Rhaglen a chofnodion

Lleoliad: Venue Cymru, Y Promenâd, Llandudno, Conwy. LL30 1BB. Gweld cyfarwyddiadau

Cyswllt: Glynda O'Brien  01341 424301

Eitemau
Rhif eitem

1.

YMDDIHEURIADAU

Derbyn unrhyw ymddiheuriadau am absenoldeb.

Cofnod:

Y Cyng. Chris Bithell (Cyngor Sir y Fflint), Diane Chisholm (Cynrychiolydd Ysgolion Cynradd), Alison Fisher (Cynrychiolydd Llywodraethwyr) ac Iwan Evans (Rheolwr Gwasanaeth Cyfreithiol yr Awdurdod Lletyol – Cyngor Gwynedd).

 

2.

CROESO

Cofnod:

Estynnodd y Cadeirydd groeso i Mrs Rita Price o Esgobaeth Wrecsam i’w chyfarfod cyntaf o’r Cyd-bwyllgor.

3.

DATGAN BUDDIANT PERSONOL

Derbyn unrhyw ddatganiad o fuddiant personol.

Cofnod:

Ni dderbyniwyd datgan o fuddiant personol gan unrhyw Aelod oedd yn bresennol

 

4.

COFNODION Y CYFARFOD BLAENOROL pdf eicon PDF 242 KB

(copi’n amgaeedig)

Cofnod:

Llofnododd y Cadeirydd gofnodion o’r pwyllgor hwn a gynhaliwyd ar y 15 Gorffennaf  2015 fel rhai cywir.

 

5.

CYFRIFON TERFYNOL Y CYDBWYLLGOR AM Y FLWYDDYN A DDAETH I BEN 31 MAWRTH 2015 AC ARCHWILIAD PERTHNASOL pdf eicon PDF 141 KB

(copi’n amgaeedig)

Dogfennau ychwanegol:

Cofnod:

Cyflwynwyd adroddiad gan Bennaeth Cyllid, Cyngor Gwynedd yn cyflwyno  datganiad o’r Cyfrifon ôl-Archwiliad, adroddiad Swyddfa Archwilio Cymru ynghyd â llythyr cynrychiolaeth.       

 

Adroddodd cynrychiolydd Swyddfa Archwilio Cymru bod yr adroddiad yn gosod allan cyd-destun y cyfrifon a thynnwyd sylw at grynodeb o’r cywiriadau a wnaed i’r datganiadau ariannol drafft  y dylid tynnu sylw’r Cyd-bwyllgor atynt.  

 

Manylwyd ar gynnwys y cyfrifon a rhoddwyd cyfle i Aelodau’r Cydbwyllgor i ofyn cwestiynau.

 

  

Penderfynwyd:                      (a)  Derbyn, nodi a chymeradwyo’r wybodaeth yn

 

(i)            Adroddiad “ISA260” gan Swyddfa Archwilio Cymru

(ii)          Datganiad o’r Cyfrifon 2014/15 (ôl-archwiliad)

           

(b)  Gofyn i’r Cadeirydd a’r Pennaeth Cyllid Cyngor

Gwynedd (fel Swyddog Cyllid Statudol GwE), ardystio’r Llythyr Cynrychiolaeth.

 

6.

ADRODDIAD CYNNYDD GwE

(adroddiad ar lafar)

Cofnod:

Cyflwynwyd ystadegau i’r Cyd-bwyllgor yn ystod y cyfarfod a oedd yn amlinellu canlyniadau, prif  ddeilliannau a materion i’w hystyried. 

 

Tywysodd y Rheolwr Gyfarwyddwr GwE y Cyd-bwyllgor drwy’r adroddiad gan nodi  fel a ganlyn:

 

(a)  Cyfnod Sylfaen

 

·         mai perfformiad GwE yw’r isaf o’r holl gonsortia rhanbarthol.  Fodd bynnag, roedd arweiniad cenedlaethol wedi tynnu sylw at yr angen am lwyfandir mewn perfformiad ar draws Cymru ynghyd a phroses safoni a gwirio cadarn.

·         Bod asesiadau athrawon yn parhau i fod yn bryder.

·         Bod cynnydd mewn perfformiad disgyblion PYD mewn 4 awdurdod o 2014 ac yn sylweddol felly yng Ngwynedd a Môn

·       Bod cynnydd mewn perfformiad  o 2014 ar draws yr holl

ddangosyddion ar lefel uwch. Fodd bynnag, mae cynnydd rhanbarthol yn y Gymraeg yn llai na chynnydd cenedlaethol.

·       Bod rhai ysgolion wedi perfformio islaw'r canolrif y meincnodau

PYD mewn dangosyddion allweddol dros gyfnod treigl o dair blynedd a bod  angen herio'r ysgolion hyn yn gadarn.

 

Mewn ymateb i ymholiad, cadarnhawyd bod y materion uchod yn ddisgwyliedig.

 

(b)  Cyfnod Allweddol 2

 

·         Bod perfformiad GwE wedi cynyddu, fodd bynnag fel yn y Cyfnod Sylfaen, bod arweiniad cenedlaethol wedi tynnu sylw at yr angen am lwyfandir mewn perfformiad ar draws Cymru ynghyd a phroses safoni a gwirio cadarn.

