Rhaglen a chofnodion drafft

Lleoliad: Ystafell Gwyrfai - Pencadlys Caernarfon. Gweld cyfarwyddiadau

Cyswllt: Lowri Haf Evans  01286 679878

Eitemau
Rhif eitem

1.

YMDDIHEURIADAU

I dderbyn unrhyw ymddiheuriadau am absenoldeb

 

Cofnod:

Dim i’w nodi

 

2.

DATGAN BUDDIANT PERSONOL

I dderbyn unrhyw ddatganiad o fuddiant personol

 

Cofnod:

Dim i’w nodi

 

3.

MATERION BRYS

Nodi unrhyw eitemau sy’n fater brys ym marn y cadeirydd fel y gellir eu hystyried.

 

Cofnod:

Dim i’w nodi

 

4.

CAIS AM DRWYDDED EIDDO pdf eicon PDF 98 KB

TY COFFI, 23a STRYD FAWR, Y BALA, LL23 7LU

 

I ystyried y cais

Cofnod:

1.            CAIS AM DRWYDDED EIDDO -  Coffi, 23a Stryd Fawr, Y Bala, Gwynedd

 

Ar ran yr eiddo:                     Mrs Linda Williams (Ymgeisydd) a Mrs Rachel Williams (Cynrychiolydd yr ymgeisydd a Rheolwr Plas yn Dre, Y Bala)

                                                Mared Llwyd (Swyddog Gorfodaeth Gwarchod Y Cyhoedd)

                                               

a)                    Adroddiad yr Adran Trwyddedu

 

Cyflwynwyd adroddiad y Rheolwr Trwyddedu yn manylu ar gais am drwydded eiddo ar gyfer Coffi, 23a Stryd Fawr, Y Bala. Gwaned y cais mewn perthynas â chwarae cerddoriaeth byw, cerddoriaeth wedi ei recordio a pherfformiadau o ddawns dan do ac awyr agored; cyflenwi alcohol ar yr eiddo yn unig. Y bwriad yw rhedeg yr eiddo fel siop goffi a chaffi teuluol.

 

Tynnwyd sylw at fanylion y gweithgareddau trwyddedig a’r oriau arfaethedig yn yr adroddiad. Nodwyd bod gan Swyddogion yr Awdurdod Trwyddedu dystiolaeth ddigonol bod y cais wedi ei gyflwyno yn unol â gofynion Deddf Trwyddedu 2003 a’r rheoliadau perthnasol.

 

Cyfeiriwyd at y mesurau yr oedd yr ymgeisydd yn ei argymell i hyrwyddo’r amcanion trwyddedu ynghyd a’r ymatebion a dderbyniwyd yn ystod y cyfnod ymgynghori.

 

Nodwyd bod un llythyr o wrthwynebiad wedi ei dderbyn gan Uned Gwarchod y Cyhoedd   oherwydd pryderon rheolaeth sŵn a niwsans cyhoeddus. Amlygwyd bod cynnig o gyfaddawd wedi ei dderbyn gan yr ymgeisydd sydd wedi cytuno i beidio cynnal adloniant tu allan i’r eiddo o gwbl ac i gyfyngu’r drwydded i adloniant acwstig yn unig tu mewn i’r eiddo. Cadarnhaodd y swyddog bod hyn yn dderbyniol.

Wrth ystyried y cais dilynwyd y drefn ganlynol-:

·      Rhoi cyfle i aelodau’r Is-bwyllgor a’r ymgeisydd ofyn cwestiynau i’r Rheolwr  Trwyddedu.

·      Gwahodd yr ymgeisydd i ymhelaethu ar y cais

·      Rhoi cyfle i’r ymgynghorai gyflwyno eu sylwadau

·      Gwahodd deilydd y drwydded neu ei gynrychiolydd i ymateb i’r sylwadau

·      Rhoi cyfle i aelodau’r Is-bwyllgor ofyn cwestiynau i ddeilydd y drwydded.

·      Rhoi cyfle i aelodau’r Is-bwyllgor ofyn cwestiynau i’r ymgynghorai

 

b)            Wrth ymhelaethu ar y cais, nododd cynrychiolydd yr ymgeisydd ei bod yn hapus gyda’r hyn oedd wedi ei gyflwyno.

 

Ategodd y sylwadau canlynol:

·         Ei bod yn fodlon peidio cynnal cerddoriaeth tu allan a gwneud cais am drwydded dros dro petai'r angen yn codi

·         Byddai cerddoriaeth acwstig yn unig yn cael ei chwarae tu mewn ac felly yn lleihau aflonyddwch

·         Bod Coffi a Phlas yn Dre yn rhan o’r un cwmni

·         Bod nifer o breswylwyr yn byw yn agos ac uwchben i’r eiddo sydd yn denantiaid i’r cwmni ac felly dim eisiau amharu arnynt drwy greu sŵn

·         Bod gwesteion yn aros ym Mhlas yn Dre (sydd drws nesaf i’r eiddo) ac felly dim eisiau i unrhyw swm amharu arnynt hwythau chwaith

·         Ei bod yn cytuno i amod cadw drysau a ffenestri ar gau pan fydd cerddoriaeth / adloniant yn chwarae

·         Cytuno derbyn nwyddau a chlirio poteli / sbwriel ar adegau priodol

 

Mewn ymateb i gwestiwn ynglŷn â niferoedd preswylwyr oedd yn byw uwchben yr eiddo cadarnhawyd bod 6 fflat uwchben yr eiddo gyda 8 person yn  ...  gweld y cofnod llawn ar gyfer eitem 4.