Rhaglen

Lleoliad: Swyddfeydd GwE, Bryn Eirias, Ffordd Abergele, Bae Colwyn, LL29 8BF

Cyswllt: Annes Sion  01286 679490

Eitemau
Rhif eitem

1.

ETHOL IS-GADEIRYDD

2.

YMDDIHEURIADAU

I dderbyn ymddiheuriadau am absenoldeb.

3.

DATGAN BUDDIANT PERSONOL

I dderbyn unrhyw ddatganiadau o fuddiant personol.

 

4.

MATERION BRYS

Nodi unrhyw eitemau sy’n fater brys ym marn y cadeirydd fel y gellir eu hystyried.

 

5.

COFNODION Y CYFARFOD BLAENOROL A GYNHALIWYD AR Y 8 GORFFENNAF 2019 pdf eicon PDF 82 KB

(copi wedi ei atodi)

6.

CYFRIFON TERFYNOL Y CYD-BWYLLGOR AM Y FLWYDDYN A DDAETH I BEN 31 MAWRTH 2019 AC ARCHWILIAD PERTHNASOL pdf eicon PDF 104 KB

Dafydd L Edwards i gyflwyno

·         Datganiad o’r Cyfrifon ôl-Archwiliad;

·         Adroddiad Swyddfa Archwilio Cymru;

·         Llythyr Cynrychiolaeth.

 

(linc fideo i swyddfa Deloitte)

Dogfennau ychwanegol:

7.

TARGED ARBEDION EFFEITHLONRWYDD pdf eicon PDF 74 KB

Arwyn Thomas i ofyn am gymeradwyaeth y Cyd-Bwyllgor i gadarnhau cynllun gweithredu'r targed arbedion effeithlonrwydd. 

8.

CYLLDIEB GwE 2019-20 - ADOLYGIAD CHWARTER 1 pdf eicon PDF 117 KB

Arwyn Thomas a Dafydd L Edwards i ddiweddaru aelodau’r Cydbwyllgor ar adolygiad ariannol diweddaraf cyllideb GwE am y flwyddyn gyllidol 2019/20

 

Dogfennau ychwanegol:

9.

CYNLLUN BUSNES 2019-20 - MONITRO CHWARTER 1 pdf eicon PDF 82 KB

Arwyn Thomas i gyflwyno Adroddiad Monitro Chwarter 1 - Cynllun Busnes Lefel 1 i’r Cyd-bwyllgor

Dogfennau ychwanegol:

10.

PAPUR TRAFOD - ADRODD AR BERFFORMIAD O FEDI 2019 YMLAEN pdf eicon PDF 91 KB

Arwyn Thomas yn adrodd ar berfformiad o Fedi 2019 ymlaen

Dogfennau ychwanegol: