Rhaglen

Lleoliad: Neuadd y Sir, Rhuthun

Cyswllt: Annes Sion  01286 679490

Eitemau
Rhif eitem

1.

YMDDIHEURIADAU

Derbyn unrhyw ymddiheuriadau am absenoldeb.

 

2.

DATGAN BUDDIANT PERSONOL

Derbyn unrhyw ddatganiadau o fuddiant personol.

 

3.

MATERION BRYS

Nodi unrhyw eitemau sy’n fater brys ym marn y Cadeirydd fel y gellir eu hystyried.

 

4.

COFNODION Y CYFARFOD BLAENOROL pdf eicon PDF 79 KB

Bydd y Cadeirydd yn cynnig y dylid llofnodi cofnodion y cyfarfodydd a gynhaliwyd ar y 18fed Hydref 2019 fel rhai cywir  (ynghlwm).

 

5.

DIWEDDARIAD AR Y CYNLLUN TWF pdf eicon PDF 161 KB

Adroddiad gan Colin Everett (Prif Weithredwr Arweiniol – Bwrdd Uchelgais Gogledd Cymru)

6.

CAIS AM ARIAN ESF pdf eicon PDF 175 KB

Adroddiad gan Nia Medi Williams (Uwch Swyddog Gweithredol, Cyngor Gwynedd) a

Barbara Burchell (Prif Swyddog Datblygu Prosiectau Ewropeaidd, Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy)

7.

CYNLLUN SGILIAU A CHYFLOGAETH RHANBARTHOL pdf eicon PDF 190 KB

Adroddiad gan David Roberts (Cadeirydd Partneriaeth Sgiliau Rhanbarthol Gogledd Cymru) a Sian Lloyd Roberts (Rheolwr Rhaglen Sgiliau)

Dogfennau ychwanegol:

8.

FFRAMWAITH DATBYLGU CENEDLAETHOL pdf eicon PDF 235 KB

Adroddiad gan Andrew Farrow (Prif Swyddog Cynllunio, yr Amgylchedd a'r Economi, Cyngor Sir y Fflint) a Graham Boase (Cyfarwyddwr Corfforaethol: Economi a'r Cylch Cyhoeddus, Cyngor Sir Ddinbych)