allan). Nodwyd bod y caffi ar agor hyd at 5pm ar hyn o bryd, ond bwriedir agor hyd at 10pm ar nos Wener a Sadwrn gyda gwerthiant alcohol tan 9:30pm. Ategwyd bod yr ymgeisydd hefyd yn ystyried dangos digwyddiadau chwaraeon yn achlysurol

 

Tynnwyd sylw at fanylion y gweithgareddau trwyddedig a’r oriau arfaethedig yn yr adroddiad. Nodwyd bod gan Swyddogion yr Awdurdod Trwyddedu dystiolaeth ddigonol bod y cais wedi ei gyflwyno yn unol â gofynion Deddf Trwyddedu 2003 a’r rheoliadau perthnasol.

 

Cyfeiriwyd at y mesurau yr oedd yr ymgeisydd yn ei argymell i hyrwyddo’r amcanion trwyddedu ynghyd a’r ymatebion a dderbyniwyd yn ystod y cyfnod ymgynghori.

 

Nodwyd bod 24 o e-byst / llythyrau wedi ei derbyn yn gwrthwynebu’r cais ar sail y 4 amcan trwyddedu. Tynnwyd sylw at ymateb yr ymgeisydd i bryderon y gwrthwynebwyr ac at yr amodau, petai’r cais yn cael ei ganiatáu, fyddai’n cael eu hymgorffori yn y drwydded.

 

Wrth ystyried y cais dilynwyd y drefn ganlynol-:

·      Rhoi cyfle i aelodau’r Is-bwyllgor a’r ymgeisydd ofyn cwestiynau i’r Rheolwr  Trwyddedu.

·      Gwahodd yr ymgeisydd i ymhelaethu ar y cais

·      Rhoi cyfle i’r ymgynghorai gyflwyno eu sylwadau

·      Gwahodd deilydd y drwydded neu ei gynrychiolydd i ymateb i’r sylwadau

·      Rhoi cyfle i aelodau’r Is-bwyllgor ofyn cwestiynau i ddeilydd y drwydded.

·      Rhoi cyfle i aelodau’r Is-bwyllgor ofyn cwestiynau i’r ymgynghorai

 

b)            Mewn ateb i gwestiwn gan yr Is Bwyllgor am ddarpariaeth toiledau cwsmeriaid, nododd y Rheolwr Trwyddedu, mewn ymateb i sawl pryder, bod amod i’w gosod ar y drwydded, petai’r cais yn cael ei ganiatáu, i ddeilydd y drwydded ddarparu trefniant digonol o doiledau i gwsmeriaid tra bod yr eiddo yn agored i’r cyhoedd.

 

c)            Wrth ymhelaethu ar y cais, nododd yr  ...  gweld y cofnod llawn ar gyfer eitem 4.