Rhaglen a chofnodion

Lleoliad: Siambr Hywel Dda - Swyddfeydd y Cyngor, Caernarfon. Gweld cyfarwyddiadau

Cyswllt: Lowri Haf Evans  01286 679878

Eitemau
Rhif eitem

1.

YMDDIHEURIADAU

I dderbyn unrhyw ymddiheuriadau am absenoldeb

 

Cofnod:

Dim i’w nodi.

2.

DATGAN BUDDIANT PERSONOL

I dderbyn unrhyw ddatganiad o fuddiant personol

 

Cofnod:

Dim i’w nodi.

3.

MATERION BRYS

Nodi unrhyw eitemau sy’n fater brys ym marn y cadeirydd fel y gellir eu hystyried

Cofnod:

Dim i’w nodi.

4.

CAIS AM DRWYDDED EIDDO pdf eicon PDF 97 KB

 

BRAICH GOCH RED-ARM, BRAICH GOCH BUNKHOUSE and INN, CORRIS

 

I ystyried y cais uchod

Cofnod:

1.            CAIS AM DRWYDDED EIDDO -  BRAICH GOCH RED-ARM, BRAICH GOCH BUNKHOUSE and INN, CORRIS

 

Ar ran yr eiddo:                     Maria P de la Pava Catano (ymgeisydd) ac H S Rodrigues 

 

Eraill a wahoddwyd:             Mark Mortimer (Swyddog Gorfodaeth Gwarchod y Cyhoedd, Cyngor Gwynedd)

                                                Cyng. Simon Quincey (Is Gadeirydd Cyngor Cymuned Corris)

                                               

a)                    Adroddiad yr Adran Trwyddedu

 

Cyflwynwyd adroddiad y Rheolwr Trwyddedu yn manylu ar gais am drwydded eiddo ar gyfer Braich Goch Bunkhouse and Inn. Gwnaed y cais mewn perthynas â dangos dramâu a ffilmiau, chwarae cerddoriaeth byw, cerddoriaeth wedi ei recordio (ar ac oddi ar yr eiddo), perfformiadau o ddawns gan gynnwys adloniant arall, cyflenwi alcohol a darparu lluniaeth hwyr y nos. Y bwriad yw rhedeg yr eiddo fel canolfan addysgiadol, breswyl ac adnodd hanfodol i unigolion a sefydliadau cymunedol.

 

Tynnwyd sylw at fanylion y gweithgareddau trwyddedig a’r oriau arfaethedig yn yr adroddiad. Nodwyd bod gan Swyddogion yr Awdurdod Trwyddedu dystiolaeth ddigonol bod y cais wedi ei gyflwyno yn unol â gofynion Deddf Trwyddedu 2003 a’r rheoliadau perthnasol.

 

Cyfeiriwyd at y mesurau yr oedd yr ymgeisydd yn ei argymell i hyrwyddo’r amcanion trwyddedu ynghyd a’r ymatebion a dderbyniwyd yn ystod y cyfnod ymgynghori.

 

Nodwyd bod 1 e-bost wedi ei dderbyn yn gwrthwynebu’r cais oherwydd pryderon diogelwch ffyrdd a niwsans sŵn ac 1 e-bost yn pryderu am yr oriau cerddoriaeth byw. Ategwyd bod Uned Gwarchod y Cyhoedd Cyngor Gwynedd wedi awgrymu amodau trwydded bellach a bod yr ymgeisydd wedi cytuno iddynt.

 

Amlygwyd bod Cyngor Cymuned Corris wedi cyflwyno sylwadau diwygiedig 3.6.19 ac fe gytunwyd i’r sylwadau hynny gael eu rhannu gyda’r ymgeisydd. Yn dilyn penderfyniad yr ymgeisydd i dderbyn amodau Gwarchod y Cyhoedd, roedd y cais diwygiedig yn sylweddol wahanol i’r hyn a gyflwynwyd yn wreiddiol. O ganlyniad roedd Cyngor Cymuned Corris yn tynnu eu gwrthwynebiad yn ôl.

 

Wrth ystyried y cais dilynwyd y drefn ganlynol-:

·      Rhoi cyfle i aelodau’r Is-bwyllgor a’r ymgeisydd ofyn cwestiynau i’r Rheolwr  Trwyddedu.

·      Gwahodd yr ymgeisydd i ymhelaethu ar y cais

·      Rhoi cyfle i’r ymgynghorai gyflwyno eu sylwadau

·      Gwahodd deilydd y drwydded neu ei gynrychiolydd i ymateb i’r sylwadau

·      Rhoi cyfle i aelodau’r Is-bwyllgor ofyn cwestiynau i ddeilydd y drwydded.

·      Rhoi cyfle i aelodau’r Is-bwyllgor ofyn cwestiynau i’r ymgynghorai

 

b)            Wrth ymhelaethu ar y cais, nododd yr ymgeisydd ei bod yn hapus gyda’r hyn oedd wedi ei gyflwyno.

 

c)            Ategodd y sylwadau canlynol:

·         Bod y fenter yn gwmni buddiant cymunedol gydag amcanion elusennol

·         Ni fydd yr eiddo yn gweithredu fel bar – bydd defnydd y bar ar gyfer digwyddiadau yn unig, megis codi arian a chynnal perfformiadau

·         Y cwmni yn gweithio gydag oedolion ifanc drwy ddawns a ffilm

·         Ei bod yn barod i dderbyn yr amodau

·         Ei bwriad yw gweithio gyda’r gymuned ac felly bydd yn ceisio lleddfu pryderon sŵn

·         Bod y cwmni yn hunangynhaliol

·         Nad oedd bwriad bod ar agor drwy’r amser - dyddiadau penodol o ddigwyddiadau

 

Mewn ymateb i gwestiwn ynglŷn â darpariaeth i blant, nodwyd mai gweithio gydag oedolion ifanc (18+) oedd y prif fwriad ond byddai modd  ...  gweld y cofnod llawn ar gyfer eitem 4.

