Rhaglen a chofnodion

Lleoliad: Siambr Hywel Dda - Swyddfeydd y Cyngor, Caernarfon. Gweld cyfarwyddiadau

Cyswllt: Lowri Haf Evans  01286 679878

Eitemau
Rhif eitem

1.

YMDDIHEURIADAU

I dderbyn unrhyw ymddiheuriadau am absenoldeb

 

Cofnod:

Derbyniwyd ymddiheuriad gan y Cynghorydd Kevin Morris Jones (Aelod Lleol)

 

2.

DATGAN BUDDIANT PERSONOL

I dderbyn unrhyw ddatganiad o fuddiant personol

 

Cofnod:

Dim i’w nodi.

3.

MATERION BRYS

Nodi unrhyw eitemau sy’n fater brys ym marn y cadeirydd fel y gellir eu hystyried.

 

Cofnod:

Dim i’w nodi.

4.

CAIS AM DRWYDDED EIDDO pdf eicon PDF 106 KB

Rheilffordd Y Wyddfa, Llanberis

 

I ystyried cais yr eiddo uchod

Cofnod:

Ar ran yr eiddo:                     Mr Chris Jones

                                               

a)            Adroddiad ac argymhelliad yr Adran Trwyddedu

 

Cyflwynwyd adroddiad y Rheolwr Trwyddedu yn manylu ar gais am drwydded eiddo ar gyfer Rheilffordd Fynydd yr Wyddfa

 

Tynnwyd sylw at fanylion y gweithgareddau trwyddedig a’r oriau arfaethedig yn yr adroddiad. Nodwyd bod gan Swyddogion yr Awdurdod Trwyddedu dystiolaeth ddigonol bod y cais wedi ei gyflwyno yn unol â gofynion Deddf Trwyddedu 2003 a’r rheoliadau perthnasol.

 

Cyfeiriwyd at y mesurau yr oedd yr ymgeisydd yn ei argymell i hyrwyddo’r amcanion trwyddedu ynghyd a’r ymatebion a dderbyniwyd yn ystod y cyfnod ymgynghori.

 

Nodwyd bod 3 llythyr wedi ei derbyn yn gwrthwynebu’r cais oherwydd pryderon y byddai’r gweithgareddau trwyddedig arfaethedig yn tanseilio dau o’r amcanion trwyddedu - sicrhau diogelwch y cyhoedd a diogelu rhag niwsans cyhoeddus. Mewn ymateb i’r gwrthwynebiadau, amlygwyd bod cyfarfod cyflafareddu wedi ei gynnal  ar yr 20fed o Chwefror 2019 er mwyn i’r gwrthwynebwyr drafod eu pryderon gyda’r ymgeisydd. O ganlyniad, cytunodd yr ymgeisydd i gyfaddawd sylweddol gan gynnig newidiadau a derbyn amodau newydd ar y cais. Adroddwyd bod y gwrthwynebwyr bellach wedi derbyn y cais a bod y cais yn cael ei gyflwyno i’r Is Bwyllgor i gadarnhau'r newidiadau hynny yn ffurfiol.

 

Wrth ystyried y cais dilynwyd y drefn ganlynol-:

·      Rhoi cyfle i aelodau’r Is-bwyllgor a’r ymgeisydd ofyn cwestiynau i’r Rheolwr  Trwyddedu.

·      Gwahodd yr ymgeisydd i ymhelaethu ar y cais

·      Rhoi cyfle i’r ymgynghorai gyflwyno eu sylwadau

·      Gwahodd deilydd y drwydded neu ei gynrychiolydd i ymateb i’r sylwadau

·      Rhoi cyfle i aelodau’r Is-bwyllgor ofyn cwestiynau i ddeilydd y drwydded.

·      Rhoi cyfle i aelodau’r Is-bwyllgor ofyn cwestiynau i’r ymgynghorai

           

PENDERFYNWYD caniatáu y cais  yn unol â’r amodau diwygiedig

 

1.    Cytunwyd i gyfyngu oriau gwerthiant alcohol yn y Trading Post i 09:00 tan 18:00

2.    Cytunwyd i werthu poteli cwrw a gwirodyddarbenigolyn unig yn y Trading Post

3.    Cytunwyd i werthu alcohol i’w yfed oddi ar yr eiddo Trading Post yn unig.

4.    Dim cerddoriaeth wedi ei recordio i’w chwarae o’r Trading Post nac y Maes Parcio ar unrhyw adeg.

5.    Oriau gweithgareddau trwyddedig ac amodau arfaethedig i aros yr un fath a’r cais gwreiddiol ar gyfer Caffi Gorsaf Llanberis a’r Siop Anrhegion 

 

Wrth gyrraedd y penderfyniad ystyriodd yr Is-bwyllgor ffurflen gais yr ymgeisydd, sylwadau ysgrifenedig a gyflwynwyd gan y partïon â diddordeb, adroddiad y Swyddog Trwyddedu, yn ogystal â sylwadau llafar cynrychiolydd yr ymgeisydd yn y gwrandawiad.        Ystyriwyd hefyd Polisi Trwyddedu’r Cyngor a chanllawiau’r Swyddfa Gartref. Roedd yr holl            ystyriaethau yn cael eu pwyso a’u mesur yn erbyn yr  amcanion trwyddedu o dan y        Ddeddf Trwyddedu 2003, sef:

i.     Atal trosedd ac anhrefn

ii.   Atal niwsans cyhoeddus

iii.  Sicrhau diogelwch cyhoeddus

iv.  Gwarchod plant rhag niwed

            Rhoddwyd ystyriaeth benodol i’r 3 llythyr a dderbyniwyd gan drigolion cyfagos yn mynegi             pryderon y byddai’r cais ar ei ffurf wreiddiol yn niweidio’r amcanion trwyddedu o atal         niwsans cyhoeddus a sicrhau diogelwch cyhoeddus. Yn gryno, codwyd pryderon y byddai caniatáu’r cais gwreiddiol yn golygu bod y Trading Post yn benodol,

·       yn agos at  ...  gweld y cofnod llawn ar gyfer eitem 4.