·         Bod asesiadau athrawon yn parhau i fod yn bryder

·         bod cynnydd mewn perfformiad disgyblion PYD, fodd bynnag, roedd ychydig o ostyngiad mewn perfformiad ar gyfer Gwynedd a Môn

·         bod cynnydd mewn perfformiad o 2014 ar draws yr holl ddangosyddion ar lefel disgwyliedig a’r cynnydd yn fwy na’r cyfartaledd cenedlaethol ar gyfer pob pwnc craidd

·         bod yr uchod yn unol â’r disgwyl ond eto mae rhai ysgolion yn perfformio o dan y perfformiad cenedlaethol ac angen sylw penodol fel rhan o’r broses herio

 

Yn ystod y drafodaeth ddilynol, amlygwyd y pwyntiau canlynol:

 

(i)            gofynnwyd pa mor gadarn yw Llywodraeth Cymru ynglŷn ag anghysondebau asesiadau athrawon ac a yw’r Undebau Athrawon yn herio’r Llywodraeth ynghylch hyn?

 

Mewn ymateb, esboniodd Mr Geraint Rees, Llywodraeth Cymru, y gosodwyd cytundeb gyda’r 4 rhanbarth i weithredu ar y cyd gyda’r broses yn ei le am y tro cyntaf eleni.  Nodwyd bod amrywiaeth rhwng y 4 rhanbarth yn sylweddol yng Nghyfnod Allweddol 2.  O safbwynt Cyfnod Allweddol 4, nodwyd bod y bwlch yn lleihau.  Nodwyd ymhellach bod y broses categoreiddio angen gweithrediad cadarn a’r cam nesaf fyddai tynhau cymedroli asesiadau athrawon.  Rhaid i’r broses ddigwydd ac o ganlyniad fe fydd rhaid cael gwared â’r diffyg hyder. 

 

(ii)           A yw’r Undebau yn gytûn ac a oes rhai Siroedd yn wynebu problemau, os oes, a fyddai’n syniad i gael trafodaeth gyda’r Gweinidog Addysg?

 

Mewn ymateb, nodwyd bod cyfarfod gyda’r Undebau Llafur yn fuan er mwyn derbyn mewnbwn o sut mae pethau’n mynd.  Hefyd, byddai cyfle i Gadeirydd y Cyd-bwyllgor godi’r mater gyda’r Gweinidog Addysg mewn cyfarfod sydd wedi ei drefnu ar gyfer 16 Hydref.

 

(iii)          Bod y diffyg hyder yn  ...  gweld y cofnod llawn ar gyfer eitem 6.

7.

ADRODDIAD CYLLIDEB GwE 2015-16 – ADOLYGIAD TYMOR YR HAF 2015 pdf eicon PDF 301 KB

(copi’n amgaeedig)

Dogfennau ychwanegol:

Cofnod:

Cyflwynwyd adroddiad y Rheolwr Gyfarwyddwr GwE a Phennaeth Cyllid yr

Awdurdod Lletyol ar adolygiad ariannol diweddaraf cyllideb GwE am y

flwyddyn gyllidol 2015-16

 

Cyfeiriwyd at Atodiad 1 i’r adroddiad a oedd yn cynnwys y wybodaeth ariannol gyflawn.

 

Tynnwyd sylw at y ddau bennawd o danwariant sef:

 

(i)             adeilad” a oedd yn cyfeirio at swyddfeydd newydd GwE yng Nghaernarfon a Conwy oherwydd bod llithriad yn y dyddiad symud i’r lleoliadau newydd; a

(ii)           cludiant  a oedd yn cyfeirio at y penderfyniad i leihau’r gyllideb costau teithio yn agosach at wir wariant.

 

Nodwyd nad oedd yr adroddiad yn cynnwys ystyriaeth arbedion posib trwy’r elfen rheolaeth a gweinyddiaeth rhai grantiau penodol.

 

O safbwynt y gronfa tanwariant, cyfanswm y gronfa ar gychwyn y flwyddyn gyllidol 2015/16 oedd £266,829, gyda Chyd-bwyllgor GwE eisoes wedi penderfynu ymrwymo £135,000 ar gynlluniau penodol.  Gan ychwanegu tanwariant 2015/16 o £29,903, amcangyfrif cronfa heb ei ymrwymo o £161,732.

 

Rhoddwyd cyfle i Aelodau’r Cydbwyllgor gwestiynu unrhyw elfennau o’r    adroddiad.

 

Cadarnhaodd y Rheolwr Gyfarwyddwr GwE bod y grant amddifadedd wedi ei ddosrannu i ysgolion.

 

Penderfynwyd: Derbyn a nodi’r adroddiad.  

 

8.

DYDDIADAU CYFARFODYDD 2015-16 pdf eicon PDF 241 KB

(copi’n amgaeedig)

Cofnod:

Cyflwynwyd calendr Cyfarfodydd Cyd-bwyllgor GwE am y flwyddyn 2015-16.

 

Nododd Ian Budd (Cyfarwyddwr Arweiniol - Cadeirydd y Bwrdd Rheoli (Cyngor Sir y

Fflint)), bod y rhwydweithiau yn weithredol ac fe fyddir yn adrodd ymhellach ynglyn

ag adborth a bwydo gwybodaeth yng nghyfarfod nesaf y Cyd-bwyllgor ym mis

Tachwedd. 

 

Penderfynwyd:          Cymeradwyo’r dyddiadau canlynol am y flwyddyn 2015-

16:

 

DYDDIAD

AMSER

LLEOLIAD

 

12 Tachwedd 2015

 

Bore

 

Conwy

 

24 Chwefror 2016

 

Bore

 

Conwy

 

6 Gorffennaf 2016

 

Bore

 

Conwy