5.

CAIS AM DRWYDDED EIDDO pdf eicon PDF 99 KB

GREAT BREAKS LEISURE Ltd, CEILWART BUNGALOW, NORTH PROMENADE,

ABERMAW, LL42 1BJ

 

I ystyried y cais uchod

 

Cofnod:

1.            CAIS AM DRWYDDED EIDDO - GREAT BREAKS LEISURE Ltd, CEILWART BUNGALOW, NORTH PROMENADE, BARMOUTH

 

Roedd y Cynghorwyr Annwen Hughes ac Angela Russell wedi ymweld â’r safle ynghyd a’r Aelod Lleol, Y Cynghorydd Gethin Glyn Williams o dan drefniant a goruchwyliaeth Heilyn Williams, Swyddog Trwyddedu 30.05.19

 

Cyflwynwyd y panel a’r swyddogion i bawb oedd yn bresennol a chyhoeddwyd bod gan bawb hyd at 5 munud i gyflwyno sylwadau uniongyrchol ar y cais.

 

 

Ar ran yr eiddo:                     Kayleigh Olley (ymgeisydd)

 

Eraill a wahoddwyd:             Mr Ian Williams (Heddlu Gogledd Cymru)

 

Cynghorydd Gethin Glyn Williams (Aelod Lleol)

                                                Ymgynghorai lleol - Patrick Butcher, Elizabeth Davey, Robert Davey, Kathleen Bonser, Howard Hampshire ac  Amanda Owen (Hendre Mynach)

 

a)                    Adroddiad yr Adran Trwyddedu

 

Cyflwynwyd adroddiad y Rheolwr Trwyddedu yn manylu ar gais am drwydded eiddo ar gyfer Great Breaks Leisure Ltd, Ceilwart Bungalow, North Promenade, Abermaw.  Gwnaed y cais mewn perthynas â dangos ffilmiau, chwarae cerddoriaeth byw / wedi ei recordio (ar ac oddi ar yr eiddo), cyflenwi alcohol a darparu lluniaeth hwyr y nos. Y bwriad yw rhedeg yr eiddo fel llety gwyliau i bobl a theuluoedd ag anableddau gan gynnig adloniant megis dangos ffilmiau a cherddoriaeth fyw yn achlysurol ynghyd a chynnal gweithgareddau trwyddedig tu mewn a thu allan: (adloniant tu allan tan 10pm yn unig a gwerthiant alcohol ar gyfer ei yfed tu allan tan 11pm yn unig).

 

Tynnwyd sylw at fanylion y gweithgareddau trwyddedig a’r oriau arfaethedig yn yr adroddiad. Nodwyd bod gan Swyddogion yr Awdurdod Trwyddedu dystiolaeth ddigonol bod y cais wedi ei gyflwyno yn unol â gofynion Deddf Trwyddedu 2003 a’r rheoliadau perthnasol.

 

Cyfeiriwyd at y mesurau yr oedd yr ymgeisydd yn ei argymell i hyrwyddo’r amcanion trwyddedu ynghyd a’r ymatebion a dderbyniwyd yn ystod y cyfnod ymgynghori.

 

Nodwyd bod nifer o e-byst a llythyrau wedi ei derbyn yn gwrthwynebu’r cais oherwydd pryderon ymddygiad gwrthgymdeithasol a niwsans cyhoeddus megis sŵn, cerddoriaeth uchel a sbwriel. Cyfeiriwyd at bryderon o gynnydd posib mewn trosedd ac anrhefn megis fandaliaeth ac ymddygiad afreolus: nodwyd pryderon am ddiogelwch y cyhoedd, mynediad i wasanaethau brys oherwydd rheilffordd gyfagos a lôn bost cul sydd heb ei goleuo. Cyfeiriwyd hefyd y byddai caniatáu'r drwydded yn peri niwed i blant a phobl ifanc fydd yn aros mewn maes gwersylla cyfagos. Ategwyd bod sylwadau wedi ei derbyn gan Heddlu Gogledd Cymru (ynglŷn â materion goruchwylwyr drysau) ac Adran Cynllunio'r Cyngor (ynglŷn â chydymffurfiad caniatâd cynllunio).

 

Amlygwyd bod 8 e-byst wedi ei derbyn yn gefnogol i’r cais ond ni ystyriwyd rhain gan nad oeddynt yn berthnasol i’r egwyddorion trwyddedu.

 

Wrth ystyried y cais dilynwyd y drefn ganlynol-:

·      Rhoi cyfle i aelodau’r Is-bwyllgor a’r ymgeisydd ofyn cwestiynau i’r Rheolwr  Trwyddedu.

·      Gwahodd yr ymgeisydd i ymhelaethu ar y cais

·      Rhoi cyfle i’r ymgynghorai gyflwyno eu sylwadau

·      Gwahodd deilydd y drwydded neu ei gynrychiolydd i ymateb i’r sylwadau

·      Rhoi cyfle i aelodau’r Is-bwyllgor ofyn cwestiynau i ddeilydd y drwydded.

·      Rhoi cyfle i aelodau’r Is-bwyllgor ofyn cwestiynau i’r ymgynghorai

 

ff)            Wrth ymhelaethu ar y cais, nododd yr ymgeisydd ei bod yn hapus  ...  gweld y cofnod llawn ar gyfer eitem 5.