Rhaglen a Phenderfyniadau

Lleoliad: Cyfarfod Rhithiol - Zoom

Cyswllt: Natalie Lloyd Jones  01286 679665

Eitemau
Rhif eitem

1.

YMDDIHEURIADAU

I nodi unrhyw ymddiheuriadau.

2.

DATGAN BUDDIANT PERSONOL

I dderbyn unrhyw ddatganiadau o fuddiant personol.

3.

MATERION BRYS

I nodi unrhyw eitemau brys i’w hystyried ym marn y Cadeirydd.

4.

COFNODION pdf eicon PDF 293 KB

(amgaeëdig)

5.

DATGANIAD O'R CYFRIFON 2020/21 pdf eicon PDF 314 KB

I gyflwyno Datganiad o’r Cyfrifon, ar ffurf ‘statudol’, wedi’i ardystio, ond yn amodol ar archwiliad.

 

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

Derbyn a nodi Datganiad o Gyfrifon GwE (yn amodol ar archwiliad) am flwyddyn 2020/21.

 

6.

DATGANIAD LLYWODRAETHU pdf eicon PDF 253 KB

I dderbyn a chymeradwyo y datganiad llywodraethu blynyddol.

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

Derbyn a chymeradwyo'r Datganiad Llywodraethu Blynyddol 2020/21.

 

 

 

7.

ADRODDIAD BLYNYDDOL 2020/21 pdf eicon PDF 383 KB

I gyflwyno Adroddiad Blynyddol GwE 2020-21 i'r Cyd-Bwyllgor. 

 

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

Derbyn a chymeradwyo’r Adroddiad Blynyddol ar gyfer 2020/21 ar yr amod o ychwanegu blaenoriaeth sy’n ymdrin ag ymateb i effeithiau ôl-covid yng nghyd-destun y gwasanaeth.

 

8.

STRATEGAETH I GEFNOGI RHIENI/ GOFALWYR pdf eicon PDF 287 KB

I ddiweddaru aelodau'r Cyd-bwyllgor am ein strategaeth a’r gefnogaeth sydd ar gael i helpu rhieni a gofalwyr ar sut orau i gefnogi eu plant i ddysgu.

 

Penderfyniad:

Nodi a derbyn yr adroddiad a chefnogi’r strategaeth a’r gefnogaeth sydd ar gael i ysgolion mewn perthynas ag ymgysylltiad rhieni/gofalwyr yng ngogledd Cymru.

 

9.

MENTER TEDxGwE pdf eicon PDF 373 KB

Rhoi trosolwg o Fenter TEDxGwE i aelodau'r Cyd-Bwyllgor.

Penderfyniad:

Cymeradwyo’r adroddiad a Menter TEDxGwE Gogledd Cymru ac edrychir ymlaen at dderbyn diweddariad yn yr Hydref.