Agenda item

AELOD CABINET: Cynghorydd Dyfrig Siencyn

 

I ystyried yr adroddiad blynyddol

Cofnod:

Cyflwynwyd adroddiad gan yr Aelod Cabinet Dyfrig Siencyn yn amlinellu’r hyn a gyflawnwyd dros y flwyddyn ddiwethaf gan Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Gwynedd ac Ynys Môn. Atgoffwyd yr aelodau bod y Bwrdd wedi cytuno ar feysydd blaenoriaeth fyddai’n gwella llesiant economaidd, amgylcheddol a diwylliannol y ddwy sir.

 

Adroddwyd bod y Bwrdd yn derbyn yr angen i ganolbwyntio ar yr hyn y gellid ei gyflawni yn yr hinsawdd sydd ohoni gan fod adnoddau’r corff cyhoeddus o dan bwysau a bygythiadau pellach mewn arbedion. Er hynny, drwy gydweithio gellid manteisio  ac adnabod cyfleoedd i weithio mewn ffyrdd gwahanol a chyflwyno dulliau arloesol o weithredu.

 

Rhoddwyd diweddariad byr ar y datblygiadau o fewn y chwe maes blaenoriaeth.

 

Adroddwyd bod y Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus yn destun craffu gan  Bwyllgor Craffu / Sgriwtini dynodedig awdurdodau lleol Gwynedd ac Ynys Môn ac y byddai panel craffu ar y cyd rhwng y ddwy sir yn cael ei ddatblygu i graffu’r gwaith. Nodwyd bod swyddogion craffu Cyngor Gwynedd a Chyngor Sir Ynys Môn yn trafod camau gweithredu allweddol mewn perthynas â’r opsiwn o sefydlu panel ar y cyd yn ystod y misoedd nesaf.

 

Roedd yr Aelod Cabinet yn hyderus yng ngwaith y Bwrdd ac yn adrodd bod ymdeimlad o ymddiriedaeth ymysg Partneriaethau ac awydd a brwdfrydedd o fod eisiau llwyddo. Diolchodd i bawb am eu cyfraniad.

 

Mewn ymateb i sylw ynglŷn â diffyg adnoddau i wireddu’r amcanion ynghyd a cholli grantiau yn sgil Brexit, nododd yr Aelod Cabinet, er yr angen i ddefnyddio arian presennol, drwy rannu a chydweithio gellid llwyddo ar y cyd. Ategodd bod Llywodraeth Cymru eu hunain mewn sefyllfa anarferol o orfod gosod cyllidebau heb wybod beth fydd eu cyfraniad. Er i’r sefyllfa fod yn un ddryslyd, rhaid dyheu am y gorau  gan ddarganfod ffordd well, arloesol o weithio.

 

Yn ystod y drafodaeth ddilynol, amlygwyd y pwyntiau canlynol gan Aelodau unigol:

·         Newid Hinsawdd – mynegwyd siom mai adweithiol oedd y gwaith yng nghyd-destun llifogydd yn hytrach nag arloesol ac uchelgeisiol.

·         A oes dyhead i gydweithio gyda’r Asiantaethau Tai Cymdeithasol o ran adeiladu tai / cartrefi carbon isel

·         Angen ystyried dulliau rhad o adeiladu a chynnal tai – e.e., ynni isel, ynni haul, gwres daear, fyddai yn sicrhau arbedion i’r dyfodol ac elfen fforddiadwy i’r tenant

·         Cartrefi ar gyfer Pobl Leol – rhaid adnabod safleoedd yn y llefydd cywir a bod y cartrefi yn ymateb i’r angen

·         Bod angen manylion mesuryddion a cherrig milltir ar y prosiectau ynghyd a gosod amserlen gadarn yn hytrach na nodi tymor byr, canolog, hir

·         Angen cydnabod ac ymateb i faterion tlodi – posib ystyried banciau bwyd

·         Angen ail asesu niferoedd / anghenion tai yn sgil oediad Cynllun Wylfa Newydd

 

Mewn ymateb i gwestiwn ynglŷn â’r berthynas gyda Llywodraeth Cymru a gallu'r Bwrdd  i ddylanwadu ar addasu polisïau i gyflawni newid, nododd yr Aelod Cabinet bod y bartneriaeth yn cynrychioli nifer o gyrff cyhoeddus ac felly petai barn neu sylw angen ei fynegi, byddai pwysau ar hynny. Derbyniwyd mai anodd fyddai cael dylanwad ar bolisïau ond angen sicrhau bod y negeseuon yn cael eu rhannu. Ategwyd bod Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol yn cymryd diddordeb yn y gwaith ond eto, dim gyda grym efallai i addasu polisïau.

 

Mewn ymateb i sylw ynglŷn â’r elfen economaidd, nododd nad oedd yr economi wedi ei adnabod fel un o feysydd gwaith y Bwrdd gan mai Bwrdd Uchelgais Gogledd Cymru fydd yn gwneud hyn ar draws y Gogledd..

 

PENDERFYNWYD derbyn yr adroddiad gyda chais am ddiweddariad ar ddatblygiadau’r bartneriaeth bob 6 mis.

 

Dogfennau ategol: