Rhaglen

Lleoliad: Canolfan Glasdir, Llanrwst

Cyswllt: Einir Rhian Davies  01286 679868

Eitemau
Rhif eitem

1.

YMDDIHEURIADAU

Derbyn unrhyw ymddiheuriadau

2.

DATGAN BUDDIANT PERSONOL

Derbyn unrhyw ddatganiad diddordeb personol

4.

COFNODION Y CYFARFOD BLAENOROL pdf eicon PDF 236 KB

(Copi’n Atodedig)

5.

PENODI RHEOLWR CYFARWYDDWR

(Bydd y Cadeirydd yn cynnig y dylid cau’r wasg a’r cyhoedd allan o’r cyfarfod yn ystod y drafodaeth ar yr eitem hon gan ei fod yn debygol y datgelir gwybodaeth eithriedig fel y’i diffinnir ym mharagraff 12, Rhan 4, Atodiad 12A, Deddf Llywodraeth Leol 1972. Mae’r paragraff yma yn berthnasol oherwydd bod yr adroddiad yn cynnwys gwybodaeth am unigolion penodol sydd a hawl i breifatrwydd. Nid oes unrhyw fudd cyhoeddus sydd yn galw am ddatgelu gwybodaeth bersonol am yr unigolion yma. O ganlyniad mae’r budd cyhoeddus yn disgyn o blaid cadw’r wybodaeth yn eithriedig).

6.

ADRODDIAD MONITRO CYNLLUN BUSNES CYFREDOL pdf eicon PDF 350 KB

(copi’n atodedig)

 

Dogfennau ychwanegol:

7.

BLAENORIAETHU'R CYNLLUN BUSNES 2017-2020 pdf eicon PDF 245 KB

(copy enclosed)

Dogfennau ychwanegol:

8.

ADRODDIAD MONITRO CYLLIDEB 16/17 pdf eicon PDF 487 KB

(copi’n atodedig)

Dogfennau ychwanegol:

9.

ADRODDIAD CYLLIDEB 17/18 pdf eicon PDF 365 KB

(copi’n atodedig)

Dogfennau ychwanegol:

10.

ADRODDIAD BLYNYDDOL GwE pdf eicon PDF 350 KB

(Copi o’r Flaen Ddalen a Chrynodeb Gweithredol wedi eu hatodi)

Dogfennau ychwanegol: