Agenda item

a)    I ystyried adroddiad yr Uwch Swyddog Harbyrau

 

b)    I ystyried adroddiad yr Harbwr Feistr

Cofnod:

Adroddiad yr Uwch Swyddog Harbyrau

                        Cyflwynwyd adroddiad gan yr Uwch Swyddog Harbyrau yn rhoi diweddariad cryno                       ar faterion yr Harbwr am y cyfnod rhwng Mawrth 2019 a Hydref 2019.

 

Angorfeydd

 

Mewn ymateb i gofnod y cyfarfod diwethaf bod angen ceisio barn defnyddwyr ynglŷn â pham bod perchnogion angorfeydd yn ymadael, nodwyd mai anodd yw darganfod un ystadegyn dros y lleihad mewn defnydd. Ategwyd mai tebyg yw’r sefyllfa ar draws y wlad

 

                 Cod Diogelwch

 

Atgoffwyd yr Aelodau bod yr Asiantaeth Morwrol a Gwylwyr y Glannau wedi cynnal archwiliad ym Mawrth 2019 ar drefniadau penodol a system Harbyrau Bwrdeistrefol Gwynedd er mwyn sicrhau cydymffurfiaeth a’r Cod Diogelwch Morol.  Yn dilyn ymweliad pellach i weld sut roedd yr ychwanegiadau a awgrymwyd wedi ei gweithredu, adroddwyd bod Capten Quader (archwilydd o’r Asiantaeth) yn fodlon bod y Gwasanaeth yn cydymffurfio â darpariaethau’r Cod Diogelwch Morol Porthladdoedd.

 

Materion Staffio

 

Adroddwyd bod penderfyniad wedi ei wneud i estyn cyfnod cyflogaeth dymhorol Cymhorthydd Harbwr Abermaw tan ddiwedd Rhagfyr 2019 er mwyn sicrhau cefnogaeth i’r harbwr feistr ynghyd â chysondeb gwasanaeth ar draws y Sir. Ategwyd mai’r bwriad yw pennu’r swydd yn un barhaol.

 

Materion Ariannol

 

Cyflwynwyd cyllideb yr harbwr i amlygu’r sefyllfa ariannol bresennol hyd at ddiwedd Medi 2019. Amcangyfrifwyd gorwariant o £11,807. Amlygwyd bod bwriad o godi ffioedd lansio dyddiol o £10 i £15

 

Mewn ymateb i gwestiwn ynglŷn â gwariant ar ‘offer a chelfi’, mynegwyd nad yw’r gwariant yn wastraffus, bod popeth sydd yn ymwneud a chynnal a chadw, offer ac offer llaw yn cael ei gynnwys yn y gyllideb yma. Ategwyd nad yw disgwyliad oes yr offer yn hir oherwydd yr amodau cras. Gofynnwyd hefyd os oedd y gyllideb yn cael ei gosod yn gywir ac addas i’r deilliannau. Awgrymwyd y dylai’r Cynghorwyr sydd ar y Pwyllgor gynnig mewnbwn i osod y gyllideb.

 

Sylwadau yn codi o’r drafodaeth

·         Sut mae’r codiad mewn ffioedd yn cymharu ag awdurdodau eraill?

·         Er y codiad mewn prisiau, nid yw bob amser yn bosibl lansio - hyn yn dibynnu ar y llanw a'r lleoliad lansio penodol

·         Bod cynnydd o 50% yn un cam mawr

Bydd y codiad yn effeithio bob defnyddwyr yr harbwr ac nid y rhai hynny sydd angen eu targedu e.e., defnyddwyr beiciau dwr

·         Bod angen annog a hyrwyddo defnyddwyr i brynu tocyn blynyddol sydd yn fwy o werth am arian

 

Mewn ymateb i’r sylwadau nododd Pennaeth Cynorthwyol Economi a Chymuned o ganlyniad i’r incwm yn lleihau nid oedd modd cynyddu’r gyllideb. Ategodd yr angen i hyrwyddo ac annog mwy o ddefnydd a bod codi incwm yn sicrhau parhad gwasanaeth

              

(b)          Adroddiad yr Harbwr Feistr

 

Cyflwynwyd adroddiad gan yr Harbwr Feistr yn manylu ar faterion mordwyo, gweithredol a chynnal a chadw. Tynnwyd sylw at y materion canlynol:

·         Bod buddsoddiad sylweddol wedi ei wneud i uwchraddio’r bwiau mordwyo yn y sianel

·         Bod cynllun gwaith gweithredu a gwaith cynnal a chadw wedi ei adnabod ar gyfer y gaeaf

·         Bod adborth da wedi ei dderbyn ynglŷn ag arwyddion diogelwch (sydd wedi ei darparu ar y cyd gyda Chymdeithas y Bad Achub

·         Cais i’r aelodau adrodd ar unrhyw broblem / fater yn ymwneud a’r sianel i’r harbwr feistr a fydd yn fwy na pharod i ymchwilio i’r mater

 

Mewn ymateb i gwestiwn ynglŷn â pha mor fanwl gywir yw’r marciau mordwyo adroddwyd bod y sianel yn iawn ac mewn ymateb pellach i sylw bod ‘clawdd’ o dywod wedi yn ffurfio ger mynediad y sianel, adroddwyd oherwydd presenoldeb y bwiau presennol a'r wybodaeth fordwyo a ddarperir gan yr harbwrfeistr nid oedd unrhyw ofyniad am fwi ychwanegol

 

Mewn ymateb i gwestiwn ynglŷn â hysbysfyrddau ar draeth y Friog, adroddwyd bod y rhain yn barod i’w gosod

 

Mewn ymateb i gwestiwn ynglŷn â gosod llithrfa ar draeth y Friog er mwyn sicrhau mynediad i’r traeth nododd Pennaeth Cynorthwyol Economi a Chymuned bod angen ystyried datrysiad a dyluniad addas i’r cais. Nododd nad oedd yr hen lithrfa yn ymestyn i’r traeth i greu mynediad ac fe’i symudwyd oherwydd ei fod mewn cyflwr gwael ac wedi dirywio yn sylweddol. Ategwyd y byddai hefyd angen ystyried cost y fenter. Cynigiwyd cydweithio gyda’r gymuned i geisio datrysiad gan sefydlu tîm yn Y Friog i drafod syniadau gyda Ymgynghoriaeth Gwynedd. Nododd y Cynghorydd Lleol y byddai llithrfa newydd yn ystum o ewyllys da ac y byddai’r gymuned yn barod i geisio codi arian ar gyfer y fenter. Awgrymwyd cynnwys FLAG yn y trafodaethau.

 

Yng nghyd-destun yr arwyddion diogelwch awgrymwyd dull o warchod yr arwyddion drwy roi gorchudd drostynt gan eu bod yn cael eu difrodi wrth eu symud.

 

               PENDERFYNWYD  derbyn yr adroddiadau.

 

 

Dogfennau ategol: