Rhaglen a Phenderfyniadau

Lleoliad: Cyfarfod Rhithiol / Virtual Meeting. Gweld cyfarwyddiadau

Cyswllt: Lowri Haf Evans  01286 679878

Eitemau
Rhif eitem

1.

ETHOL CADEIRYDD

I ethol Cadeirydd ar gyfer 2020/2021

Penderfyniad:

Ethol y Cynghorydd Peredur Jenkins yn Gadeirydd y Pwyllgor am 2020/21

 

 

2.

ETHOL IS-GADEIRYDD

I ethol Is Gadeirydd ar gyfer 2020/2021

Penderfyniad:

Ethol y Cynghorydd Stephen Churchman yn Is-gadeirydd y Pwyllgor am 2020/21

 

3.

YMDDIHEURIADAU

I dderbyn unrhyw ymddiheuriadau am absenoldeb

 

4.

DATGAN BUDDIANT PERSONOL

I dderbyn unrhyw ddatganiad o fuddiant personol

 

5.

MATERION BRYS

Nodi unrhyw eitemau sy’n fater brys ym marn y cadeirydd fel y gellir eu hystyried.

 

6.

COFNODION pdf eicon PDF 226 KB

Bydd y Cadeirydd yn cynnig y dylid llofnodi cofnodion cyfarfod o’r pwyllgor hwn a gynhaliwyd 23 Gorffennaf 2020 fel rhai cywir  

 

 

7.

CYFRIFON TERFYNOL 2019/20 - CRONFA BENSIWN GWYNEDD pdf eicon PDF 200 KB

a)        Cyflwyno’r datganiadau ariannol statudol diwygiedig

b)        Cyflwyno adroddiad ffurfiol “ISA 260” y Gronfa Bensiwn

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

Derbyniwyd er gwybodaeth

  • Y Datganiad o’r Cyfrifon 2019/20 (ôl archwiliad)
  • Yr adroddiad ‘ISA260’ gan Deloitte ar gyfer  Cronfa Bensiwn Gwynedd
  • Y Llythyr Cynrychiolaeth

 

8.

DIWEDDARIAD INCWM SEFYDLOG PARTNERIAETH PENSIWN CYMRU pdf eicon PDF 197 KB

I ystyried yr adroddiad

Penderfyniad:

Derbyniwyd y wybodaeth

 

9.

CAU ALLAN Y WASG A'R CYHOEDD

Bydd y Cadeirydd yn cynnig y dylid cau’r wasg a’r cyhoedd allan o’r cyfarfod yn ystod y drafodaeth ar yr eitemau canlynol gan ei fod yn debygol y datgelir gwybodaeth eithriedig fel y’i diffinnir ym mharagraff 14 o Atodiad 12A o Ddeddf Llywodraeth Leol 1972 Gwybodaeth ynglŷn â thrafodion ariannol neu fusnes unrhyw berson penodol( yn cynnwys yr awdurdod sydd yn dal y wybodaeth hynny)

 

Mae budd cyhoeddus cydnabyddedig mewn bod yn agored ynglŷn â defnydd adnoddau cyhoeddus a materion ariannol cysylltiedig. Cydnabyddir fodd bynnag fod adegau, er gwarchod buddiannau ariannol awdurdod cyhoeddus fod angen trafod gwybodaeth fasnachol heb ei gyhoeddi. Mae’r adroddiad yn benodol ynglyn a dyfarnu contractau ac yn cynnwys manylion am y cynnigioin ynghyd a statws a busnes y darpar gyflewnyr. . Byddai cyhoeddi gwybodaeth fasnachol sensitif o’r math yma yn gallu tanseilio hyder darparwyr i ddod a prisiau ymlaen gerbron y Cyngor a felly gallu’r Cyngor i gaffael yn llwyddianus. Byddai hyn yn groes i’r budd cyhoeddus ehangach o sicrhau gwerth am arian a’r allbwn cyfansawdd gorau . Am y rhesymau yma rwy’n fodlon fod y mater yn gaeedig er y budd cyhoeddus.

 

 

10.

IS-GRONFA ECWITI MARCHNADOEDD DATBLYGOL PARTNERIAETH PENSIWN CYMRU

(Copi i’r Aelodau yn unig)

 

Penderfyniad:

Penderfynwyd cymeradwyo strwythur yr Is-gronfa

 

11.

AIL AGOR Y CYFARFOD I'R WASG A'R CYHOEDD

Bydd y Cadeirydd yn cynnig ail agor y cyfarfod ar gyfer y wasg a’r cyhoedd

 

12.

CRONFA CARBON ISEL BLACK ROCK pdf eicon PDF 283 KB

I ystyried yr adroddiad

 

Penderfyniad:

 

Penderfynwyd cymeradwyo symud y gronfa bresennol yn yr ACS World Low Carbon Equity Tracker Fund (MSCI World Low Carbon Target i’r

 

-       ACS World Low Carbon Equity Tracker Fund (MSCI World Low Carbon Target ex Fossil Fuels Index)

 

yn unol a’r drafodaeth yn y Panel Buddsoddi diweddaraf

 

13.

GWEINYDDIAETH PENSIYNAU pdf eicon PDF 208 KB

I ystyried yr adroddiad

Penderfyniad:

Penderfynwyd derbyn y wybodaeth