Rhaglen a Phenderfyniadau

Lleoliad: Zoom

Cyswllt: Natalie Lloyd Jones  E-bost: NatalieLloydJones@gwynedd.llyw.cymru

Eitemau
Rhif eitem

1.

YMDDIHEURIADAU

Derbyn unrhyw ymddiheuriadau am absenoldeb.

2.

DATGAN BUDDIANT PERSONOL

Derbyn unrhyw ddatganiadau o fuddiant personol.

3.

MATERION BRYS

Nodi unrhyw eitemau sy’n fater brys ym marn y Cadeirydd fel y gellir eu hystyried.

4.

COFNODION Y CYFARFOD BLANEOROL pdf eicon PDF 298 KB

(atodol)

5.

CYFRIFON GwE 2020-2021 - ALLDRO REFENIW pdf eicon PDF 585 KB

 

Diweddaru aelodau’r Cydbwyllgor ar adolygiad ariannol terfynol cyllideb GwE am y flwyddyn gyllidol 2020/21.

 

 

 

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

 

a)    Nodi a derbyn y Cyfrif Incwm a Gwariant Refeniw am 2020/21 cyflwynwyd yn Atodiad 1 fel sefyllfa ariannol derfynol.

 

 

a)    Cydbwyllgor yn cymeradwyo trosglwyddiad ariannol i neilltuo tanwariant 2020/21 o (£83,326) i gronfa wrth gefn GwE

 

 

6.

CYNLLUN BUSNES GwE 2021-2022 pdf eicon PDF 255 KB

I gyflwyno Cynllun Busnes Rhanbarthol GwE 2021 – 2022 i aelodau’r Cyd-bwyllgor. 

 

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

Cymeradwyo Cynllun Busnes Rhanbarthol GwE ar gyfer 2021 – 2022.

 

7.

COFRESTR RISG pdf eicon PDF 395 KB

I gyflwyno Cofrestr Risg ddiweddaraf GwE i'r Cyd-Bwyllgor.

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

a)    Nodi a derbyn cynnwys yr adroddiad.

b)    Bydd y Cydbwyllgor yn cael eu briffio yn ystod y drafodaeth nesaf  ar y Gofrestr Risg mewn perthynas â’r risgiau cydberthynol sydd ynghlwm â recriwtio arweinyddion, ynghyd ag recriwtio staff cymwys dwyieithog.

8.

TREFNIADAU ASESU: TYMOR YR HAF 2021 pdf eicon PDF 293 KB

I gyflwyno crynodeb o ganllawiau Llywodraeth Cymru ar drefniadau asesu tymor yr 2021 a gyhoeddwyd ar Ebrill 7fed, 2021 i aelodau’r Cydbwyllgor. 

Penderfyniad:

Derbyn yr adroddiad.

 

9.

Y DAITH DDIWYGIO: PAPURAU PROCIO pdf eicon PDF 441 KB

I gyflwyno cyfres o Bapurau Procio sydd yn edrych ar agweddau ar arweinyddiaeth, gweledigaeth, addysgeg, asesu a dylunio'r cwricwlwm i aelodau'r Cyd-Bwyllgor.

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

 

a)    Derbyn yr adroddiad.

b)    Bwriedir rhannu datblygiadau gydag Aelodau Etholedig a’r gymuned ehangach, er mwyn codi ymwybyddiaeth o waith parhaus GwE i sicrhau llwyddiant y cwricwlwm newydd yn 2022.

 

10.

ADOLYGIAD THEMATIG ESTYN: ARGYMHELLION pdf eicon PDF 317 KB

I gyflwyno adroddiad cynnydd ar argymhellion adolygiad thematig Estyn ‘Cymorth awdurdodau lleol a chonsortia rhanbarthol i ysgolion ac UCDau i ymateb i COVID-19’  i aelodau’r Cyd-Bwyllgor. 

.

 

 

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

a)     Nodi a derbyn cynnwys yr adroddiad.

b)     Bod aelodau’r Cydbwyllgor yn cael eu briffio yn yr Hydref ar y camau a gymerwyd i ddiwallu’r argymhellion sydd o fewn yr adolygiad thematig gan Estyn.