Rhaglen

Lleoliad: Swyddfeydd GwE, Bryn Eirias, Ffordd Abergele, Bae Colwyn, LL29 8BF

Cyswllt: Annes Sion  01286 679490

Eitemau
Rhif eitem

1.

YMDDIHEURIADAU

I dderbyn unrhyw ymddiheuriadau am absenoldeb

2.

DATGAN BUDDIANT PERSONOL

I dderbyn unrhyw ddatganiadau o fuddiant personol

3.

MATERION BRYS

Nodi unrhyw eitemau sy’n fater brys ym marn y cadeirydd fel y gellir eu hystyried.

4.

COFNODION Y CYFARFOD BLAENOROL pdf eicon PDF 81 KB

(copi wedi ei atodi)

5.

ADRODDIAD AR DDEILLIANNAU 2019 pdf eicon PDF 76 KB

Alwyn Jones i gyflwyno adroddiad ar berfformiad ar draws Gogledd Cymru gan gydymffurfio â chanllawiau Llywodraeth Cymru.

 

Dogfennau ychwanegol:

6.

ADNODDAU A SGÔP GwE pdf eicon PDF 76 KB

Adroddiad Arwyn Thomas sydd yn amlinellu adnoddau a chwmpas presennol y gwasanaeth rhanbarthol

Dogfennau ychwanegol:

7.

CYLLIDEB GwE 2019-20 - ADOLYGIAD CHWARTER 2 pdf eicon PDF 120 KB

Arwyn Thomas a Dafydd Edwards i ddiweddaru aelodau’r Cydbwyllgor ar adolygiad ariannol diweddaraf cyllideb GwE am y flwyddyn gyllidol 2019/20.

 

Dogfennau ychwanegol:

8.

CYNLLUN BUSNES 2019-20 - MONITRO CHWARTER 2 pdf eicon PDF 104 KB

Arwyn Thomas i gyflwyno Adroddiad Monitro Chwarter 2 - Cynllun Busnes Lefel 1 i’r Cyd-bwyllgor

Dogfennau ychwanegol:

9.

STRATEGAETH RHANBARTHOL Y GYMRAEG pdf eicon PDF 94 KB

Alwyn Jones i gyflwyno strategaeth ‘Datblygu’r Gymraeg mewn Addysg yn rhanbarth Gogledd’ i'r Cyd-bwyllgor i’w gymeradwyo.

 

Dogfennau ychwanegol:

10.

GDD / PMG - DIWEDDARIAD pdf eicon PDF 72 KB

Arwyn Thomas i gyflwyno diweddariad i’r Cyd-bwyllgor ar y Grant Datblygu Disgyblion ar gyfer dysgwyr sy'n derbyn gofal a dysgwyr a arferai dderbyn gofal.

 

Dogfennau ychwanegol:

11.

ADOLYGIAD O GYNNYDD GwE - ADRODDIAD STEVE MUNBY pdf eicon PDF 96 KB

Arwyn Thomas i gyflwyno adroddiad ‘Adolygiad o gynnydd GwE’ gan Steve Munby  i’r Cyd-bwyllgor

Dogfennau ychwanegol: