Rhaglen a chofnodion

Lleoliad: Siambr Hywel Dda, Swyddfa'r Cyngor, Caernarfon LL55 1SH

Cyswllt: Eirian Roberts  01286 679018

Gweddarllediad: Gwylio'r gweddarllediad

Eitemau
Rhif eitem

1.

ETHOL CADEIRYDD

Ethol Cadeirydd ar gyfer 2019/20.

Dogfennau ychwanegol:

Cofnod:

Etholwyd y Cynghorydd Paul Rowlinson yn gadeirydd y pwyllgor hwn ar gyfer 2019/20.

 

2.

ETHOL IS-GADEIRYDD

Ethol Is-gadeirydd ar gyfer 2019/20.

Dogfennau ychwanegol:

Cofnod:

Etholwyd y Cynghorydd Elwyn Jones yn Is-gadeirydd y pwyllgor hwn ar gyfer 2019/20.

 

3.

YMDDIHEURIADAU

Derbyn unrhyw ymddiheuriadau am absenoldeb.

Dogfennau ychwanegol:

Cofnod:

Y Cynghorwyr:- Huw Wyn Jones, Mair Rowlands, Gareth Williams;

David Healey (ATL);

Y Cynghorydd Cemlyn Rees Williams (Aelod Cabinet Addysg).

 

4.

DATGAN BUDDIANT PERSONOL

Derbyn unrhyw ddatganiadau o fuddiant personol.

Dogfennau ychwanegol:

Cofnod:

Ni dderbyniwyd datganiad o fuddiant personol gan unrhyw aelod oedd yn bresennol.

 

5.

MATERION BRYS

Nodi unrhyw eitemau sy’n fater brys ym marn y Cadeirydd fel y gellir eu hystyried.

Dogfennau ychwanegol:

Cofnod:

Dim i’w nodi.

 

6.

COFNODION pdf eicon PDF 80 KB

Bydd y Cadeirydd yn cynnig y dylid llofnodi cofnodion y cyfarfod blaenorol o’r pwyllgor hwn a gynhaliwyd ar 21 Mawrth, 2019 fel rhai cywir  (ynghlwm).

Dogfennau ychwanegol:

Cofnod:

Llofnododd y Cadeirydd gofnodion y cyfarfod blaenorol o’r pwyllgor hwn a gynhaliwyd ar 21 Mawrth, 2019 fel rhai cywir, yn amodol ar ychwanegu cyfeiriad at edrych ar y posibilrwydd o gydweithio gyda siroedd y Gorllewin dan eitem 8 - Cais Cynllun Twf ar gyfer Gogledd Cymru.

 

7.

STRATEGAETH IAITH UWCHRADD pdf eicon PDF 116 KB

Aelod Cabinet – Y Cynghorydd Cemlyn Williams

 

Ystyried adroddiad ar yr uchod  (ynghlwm).

 

*10.30yb – 11.30yb

 

 

Dogfennau ychwanegol:

Cofnod:

Cyflwynwyd – adroddiad yr Aelod Cabinet Addysg yn manylu ar weithrediad ac effaith y Strategaeth Iaith Uwchradd.

 

Ymhelaethodd y Pennaeth Addysg a’r swyddogion ar gynnwys yr adroddiad, gan hefyd ymateb i gwestiynau / sylwadau gan yr aelodau.

 

Oherwydd y cyd-blethu amlwg rhwng y Strategaeth Iaith Uwchradd a Siarter Iaith Gymraeg Ysgolion Cynradd Gwynedd, craffwyd y Siarter Iaith Cynradd hefyd cyn crynhoi’r prif gasgliadau’r trafodaethau ar y ddwy eitem ar y diwedd.

 

8.

SIARTER IAITH GYMRAEG YSGOLION CYNRADD GWYNEDD pdf eicon PDF 66 KB

Aelod Cabinet – Y Cynghorydd Cemlyn Williams

 

Ystyried adroddiad ar yr uchod  (ynghlwm).

 

*11.30yb – 12.30yp

 

 

 

*amcangyfrif o’r amseroedd

 

 

Cynhelir sesiwn anffurfiol ar gyfer yr aelodau ar derfyn y cyfarfod.

