Agenda item

Creu maes parcio newydd, mynediad, golau stryd ynghyd á gwaith peirianyddol cysylltiedig

 

AELODAU LLEOL: Cynghorwyr Berwyn Parry Jones a  Jason Wayne Parry

 

Dolen i'r dogfennau cefndir perthnasol

 

 

 

 

 

 

Cofnod:

Creu maes parcio newydd, mynediad, golau stryd ynghyd á gwaith peirianyddol cysylltiedig

 

          Tynnwyd sylw at y sylwadau ychwanegol a dderbyniwyd

 

(a)       Ymhelaethodd yr Uwch Swyddog Rheolaeth Datblygu ar gefndir y cais, gan nodi mai cais llawn ydoedd ar gyfer creu cyfleuster parcio a rhannu ar gyfer gwaith adeiladu gorsaf bŵer Wylfa. Nodwyd y byddai’r cyfleuster ar gyfer oddeutu 153 o gerbydau sydd yn cynnwys parcio ar gyfer yr anabl, cerbydau trydanol a beiciau modur.

 

Cyfeiriwyd at y polisïau perthnasol oedd wedi eu nodi yn yr adroddiad. Adroddwyd bod y cyfnod ymgynghori cyhoeddus wedi dod i ben a bod un gwrthwynebiad wedi ei dderbyn ar sail byddai’r ffordd osgoi arfaethedig ar faes parcio yn cael effaith andwyol ar fusnes llety gwyliau Fferm Bodrual.

 

O ran egwyddor y datblygiad  a’r  safle wedi ei leoli cyfochrog ond y tu allan i ffin datblygu Caernarfon fel y’i cynhwysir yn y CDLL mae Polisi PCYFF1 yn berthnasol yma ynghyd a pholisi PS12 a PS9. Wedi ystyried y polisïau hyn, ystyriwyd bod y bwriad yn dderbyniol mewn egwyddor gan fod y Cynllun Datblygu Lleol yn caniatáu’r fath datblygiad ar y llecyn tir yma ynghyd a’r ffaith ei fod wedi ei leoli gyferbyn a’r stad ddiwydiannol yn hanfodol gan ystyried ei agosatrwydd at hygyrchedd i’r rhwydwaith ffyrdd lleol a fydd yn gwasanaethu Wylfa.

 

Yng nghyd-destun mwynderau gweledol er bod y safle wedi ei leoli yng nghefn gwlad ystyriwyd y byddai ad-drawiad y ffordd osgoi yn llawer mwy ac ehangach nag ad-drawiad y maes parcio ar y tirlun lleol gan ystyried ei ddyluniad, cynllun tirlunio a graddfa’r bwriad o gymharu â dyluniad a graddfa’r ffordd osgoi.

 

Yng nghyd-destun mwynderau preswyl a chyffredinol nodwyd eisoes y bod gwrthwynebiad gan ddeiliad Fferm Bodrual sydd wedi ei leoli oddeutu 100m o safle cais. O fewn cyd-destun y cais, ystyriwyd na fydd creu maes parcio gyfochrog a stad ddiwydiannol ac i’r gorllewin o’r ffordd osgoi newydd yn mynd i greu cynnydd sylweddol mewn aflonyddwch sŵn nac ychwaith ar sail colli preifatrwydd gan ystyried y pellter sydd rhwng safle’r cais a’r annedd/llety gwyliau ynghyd a’r ffaith bod y ffordd osgoi wedi ei leoli rhwng y ddau safle.

 

(b)       Wrth ystyried materion priffyrdd amlygwyd yr angen i ddiweddaru’r ystyriaeth yma gan fod Llywodraeth Cymru wedi cadarnhau nad oedd ganddynt wrthwynebiad i’r cais yn ddarostyngedig i gynnwys amod  priodol.

 

Ategwyd bod yr argymhelliad wedi ei addasu i ddirprwyo’r hawl i Uwch Swyddog Cynllunio ganiatáu’r cais yn ddarostyngedig i dderbyn sylwadau ffafriol gan Cyfoeth Naturiol Cymru ac i’r amodau ychwanegol.

 

Mewn ymateb i gwestiwn petai Wylfa ddim yn digwydd, amlygodd y swyddog y byddai’r maes parcio ar gael i’r cyhoedd.

 

(c)       Cynigwyd ac eiliwyd i ganiatáu’r cais.

 

(ch)   Yn ystod y drafodaeth ddilynol nodwyd y sylwadau canlynol gan aelodau:

·         Pryder am ddiogelwch cadw ceir yn y maes parcio am gyfnod hir

·         Bod angen rheolaeth a goruchwyliaeth ar y safle i atal teithwyr

·         Croesawu adnodd Parcio a Rhannu

·         Bod angen lleol ar y ddarpariaeth

·         Croesawu darpariaeth cerbyd trydan

 

·         A oes cyfiawnhad dros ddatblygu tu allan i’r ffin?

·         Nad oes unrhyw bendantrwydd bod Wylfa yn digwydd

·         Pwy fydd yn ariannu'r fenter yn wynebu toriadau anodd gan yr Awdurdod

 

(d)     Mewn ymateb i gwestiwn ynglŷn â chynllun diogelwch y safle gan ystyried ei fod wedi ei leoli mewn ardal agored, ac os oedd Teledu Cylch Cyfyng yn rhan o’r cynllun hwnnw, nododd y swyddogion bod modd ychwanegu nodyn i’r datblygwr weithredu arno

 

         Mewn ymateb i gynlluniau rheolaeth, tybiwyd bod yr Uned Drafnidiaeth wedi ystyried hyn wrth gyflwyno’r cais.

 

         Mewn ymateb i sylw bod y datblygiad tu allan i’r ffin datblygu, nodwyd bod cyfiawnhad dros hyn oherwydd bod yr egwyddor a’r lleoliad yn dderbyniol.

 

         Mewn ymateb i sylw am ddatblygiad Wylfa, nodwyd bod Wylfa wedi cyflymu'r broses ac er bod ansicrwydd am effaith Wylfa ar Wynedd rhagwelir bod y ddarpariaeth yma yn diwallu’r angen yn lleol.

 

         Mewn ymateb i sylw ynglŷn â chost ac ariannu’r fenter, amlygwyd nad oedd y rhain yn faterol i’r cais

 

PENDERFYNWYD dirprwyo’r hawl i Uwch Swyddog Cynllunio ganiatau’r cais yn ddarostyngedig i dderbyn sylwadau ffafriol gan Cyfoeth Naturiol Cymru.

 

         Amodau:

1.            5 mlynedd.

2.            Cydymffurfio gyda’r cynlluniau.

3.            Amod Dwr Cymru parthed gwaredu dŵr hwyneb o’r safle.

4.            Gweithredu yn unol ag argymhellion yr Asesiad Effeithiau Ecolegol.

5.            Rhaid gweithredu’r tirlunio yn y tymor plannu nesaf ar ôl cwblhau’r   datblygiad ac mae’n rhaid ei gynnal wedi hynny.

 

Nodyn i’r ymgeisydd i sicrhau diogelwch y safle

Dogfennau ategol: