Rhaglen

Lleoliad: Cyfarfod Rhithiol - er mwyn cael mynediad cysylltwch â AnnesSion@gwynedd.llyw.cymru

Cyswllt: Annes Sion  01286 679490

Eitemau
Rhif eitem

1.

YMDDIHEURIADAU

Derbyn unrhyw ymddiheuriadau am absenoldeb.

2.

DATGAN BUDDIANT PERSONOL

Derbyn unrhyw ddatganiadau o fuddiant personol.

3.

MATERION BRYS

Nodi unrhyw eitemau sy’n fater brys ym marn y Cadeirydd fel y gellir eu hystyried.

4.

COFNODION Y CYFARFOD BLAENOROL pdf eicon PDF 191 KB

Bydd y Cadeirydd yn cynnig y dylid llofnodi cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 18 Mehefin, 2021 fel rhai cywir.

5.

CYNLLUN TWF GOGLEDD CYMRU - ADRODDIAD CHWARTER 1 pdf eicon PDF 301 KB

Hedd Vaughan-Evans, Rheolwr Gweithrediadau i gyflwyno adroddiad Chwarter 1 (Mawrth-Mehefin) y Cynllun Twf a Chofrestr Risg y Portffolio wedi'i diweddaru.

Dogfennau ychwanegol:

6.

BRAND A GWEFAN pdf eicon PDF 454 KB

Alwen Williams, Cyfarwyddwr Portffolio i ddiweddaru'r Bwrdd Uchelgais ar y gwaith o ddatblygu'r wefan a'r brand newydd

7.

CAU ALLAN Y WASG A'R CYHOEDD

Bydd y cadeirydd yn cynnig y dylid cau allan y wasg a’r cyhoedd o’r cyfarfod yn ystod y drafodaeth ar yr eitemau canlynol gan eu bod yn debygol y datgelir gwybodaeth eithriedig fel y’i diffinnir ym Mharagraff 14 o Atodiad 12A o Ddeddf Llywodraeth Leol 1972 Gwybodaeth ynglŷn â thrafodion ariannol neu fusnes unrhyw berson penodol(yn cynnwys yr awdurdod sydd yn dal y wybodaeth hynny).

 

Mae budd cyhoeddus cydnabyddedig mewn bod yn agored ynglŷn â defnydd adnoddau cyhoeddus a materion ariannol cysylltiedig. Cydnabyddir fodd bynnag fod adegau, er gwarchod buddiannau ariannol a masnachol cyhoeddus fod angen trafod gwybodaeth o’r fath heb ei gyhoeddi. Mae’r adroddiad yn benodol ynglŷn a materion ariannol a busnes ynghyd a thrafodaethau cysylltiedig Byddai cyhoeddi gwybodaeth fasnachol sensitif o’r math yma yn gallu bod yn niweidiol i fuddiannau’r cyrff a’r Cynghorau ac yn tanseilio hyder rhai eraill sydd yn ymwneud a’r Gytundeb Twf i rannu gwybodaeth sensitif ar gyfer ystyriaeth. Byddai hyn yn groes i’r budd cyhoeddus ehangach o sicrhau yr allbwn cyfansawdd gorau.

8.

ACHOS AMLINELLOL PROSIECT CANOLBWYNT ECONOMI WLEDIG GLYNLLIFON

Robyn Lovelock, Rheolwr Rhaglen i gyflwyno Achos Busnes Amlinellol Canolbwynt Economi Wledig Glynllifon i'w ystyried gan y Bwrdd.

9.

ACHOS BUSNES AMLINELLOL PROSIECT CANOLFAN PROSESU SIGNAL DIGIDOL

Stuart Whitfield, Rheolwr Rhaglen Digidol i gyflwyno Achos Busnes Amlinellol Canolfan Prosesu Signal Digidol i'w ystyried gan y Bwrdd.