Rhaglen a Phenderfyniadau

Lleoliad: Cyfarfod Rhithiol / Virtual Meeting. Gweld cyfarwyddiadau

Eitemau
Rhif eitem

1.

ETHOL IS GADEIRYDD

Ethol is gadeirydd i’r pwyllgor hwn ar gyfer 2020-21.

2.

YMDDIHEURIADAU

I dderbyn unrhyw ymddiheuriadau am absenoldeb.

3.

DATGAN BUDDIANT PERSONOL

I dderbyn unrhyw ddatganiadau o fuddiant personol.

4.

MATERION BRYS

I nodi unrhyw faterion sydd yn faterion brys yn nhyb y Cadeirydd er mwyn eu hystyried.

5.

COFNODION pdf eicon PDF 229 KB

Bydd y Cadeirydd yn cynnig bod cofnodion cyfarfod diwethaf y pwyllgor hwn yn cael eu harwyddo fel cofnod cywir o’r cyfarfod.

6.

CYDNABYDDIAETH ARIANNOL I AELODAU ETHOLEDIG pdf eicon PDF 391 KB

Gofyn am sylwadau’r Pwyllgor ar gyfer ymateb i Adroddiad (drafft) Blynyddol y Panel Annibynnol Cymru ar Gydnabyddiaeth Ariannol ar gyfer 2021/22.

Penderfyniad:

(a)  Derbyn yr adroddiad.

(b)  Cytunwyd y bydd y Cadeirydd yn ysgrifennu llythyr at yr aelodau yn hyrwyddo’r ad-daliadau mewn ymgais i godi’r niferoedd sy’n hawlio.

 

Rhesymau:

 

Nodwyd yn yr adroddiad fod y niferoedd sy’n hawlio’r ad-daliad am gostau personol neu gostau gofal yn parhau i fod yn isel iawn ac felly mae angen i’r Pwyllgor hybu'r ddarpariaeth.

 

7.

ABSENOLDEB MABWYSIADU pdf eicon PDF 221 KB

Trafod yr ymgynghoriad i’r newidiadau i absenoldeb mabwysiadu ar gyfer Cynghorwyr Awdurdodau Lleol.     

Penderfyniad:

PENDERFYNIAD

 

Derbyn yr adroddiad.

 

Rhesymau:

 

Nodwyd y byddai hyn yn sicrhau bod aelodau etholedig yn derbyn yr un hawliau a swyddogion. Awgrymwyd y byddai hyn yn hybu amrywiaeth mewn democratiaeth.

 

8.

DATBLYGIADAU A CHEFNOGAETH I AELODAU DROS Y CYFNOD COVID AC I'R DYFODOL. pdf eicon PDF 452 KB

Cyflwyno diweddariad i’r aelodau o’r datblygiadau sydd wedi digwydd yn y cefndir dros y cyfnod a fu.

 

Penderfyniad:

 

PENDERFYNIAD

 

(a)        Derbyn yr adroddiad.

(b)       Cytunwyd bod angen trafodaethau ymhellach ar y ffordd ymlaen wedi i'r aelodau leisio eu barn ar ffurf cyfarfodydd y dyfodol.

 

Rhesymau:

 

Yn dilyn trafodaeth ar ddulliau cyfarfod presennol ac ar gyfer y dyfodol, mynegwyd dymuniadau i weld rhai pwyllgorau arbennig yn cwrdd wyneb i wyneb fel bo angen.

 

Ystyriwyd bod y dull presennol yn gyfleus mewn sawl ffordd wrth arbed amser teithio a  chostau, fodd bynnag roedd teimlad ei bod yn hanfodol cwrdd yn gorfforol mewn rhai achosion. Derbyniwyd y sylwadau o'r drafodaeth agoriadol a bydd y sylwadau yn cael eu cyflwyno i drafodaethau mewnol pellach.

 

9.

DARPARIAETH DYSGU A DATBLYGU I AELODAU pdf eicon PDF 623 KB

Rhoi trosolwg o’r ddarpariaeth Dysgu a Datblygu i Aelodau, gan amlygu llwyddiannau, sialensiau a datblygiadau.

 

Penderfyniad:

PENDERFYNIAD

 

Derbyn yr adroddiad.

 

Rhesymau:

 

Oherwydd yr argyfwng Covid-19, ni fu’n bosib cynnal hyfforddiant yn y ffordd ‘draddodiadol’ ers peth amser, a bu’n anorfod datblygu dulliau amgen e.e. hyfforddiant rhithiol (‘o bell’) ar gyfer y dyfodol.

 

Gyda hyn mewn golwg, lluniwyd rhaglen hyfforddiant ar gyfer 2020/21, gan ymdrechu i gynnal amrywiaeth o deitlau perthnasol o ansawdd uchel.

 

Nodwyd bod nifer o’r aelodau presennol wedi bod ar y cyrsiau hyfforddiant ac yn croesawu’r dull newydd o’u gweithredu’n rhithiol. Ategwyd bod mwy o aelodau yn mynychu oherwydd y natur hwylus o dderbyn hyfforddiant o bell.

 

10.

AMRYWIAETH MEWN DEMOCRATIAETH pdf eicon PDF 282 KB

Cyflwyno diweddariad o’r gwaith sydd wedi digwydd hyd yma a chynlluniau’r dyfodol. 

Penderfyniad:

PENDERFYNIAD:

 

Derbyn yr adroddiad a chefnogi cyfeiriad y rhaglen waith.

 

Rhesymau:

 

Sefydlwyd Is-grŵp amrywiaeth er mwyn ymdrechu i geisio hybu mwy o amrywiaeth o

wahanol gefndiroedd i sefyll etholiad ar gyfer Llywodraeth Leol.

 

Gyda newid deddfwriaethol yn golygu y gall pobl ifanc 16 ac 17 oed bleidleisio yn

etholiadau Senedd Cymru o 2021 ymlaen ac etholiadau Llywodraeth Leol o 2022 ymlaen.

Mae’r newid deddfwriaethol wedi dod a chyfleoedd yn ei sgil.

 

 

Nodwyd bod y cyfnod presennol yn adlewyrchu’r angen i gael aelodau o wahanol gefndiroedd fel eu bod yn gallu ymateb mewn dulliau amrywiol i’r heriau sy’n codi o fewn y gymuned.