Rhaglen a Phenderfyniadau

Lleoliad: Cyfarfod Rhithiol / Virtual Meeting. Gweld cyfarwyddiadau

Cyswllt: Lowri Haf Evans  01286 679878

Eitemau
Rhif eitem

1.

ETHOL CADEIRYDD

I ethol Cadeirydd ar gyfer 2020 / 21

 

Penderfyniad:

Ail ethol y Cynghorydd Dafydd Meurig yn Gadeirydd ar gyfer 2020 - 21

 

2.

ETHOL IS-GADEIRYDD

I ethol Is-Gadeirydd ar gyfer 2020 / 21

Penderfyniad:

Ail ethol y Cynghorydd Alwyn Gruffydd yn Is-gadeirydd ar gyfer 2020 - 21

 

3.

YMDDIHEURIADAU

I dderbyn unrhyw ymddiheuriadau am absenoldeb

 

4.

DATGAN BUDDIANT PERSONOL

I dderbyn unrhyw ddatganiad o fuddiant personol

 

5.

MATERION BRYS

Nodi unrhyw eitemau sy’n fater brys ym marn y cadeirydd fel y gellir eu hystyried.

 

6.

COFNODION pdf eicon PDF 223 KB

Bydd y Cadeirydd yn cynnig y dylid llofnodi cofnodion cyfarfod o’r pwyllgor hwn a gynhaliwyd 11eg Chwefror 2020 fel rhai cywir  

 

7.

CAU ALLAN Y WASG A'R CYHOEDD

Bydd y Cadeirydd yn cynnig y dylid cau’r wasg a’r cyhoedd allan o’r cyfarfod yn ystod y drafodaeth ar yr eitemau canlynol gan ei fod yn debygol y datgelir gwybodaeth eithriedig fel y’i diffinnir ym mharagraff 14 o Atodiad 12A o Ddeddf Llywodraeth Leol 1972.  Mae’r paragraff yma yn berthnasol oherwydd bod yr adroddiad yn cynnwys gwybodaeth am unigolion penodol sydd â hawl i breifatrwydd. Nid oes unrhyw fudd cyhoeddus sydd yn galw am ddatgelu gwybodaeth bersonol am yr unigolion yma fyddai’n gorbwysio hawliau’r unigolion yma . O ganlyniad mae’r budd cyhoeddus yn disgyn o blaid cadw’r wybodaeth yn eithriedig.

8.

CYFLOGAU PRIF SWYDDOGION

I ystyried adroddiad y Prif Weithredwr

 

(copi ar wahân i Aelodau’r Pwyllgor yn unig)

Penderfyniad:

a)    Derbyn bod angen adolygu rhai cyflogau prif swyddogion ond yn wyneb y ffaith y gallasem fod yn wynebu rhewi cyflogau swyddogion o fewn y sector gyhoeddus, gohirio rhoi ystyriaeth ffurfiol i gynnwys adroddiad y Prif Weithredwr hyd nes bydd staff y Cyngor yn derbyn codiad cyflog cyffredinol gan ail ymweld a’r adroddiad yn syth bryd hynny.

 

b)    Cynyddu cyflog y Swyddog Monitro ar ei uchafswm i tua £70,000 fel bod modd osgoi risgiau annerbyniol i’r Cyngor, gan adael yr union ffigwr i arfarniad yn unol a’r dull a nodir yn yr adroddiad.

 

c)    Hysbysebu swydd Prif Weithredwr ar y telerau presennol.

 

9.

AIL AGOR Y CYFARFOD I'R WASG A'R CYHOEDD

Bydd y Cadeirydd yn cynnig ail agor y cyfarfod ar gyfer y wasg a’r cyhoedd

 

10.

ADRODDIAD BLYNYDDOL POLISI TAL Y CYNGOR pdf eicon PDF 215 KB

I ystyried adroddiad y Prif Weithredwr

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

Derbyn yr adroddiad ac argymell y polisi tal i’r Cyngor gan nodi’r addasiadau y bydd angen eu hymgorffori yn sgil penderfyniad 8b uchod.

 

11.

RECRIWTIO A PHENODI PRIF WEITHREDWR pdf eicon PDF 375 KB

Cytuno ar y trefniadau ar gyfer recriwtio a phenodi Prif Weithredwr

Penderfyniad:

Derbyn yr adroddiad ynglyn a threfniadau recriwtio a phenodi Prif Weithredwr a chytuno ar yr amserlen isod

 

24ain o Chwefror – hysbyseb yn ymddangos yn y wasg.

 

11eg o Fawrth – dyddiad cau.

 

19eg o Fawrth – tynnu rhestr fer.

 

Wythnos yn dechrau’r 22ain o Fawrth – Canolfan Asesu (Rhithiol).

 

16eg o Ebrill - Cyfweld ac argymell ymgeisydd i’w penodi

 

23ain o Ebrill – Cyfarfod arbennig o’r Cyngor Llawn er mwyn cadarnhau’r penodiad