Rhaglen a Phenderfyniadau

Lleoliad: Cyfarfod Rhithiol

Cyswllt: Eirian Roberts  01286 679018

Eitemau
Rhif eitem

1.

YMDDIHEURIADAU

Derbyn unrhyw ymddiheuriadau am absenoldeb.

2.

DATGAN BUDDIANT PERSONOL

Derbyn unrhyw ddatganiadau o fuddiant personol.

3.

MATERION BRYS

Nodi unrhyw eitemau sy’n fater brys ym marn y Cadeirydd fel y gellir eu hystyried.

4.

COFNODION Y CYFARFOD BLAENOROL pdf eicon PDF 207 KB

Bydd y Cadeirydd yn cynnig y dylid llofnodi cofnodion y cyfarfod blaenorol a gynhaliwyd ar 11 Rhagfyr 2020 fel rhai cywir.

5.

CYLLIDEB 2020/21: ADOLYGIAD 3ydd CHWARTER pdf eicon PDF 1 MB

Dafydd Edwards i ddarparu manylion y gwariant a'r incwm gwirioneddol ar gyfer

trydydd chwarter blwyddyn ariannol 2020/21 i Fwrdd Uchelgais Economaidd Gogledd Cymru, ynghyd â rhagamcaniad o'r alldro blwyddyn lawn yn erbyn ei gyllideb flynyddol.

Penderfyniad:

Derbyniwyd a nodwyd Adolygiad Trydydd Chwarter Cyd-bwyllgor y Bwrdd Uchelgais ar gyfer 2020/21.

 

Derbyniwyd cymeradwyaeth y Cyd-bwyllgor i drosglwyddo unrhyw danwariant yn 2020/21 i'r gronfa wrth gefn wedi'i chlustnodi a fydd ar gael yn y dyfodol.

6.

CYTUNDEB TWF TERFYNOL pdf eicon PDF 425 KB

Alwen Williams i gyflwyno fersiwn derfynol o’r Cytundeb Terfynol ar gyfer Cynllun Twf Gogledd Cymru a baratowyd gan Lywodraeth Cymru a Llywodraeth y DU.

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

Nodwyd fod y Cytundeb Terfynol wedi’i gwblhau.

 

7.

ADRODDIAD AR UCHAFBWYNTIAU'R PORTFFOLIO pdf eicon PDF 431 KB

Hedd Vaughan-Evans i ddiweddaru’r Bwrdd Uchelgais ar y cynnydd a wnaed ers cwblhau’r Cytundeb Terfynol yn Rhagfyr 2020.

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

Nodwyd yr Adroddiad ar Uchafbwyntiau’r Portffolio ar gyfer Chwefror 2021 a’r cynnydd ers cwblhau’r Cytundeb Twf yn Rhagfyr 2020.

 

Dirprwywyd yr hawl i’r Rheolwr Gweithrediadau mewn ymgynghoriad a’r Cadeirydd i ddiweddaru’r adroddiad fel a nodwyd ar lafar yn ystod cyfarfod y Bwrdd cyn cyflwyno’r Adroddiad ar Uchafbwyntiau’r Portffolio ar gyfer Chwefror 2021 i Lywodraeth Cymru a Llywodraeth Prydain.

 

8.

PROSESAU CYLLID AC ACHOSION BUSNES pdf eicon PDF 376 KB

Hedd Vaughan-Evans i d diweddaru Bwrdd Uchelgais Economaidd Gogledd Cymru ar y prosesau perthnasol ar gyfer cymeradwyo achosion busnes y prosiectau a sicrhau bod y cyllid yn cael ei dynnu i lawr yn flynyddol.

Penderfyniad:

Nodwyd cynnwys yr adroddiad.

 

9.

YMGYSYLLTU GYDA'R SECTOR BREIFAT pdf eicon PDF 367 KB

Alwen Williams i gyflwyno Cylch Gorchwyl drafft arfaethedig ar gyfer y Bwrdd Cyflawni Busnes, a ddatblygwyd ar y cyd rhwng y Grŵp Cyflawni Busnes a'r Swyddfa Rheoli Portffolio.

 

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

 

Cadarnhawyd y Cylch Gorchwyl diwygiedig ar gyfer Bwrdd Cyflawni Busnes.

 

Dirprwywyd yr hawl i’r Cyfarwyddwr Portffolio mewn ymgynghoriad a’r Cadeirydd gwblhau y Cylch Gorchwyl ac i gytuno ar enw cyhoeddus y Bwrdd .

 

Cadarnhawyd y gall aelodau cyfredol y Bwrdd Cyflawni Busnes, ar y cyd â Chadeirydd y Bwrdd Uchelgais a’r Cyfarwyddwr Portffolio, weithio gyda’i gilydd i benodi Cadeirydd parhaol i’r grŵp.

 

10.

CAU ALLAN Y WASG A'R CYHOEDD

Bydd y Cadeirydd yn cynnig y dylid cau’r wasg a’r cyhoedd allan o’r cyfarfod yn ystod y drafodaeth ar yr eitem ganlynol gan ei fod yn debygol y datgelir gwybodaeth eithriedig fel y’i diffinnir ym mharagraff 14 o Atodiad 12A o Ddeddf Llywodraeth Leol 1972 - Gwybodaeth ynglŷn â thrafodion ariannol neu fusnes unrhyw berson penodol( yn cynnwys yr awdurdod sydd yn dal y wybodaeth hynny).

 

Mae budd cyhoeddus cydnabyddedig  mewn bod yn agored  ynglŷn â defnydd adnoddau cyhoeddus a materion ariannol cysylltiedig.   Cydnabyddir fodd bynnag fod adegau, er gwarchod buddiannau ariannol cyhoeddus fod angen trafod gwybodaeth fasnachol heb ei gyhoeddi.  Mae’r adroddiad yn benodol ynglŷn a materion ariannol a busnes ynghyd a thrafodaethau cysylltiedig Byddai cyhoeddi gwybodaeth fasnachol sensitif o’r math yma yn gallu bod yn niweidiol i fuddiannau’r cyrff  a’r Cynghorau Byddai hyn yn groes i’r budd cyhoeddus ehangach o sicrhau yr allbwn cyfansawdd gorau . Am y rhesymau yma rwy’n fodlon fod y mater yn gaeedig er y budd cyhoeddus.

 

 

11.

ADOLYGIAD GWAELODLIN PROSIECTAU

Penderfyniad:

Nodwyd yr adroddiad gwaelodlin ar gyfer pob rhaglen