Rhaglen

Lleoliad: Siambr y Cyngor, Bodlondeb, Ffordd Bangor, Conwy. LL32 8DU

Cyswllt: Annes Sion  01286 679490

Eitemau
Rhif eitem

1.

YMDDIHEURIADAU

I dderbyn unrhyw ymddiehuiadau am absenoldeb

2.

DATGAN BUDDIANT PERSONOL

I dderbyn unrhyw ddatganiad o fuddiant personol

3.

MATERION BRYS

Nodi unrhyw eitemau sy’n fater brys ym marn y Cadeirydd fel y gellir eu hystyried

4.

COFNODION Y CYFARFOD BLAENOROL pdf eicon PDF 74 KB

I gadarnahu cofndion cyfarfod o’r pwyllgor hwn a gynhaliwyd ar 24 Ionawr 2020.

5.

DIWEDDARIAD Y CADEIRYDD pdf eicon PDF 155 KB

Cyng. Dyfrig Siencyn i ddweddaru’r Bwrdd Uchelgais ar yr hyn mae wedi ei wneud i gynrychioli’r Bwrdd dros y misoedd diwethaf

6.

LLYWODRAETHU RHAGLENNI pdf eicon PDF 173 KB

Hedd Vaughan-Evans – Rheolwr Gweithrediadau- i gyflwyno trefniadau llywodraethu arfaethedig y rhaglenni er mwyn cyflawni Cynllun Twf Gogledd Cymru.

 

Dogfennau ychwanegol:

7.

CYTUNDEB LLYWODRAETHU 2 pdf eicon PDF 210 KB

Iwan Evans i gyflwyno Cynllun GA2 wedi'i ddiweddaru i'r Bwrdd ac adrodd ar ddeilliannau'r Gweithdy Llywodraethu.

8.

CYLLIDEB 2020/21 pdf eicon PDF 612 KB

Dafydd Edwards  i gynnig Cyllideb 2020/21 ar gyfer Bwrdd Uchelgais Economaidd Gogledd Cymru.

Dogfennau ychwanegol:

9.

FFRAMWAITH ECONOMAIDD RHANBARTHOL pdf eicon PDF 174 KB

Alwen Williams i amlinellu'r angen i fireinio Gweledigaeth Twf Gogledd Cymru a datblygu Fframwaith Economaidd Rhanbarthol.

 

Dogfennau ychwanegol:

10.

RHAGLEN sySTEMatig pdf eicon PDF 212 KB

Adroddiad gan Sioned E Williams, Pennaeth Economi a Chymuned, Cyngor Gwynedd a Sian Lloyd Roberts, Rheolwr y Bartneriaeth Sgiliau Rhanbarthol

Dogfennau ychwanegol:

11.

CAU ALLAN Y WASG A'R CYHOEDD

Bydd y Cadeirydd yn cynnig y dylid cau’r wasg a’r cyhoedd allan o’r cyfarfod

yn ystod y drafodaeth ar yr eitem ganlynol gan ei fod yn debygol y datgelir

gwybodaeth eithriedig fel y’i diffinnir ym mharagraff 12, Rhan 4, Atodiad

12A, Deddf Llywodraeth Leol 1972.

 

Mae budd cyhoeddus cydnabyddedig mewn bod yn agored ynglŷn â defnydd adnoddau cyhoeddus a materion ariannol cysylltiedig. Cydnabyddir fodd bynnag fod adegau, er gwarchod buddiannau ariannol cyhoeddus fod angen trafod gwybodaeth fasnachol heb ei gyhoeddi. Mae’r adroddiad yn benodol ynglŷn â materion ariannol a busnes ynghyd a thrafodaethau cysylltiedig. Byddai cyhoeddi gwybodaeth fasnachol sensitif o’r math yma yn gallu bod yn niweidiol i fuddiannau’r cyrdd a’r Cynghorau. Byddai hyn yn groes i’r budd cyhoeddus ehangach o sicrhau'r allbwn cyfansawdd gorau. Amy rhesymau yma rwy’n fodlon fod y mater yn gaeedig er y bydd cyhoeddus.

 

12.

ADOLYGIAD GWAELODLIN PROSIECTAU

(Dogfennau ategol i’w cylchredeg ar wahân ar gyfer aelodau’r Bwrdd yn unig)