 

 

Dogfennau ychwanegol:

Cofnod:

Cyflwynwyd – adroddiad yr Aelod Cabinet Addysg yn manylu ar weithrediad Siarter Iaith Gymraeg Ysgolion Cynradd Gwynedd.

 

Ymhelaethodd y Pennaeth Addysg a’r swyddogion ar gynnwys yr adroddiad, gan hefyd ymateb i gwestiynau / sylwadau gan yr aelodau.

 

Crynhowyd y prif gasgliadau a’r argymhellion yn codi o’r drafodaeth ar y Strategaeth Iaith Uwchradd a’r Strategaeth Iaith Cynradd fel a ganlyn:-

 

·         Bod neges glir gan yr aelodau i fod yn cadw troed ar y sbardun a pharhau gyda’r bwrlwm, ayb, gan ddarparu cefnogaeth i sicrhau bod hynny’n digwydd.  Mae hynny’n benodol er mwyn sicrhau rhoi statws i’r Siarter Iaith, fel rhan o’r cwricwlwm newydd (er bod peth pryder ei fod yn rhedeg ochr yn ochr, yn hytrach nag yn rhan greiddiol ohono), a hefyd er mwyn sicrhau bod statws i'r Siarter Iaith fel rhan o gynlluniau pob un ysgol.

·         Bod neges hefyd ynglŷn â rhannu arferion da, gan sicrhau bod hynny’n digwydd yn y cynradd a’r uwchradd yn gyffredinol, a hefyd bod angen adnabod ymarferion da mewn meysydd diddordeb newydd, lle rydym efallai angen canolbwyntio mwy ar yr ochr gwefannau cymdeithasol, y we, rhaglenni teledu ayb.

·         Bod neges hefyd ynglŷn â’r gwaith sy’n ddibynnol ar yr holl staff o fewn ein hysgolion ac anogaeth gref i geisio lledaenu’r neges y tu hwnt i ffiniau’r ysgol, gyda rhieni a’r gymdeithas yn fwy cyffredinol.

·         O ran y data, bod gwell dealltwriaeth ymysg yr aelodau o’r data a gyflwynwyd i’r cyfarfod hwn, ond efallai bod lle i ystyried ail ymweld â’r gwaelodlin gwreiddiol a diweddaru aelodau’r pwyllgor maes o law pan fydd astudiaeth y Llywodraeth i’r maes yn aeddfed.

·         Yn benodol o ran y Strategaeth Iaith Uwchradd, bod lle i ystyried ymestyn yr holiadur ar gyfer pobl ifanc hŷn (y grŵp oedran 16-18) er mwyn gweld oes yna wersi i’w dysgu, ac o ddysgu’r gwersi, addasu’r cymorth a’r gefnogaeth a’r ymyrraeth sy’n cael eu cynnig. 

·         Bod lle hefyd i fod yn gwthio’r gweithio gyda’r disgyblion i annog mwy o ddwyieithrwydd a bod hynny’n digwydd yn barhaus o fewn ein hysgolion gan annog disgyblion i ddilyn cyrsiau drwy gyfrwng y Gymraeg yn benodol.  Hefyd, dylid sicrhau cefnogaeth i’r athrawon, i’r gweithwyr ieuenctid ac i bawb sydd ynghlwm â hyrwyddo’r Strategaeth Iaith i fod yn cynorthwyo gyda’r Strategaeth yn yr uwchradd a’r Siarter iaith cynradd.

·         Bydd angen edrych y tu allan i’r pwyllgor ar sut y gall yr aelodau gael blas o’r hyfforddiant seicoleg iaith.

·         Bydd angen rhoi sylw yng nghyfarfod anffurfiol y pwyllgor i ambell fater arall a gododd yn ystod y drafodaeth, ond nad oedd yn uniongyrchol gysylltiedig â’r ddau faes dan sylw, sef yr angen i gadw golwg ar yr hyn sy’n digwydd o ran datblygiadau penodiadau categorïau iaith ysgolion, diffyg gwerslyfrau / deunyddiau Cymraeg i ddisgyblion ysgol a phrinder myfyrwyr yn arwain at ddiswyddiadau yn Ysgol Addysg Prifysgol Bangor.