Rhaglen a Phenderfyniadau

Lleoliad: Swyddfeydd GwE, Bryn Eirias, Ffordd Abergele, Bae Colwyn, LL29 8BF

Cyswllt: Natalie Lloyd Jones  01286 679665

Eitemau
Rhif eitem

1.

YMDDIHEURIADAU

I dderbyn unrhyw ymddiheuriadau am absenoldeb.

2.

DATGAN BUDDIANT PERSONOL

I dderbyn unrhyw ddatganiadau o fuddiant personol.

3.

MATERION BRYS

I nodi unrhyw eitemau sy’n fater brys ym marn y Cadeirydd fel y gellir eu hystyried.

4.

COFNODION pdf eicon PDF 322 KB

(Ynghlwm).

5.

CYLLIDEB GwE 2020-21 - ADOLYGU CHWARTER 3 pdf eicon PDF 465 KB

Arwyn Thomas a Dafydd Edwards i ddiweddaru aelodau’r Cyd-Bwyllgor am yr adolygiad ariannol diweddaraf o gyllideb GwE am y flwyddyn gyllidol 2020/21.

.

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

Derbyn yr adroddiad Adolygiad 3ydd Chwarter o gyllideb GwE am y flwyddyn gyllidol 2020/21.

 

6.

CYLLIDEB GwE 2021-2022 pdf eicon PDF 371 KB

Dafydd Edwards i gyflwyno’r gyllideb sylfaenol ar gyfer 2021/22 i’r Cyd-bwyllgor..

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

a)    Mabwysiadu’r gyllideb sylfaenol ar gyfer 2021/22 fel y’i cyflwynwyd yn Atodiad 1.

 

b)    Gofyn i’r Rheolwr Gyfarwyddwr, mewn ymgynghoriad gyda’r Bwrdd Rheoli, i gyflwyno papur yn yr hydref yn adolygu model gwaith GwE.

 

7.

ADOLYGIAD THEMATIG ESTYN pdf eicon PDF 316 KB

Arwyn Thomas i gyflwyo’r adroddiad i’r Cyd-bwyllgor..

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

Cydbwyllgor yn nodi a derbyn cynnwys yr adroddiad.

 

8.

RHAGLEN WAITH GwE - TYMOR YR HYDREF 2020 DIWEDDARIAD & BLAENORIAETHAU RHANBARTHOL pdf eicon PDF 347 KB

Alwyn Jones i gyflwyno’r adroddiad i aelodau’r Cyd-bwyllgor.

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

Cydbwyllgor yn cymeradwyo cynnwys yr adroddiad, rhaglen waith GwE a'r blaenoriaethau drafft ar gyfer 2021-22, a adolygir yn gyson i ymateb i sefyllfa Covid-19 a chanllawiau a rheoliadau'r llywodraeth.   

 

9.

CEFNOGI YSGOLION pdf eicon PDF 358 KB

Arwyn Thomas i gyflwyno’r adroddiad i’r Cyd-bwyllgor.

Penderfyniad:

Cydbwyllgor yn cymeradwyo cynnwys yr adroddiad am brif ffocws gwaith GwE dros y ddau dymor nesaf.

 

10.

Y DAITH DDIWYGIO A DYSGU PROFESIYNOL pdf eicon PDF 256 KB

Arwyn Thomas i gyflwyno’r adroddiad i’r Cyd-bwyllgor.

Penderfyniad:

Cydbwyllgor yn derbyn a chymeradwyo cynnwys yr adroddiad.

 

11.

DYSGU O BELL AC YMGYSYLLTIAD RHIENI/GOFALWYR pdf eicon PDF 252 KB

Arwyn Thomas i rannu gwybodaeth gyda’r Cyd-bwyllgor am y strategaeth a’r gefnogaeth sydd ar gael i ysgolion mewn perthynas â dysgu o bell.  .

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

a)    Cydbwyllgor yn derbyn a chymeradwyo’r adroddiad.

b)    Cefnogi’r strategaeth a’r gefnogaeth sydd mewn lle i ysgolion mewn perthynas ag ymgysylltiad rhieni/gofalwyr a dysgu o bell yng Ngogledd Cymru

 

12.

RHAGLENNI DYSGU CARLAM AR GYFER Y GYMRAEG pdf eicon PDF 362 KB

Alwyn Jones i geisio cymeradwyaeth y Cyd-bwyllgor i ddatblygu rhaglenni Dysgu Carlam ar gyfer y rhai sy’n derbyn ei haddysg drwy gyfrwng y Gymraeg (Iaith Gyntaf). 

Penderfyniad:

Cydbwyllgor yn cymeradwyo cynnwys yr adroddiad a’r cynlluniau i ddatblygu rhaglenni dysgu carlam i blant a addysgir drwy gyfrwng y Gymraeg iaith gyntaf.

 

13.

CALENDR CYFARFODYDD 2021/2022 pdf eicon PDF 320 KB

Arwyn Thomas i wneud cais i’r Cyd-bwyllgor gytuno ar raglen cyfarfodydd am y flwyddyn i ddod.

Penderfyniad:

Cyd-bwyllgor yn cymeradwyo’r calendr cyfarfodydd fel nodir yn atodiad 1.