Rhaglen a Phenderfyniadau

Lleoliad: Swyddfeydd GwE, Bryn Eirias, Ffordd Abergele, Bae Colwyn, LL29 8BF

Cyswllt: Annes Sion  01286 679490

Eitemau
Rhif eitem

1.

YMDDIHEURIADAU

I dderbyn unrhyw ymddiheuriadau am absenoldeb

2.

DATGAN BUDDIANT PERSONOL

I dderbyn unrhyw ddatganiad o fuddiant personol

3.

MATERION BRYS

Nodi unrhyw eitemau sy’n fater brys ym marn y Cadeirydd fel y gellir eu hystyried

4.

COFNODION Y CYFARFOD BLAENOROL - 27 TACHWEDD 2019 pdf eicon PDF 79 KB

(copi wedi ei atodi)

5.

CATEGOREIDDIO CENEDLAETHOL pdf eicon PDF 85 KB

Alwyn Jones i gyflwyno gwybodaeth i aelodau’r Cyd-Bwyllgor am y broses Categoreiddio Cenedlaethol 

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

Penderfynwyd nodi’r wybodaeth yn yr adroddiad gan fynegi pryder am y drefn yn genedlaethol. Gofynnwyd i’r Aelodau’r Cyd-Bwyllgor i godi eu pryderon gyda’r Gweinidog Addysg yng Nghyfarfod Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru.  Gofynnwyd hefyd i’r Bwrdd Rheoli i gynnal adolygiad ar y drefn yn lleol.

6.

CYLLIDEB GwE 2019-20 - ADOLYGU CHWARTER 3 pdf eicon PDF 121 KB

Arwyn Thomas a Dafydd Edwards i ddiweddaru aelodau’r Cydbwyllgor ar adolygiad ariannol diweddaraf cyllideb GwE am y flwyddyn gyllidol 2019/20.

 

 

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

Derbyniwyd yr adroddiad.

 

7.

CYLLIDEB GwE 2020-2021 pdf eicon PDF 95 KB

Dafydd Edwards i gyflwyno Cyllideb Sylfaenol GwE 2020/21.

 

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

Penderfynwyd mabwysiadu’r gyllideb sylfaenol ar gyfer 2020/21 fel y cyflwynwyd yn Atodiad 1 o’r adroddiad.

 

8.

GRANT GWELLA ADDYSG - ADOLYGIAD pdf eicon PDF 108 KB

Arwyn Thomas i geisio cymeradwyaeth y Cyd-bwyllgor i gynnal adolygiad o’r Grant Gwella Addysg

Penderfyniad:

Penderfynwyd:

1.    Oedi wrth ystyried adolygu dosbarthiad cyllid Cyfnod Sylfaen y Grant Gwella Addysg nes bydd Llywodraeth Cymru wedi crisialu ei sefyllfa ar drosglwyddo grant y cyfnod sylfaen, neu beidio, yn y pendraw.

2.    Cynnal adolygiad o ddosbarthiadau cyllid Effeithlonrwydd Ysgol y Grant Gwella Addysg

3.    Adolygu defnydd presennol o elfennau’r Grant nad ydynt wedi’u dirprwyo.

 

9.

GRANT GWELLA ADDYSG 2020-2021 pdf eicon PDF 85 KB

Arwyn Thomas i geisio cymeradwyaeth y Cyd-bwyllgor o ran y Grant Gwella Addysg ar gyfer 2020/21

Penderfyniad:

Penderfynwyd gohirio'r penderfyniad er mwyn cael arweiniad gan Brif Weithredwyr y rhanbarth ar ariannu adnoddau ychwanegol ar gyfer Cynllun Gweithredu Ôl-Arolwg Wrecsam ac yna bydd cyfarfod brys yn cael ei gynnal i wneud penderfyniad ar y mater.

10.

CYNLLUN BUSNES 2019-20 - ADRODDIAD MONITRO CHWARTER 3 pdf eicon PDF 104 KB

Arwyn Thomas i gyflwyno Adroddiad Monitro Chwarter 3 - Cynllun Busnes Lefel 1 i’r Cyd-bwyllgor

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

Derbyniwyd yr adroddiad monitro ar gyfer chwarter 3.

 

 

11.

CYNLLUN BUSNES GwE 2020-2023 - BLAENORIAETHAU RHANBARTHOL pdf eicon PDF 94 KB

Arwyn Thomas i gyflwyno Cynllun Busnes drafft a’r blaenoriaethau rhanbarthol ar gyfer 2020 – 2023 i’r Cyd-bwyllgor i’w cymeradwyo. 

 

 

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

Cymeradwywyd y Cynllun Busnes drafft a’r blaenoriaethau rhanbarthol ar gyfer 2020-2023.

 

12.

COFRESTR RISG GwE pdf eicon PDF 77 KB

Arwyn Thomas i gyflwyno Cofrestr Risg ddiweddaraf GwE i'r Cyd-Bwyllgor.

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

Nodwyd a derbyniwyd y Gofrestr Risg.

 

13.

GWEITHIO GYDA'N GILYDD I WELLA YSGOLION pdf eicon PDF 76 KB

Arwyn Thomas i gyflwyno Cofrestr Risg ddiweddaraf GwE i'r Cyd-Bwyllgor.

Penderfyniad:

Penderfynwyd cynnal adolygiad o rôl presennol arweinydd craidd GwE a systemau rhannu gwybodaeth rhwng Awdurdodau Lleol a GwE. 

 

14.

CALENDR CYFARFODYDD 2020-21 pdf eicon PDF 78 KB

Arwyn Thomas i gynnig dyddiadau ar gyfer cyfarfodydd 2020/21.

Penderfyniad:

Cymeradwywyd y calendr cyfarfodydd y cynnigwyd a rhoddwyd awdurdod i’r Cadeirydd i wneud newidiadau os y bydd angen.