Rhaglen

Lleoliad: Cyfarfod Rhithiol / Virtual Meeting. Gweld cyfarwyddiadau

Cyswllt: Lowri Haf Evans  01286 679878

Eitemau
Rhif eitem

1.

YMDDIHEURIADAU

I dderbyn unrhyw ymddiheuriadau am absenoldeb

 

2.

DATGAN BUDDIANT PERSONOL

I dderbyn unrhyw ddatganiad o fuddiant personol

 

3.

MATERION BRYS

Nodi unrhyw eitemau sy’n fater brys ym marn y cadeirydd fel y gellir eu hystyried.

 

4.

COFNODION pdf eicon PDF 232 KB

Bydd y Cadeirydd yn cynnig y dylid llofnodi cofnodion cyfarfod o’r pwyllgor hwn a gynhaliwyd 23 Tachwedd 2020 fel rhai cywir  

5.

COFNODION PWYLLGOR PENSIYNAU pdf eicon PDF 294 KB

 

Derbyn, er gwybodaeth gofnodion y Pwyllgor Pensiynau a gynhaliwyd 21 Ionawr 2021

6.

Cofrestr Risg pdf eicon PDF 130 KB

Er mwyn deall y risgiau perthnasol i’r Gronfa Bensiwn a chraffu’r Gofrestr Risg

Dogfennau ychwanegol:

7.

Y Rhaglen Waith Diwygiedig pdf eicon PDF 288 KB

I ystyried y  Rhaglen Waith am y flwyddyn 2021/22

8.

Gofynion Hyfforddiant y Bwrdd Pensiwn pdf eicon PDF 740 KB

I ystyried yr adroddiad a derbyn adborth gan y Bwrdd

Dogfennau ychwanegol:

9.

CYFLWYNO CYLLIDEB UNED GWEINYDDU PENSIYNAU AC UNED BUDDSODDI 2021/22 pdf eicon PDF 212 KB

I gyflwyno cyllideb ar gyfer y flwyddyn ariannol 2021/22 ar gyfer yr Uned Gweinyddu Pensiynau a’r Uned Buddsoddi.

10.

Amcanion Ymgynghorwyr pdf eicon PDF 112 KB

I adrodd ar gynnydd yn erbyn amcanion cyfredol

 

Dogfennau ychwanegol:

11.

Buddsoddi Cyfrifol a Buddsoddiadau Carbon Isel pdf eicon PDF 202 KB

I ddiweddaru’r Bwrdd ar weithgareddau’r Gronfa yn y meysydd buddsoddi cyfrifol a buddsoddiadau carbon isel, a chyflwyno datganiad drafft

 

Dogfennau ychwanegol:

12.

Rheoliadau Taliadau Ymadael y Sector Cyhoeddus 2020 pdf eicon PDF 284 KB

I ystyried yr adroddiad

13.

Y Rheolydd Pensiynau: Arolwg Trefn Llywodraethol Gwasanaeth Cyhoeddus 2020 pdf eicon PDF 779 KB

Derbyn adborth gan y Bwrdd er mwyn cwblhau’r arolwg