Rhaglen a Phenderfyniadau

Lleoliad: Cyfarfod Rhithiol / Virtual Meeting. Gweld cyfarwyddiadau

Cyswllt: Rebeca Jones  01286 679890

Eitemau
Rhif eitem

1.

YMDDIHEURIADAU

I dderbyn unrhyw ymddiheuriadau am absenoldeb

 

2.

DATGAN BUDDIANT PERSONOL

I dderbyn unrhyw ddatganiad o fuddiant personol

3.

MATERION BRYS

Nodi unrhyw eitemau sy’n fater brys ym marn y cadeirydd fel y gellir eu hystyried.

 

4.

COFNODION pdf eicon PDF 296 KB

Bydd y Cadeirydd yn cynnig bod cofnodion cyfarfod o’r pwyllgor hwn a gynhaliwyd  Medi 30 2019, yn rhai cywir  

 

5.

CYFRIFON TERFYNOL Y CYD-BWYLLGOR AM Y FLWYDDYN A DDAETH I BEN 31 MAWRTH 2020 pdf eicon PDF 207 KB

Cyflwyno adroddiad gan Uwch Reolwr Cyllid, Cyngor Gwynedd

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

Derbyniwyd a chymeradwywyd y canlynol:-

 

  • Cyfrif Incwm a Gwariant Refeniw 2019/20
  • Ffurflen flynyddol ar gyfer y flwyddyn a ddaeth i ben ar 31 Mawrth, 2020.

 

6.

CANLLAW CYNLLUNIO ATODOL - CYFLEUSTERAU A LLETY I DWRISTIAID pdf eicon PDF 146 KB

Cyflwyno adroddiad gan Heledd Jones (Arweinydd Tîm) Gwasanaeth Polisi

Cynllunio ar y Cyd

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

Cymeradwywyd y diwygiadau oedd yn cael ei gynnig i ran 4.6 a pharagraff 6.2.1 o’r Canllaw a phenderfynwyd cymeradwyo rhyddhau’r Canllaw Cynllunio Atodol ar gyfer cyfnod ymgynghori cyhoeddus sydd yn benodol berthnasol i’r rhannau hynny.

 

7.

CANLLAW CYNLLUNIO ATODOL - NEWID DEFNYDD CYFLEUSTERAU A GWASANAETHAU CYMUNEDOL, SAFLEOEDD CYFLOGAETH AC UNEDAU MANWERTHU pdf eicon PDF 144 KB

Cyflwyno adroddiad gan Heledd Jones (Arweinydd Tîm) Gwasanaeth Polisi

Cynllunio ar y Cyd

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

Cymeradwywyd rhyddhau’r Canllaw Cynllunio Atodol Drafft ar gyfer cyfnod ymgynghori cyhoeddus.