Rhaglen a Phenderfyniadau

Lleoliad: Cyfarfod Rhithiol / Virtual Meeting. Gweld cyfarwyddiadau

Cyswllt: Lowri Haf Evans  01286 679878

Eitemau
Rhif eitem

1.

YMDDIHEURIADAU

I dderbyn unrhyw ymddiheuriadau am absenoldeb

2.

DATGAN BUDDIANT PERSONOL

I dderbyn unrhyw ddatganiad o fuddiant personol

3.

MATERION BRYS

Nodi unrhyw eitemau sy’n fater brys ym marn y cadeirydd fel y gellir eu hystyried.

4.

COFNODION pdf eicon PDF 217 KB

Bydd y Cadeirydd yn cynnig y dylid llofnodi cofnodion cyfarfod o’r pwyllgor hwn a gynhaliwyd 18 Mawrth 2020 fel rhai cywir  

5.

CYFRIFON DRAFFT CRONFA BENSIWN GWYNEDD AM Y FLWYDDYN A DDAETH I BEN 31 MAWRTH 2020 pdf eicon PDF 104 KB

I ystyried adroddiad y Pennaeth Cyllid

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

Derbyniwyd y wybodaeth

6.

DATGANIAD STRATEGAETH BUDDSODDI pdf eicon PDF 177 KB

I ystyried adroddiad y Rheolwr Buddsoddi

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

Mabwysiadu’r Datganiad Strategaeth Buddsoddi

7.

DIWEDDARIAD PARTNERIAETH PENSIWN CYMRU pdf eicon PDF 322 KB

I ystyried adroddiad y Rheolwr Buddsoddi

Penderfyniad:

Derbyniwyd y wybodaeth

8.

CYNLLUN BUSNES PARTNERIAETH PENSIWN CYMRU pdf eicon PDF 88 KB

I ystyried adroddiad y Rheolwr Buddsoddi

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

Cymeradwyo'r Cynllun Busnes

9.

RHEOLAETH TRYSORLYS 2019/20 pdf eicon PDF 350 KB

I ystyried adroddiad y Rheolwr Buddsoddi

Penderfyniad:

Derbyniwyd y wybodaeth