Agenda item

Cais llawn i osod 4 pabell 'saffari', 1 adeilad 'sauna' ynghyd â gwaith cysylltiol

 

AELOD LLEOL: Cynghorydd Craig ab Iago

 

Dolen i'r dogfennau cefndir perthnasol

Cofnod:

    Cais llawn i osod 4 pabell 'saffari', 1 adeilad 'sauna' ynghyd â gwaith cysylltiol

 

Tynnwyd sylw at y ffurflen sylwadau hwyr a dderbyniwyd

 

(a)       Nododd y Rheolwr Cynllunio bod asiant ar ran yr ymgeisydd wedi gwneud cais i ohirio’r drafodaeth er mwyn caniatáu i’r ymgeisydd gyflwyno cynlluniau diwygiedig a gwybodaeth ychwanegol mewn ymateb i’r pryderon a nodwyd yn yr adroddiad. Er hynny, nid oedd y swyddogion yn gweld yr angen i ohirio, nad oedd ‘pre-app’ wedi bod ac y byddai modd ail gyflwyno cais o’r newydd yn y dyfodol ac ymhelaethodd y Rheolwr Cynllunio ar gefndir y cais. Nodwyd mai cais llawn ydoedd i osod 4 pabell saffari, codi adeilad cysylltiol i’w ddefnyddio fel ‘sauna’ ynghyd â gwaith cysylltiol eraill fyddai yn cynnwys creu ffordd fynediad, llecynnau parcio, llwybrau mynediad, tirlunio, cysylltiad gwasanaethau a gosod gwaith trin carthffosiaeth.

 

Ategwyd bod y safle wedi ei leoli ynghanol caeau amaethyddol y tu allan i unrhyw ffin datblygu ddiffiniedig yng nghefn gwlad agored o fewn Ardal o Dirwedd Arbennig a Thirlun o Ddiddordeb Hanesyddol Eithriadol Dyffryn Nantlle. Nodwyd bod mynediad tuag at y safle yn arwain trwy gwrtil preswyl yr ymgeisydd ar hyd ffordd fynediad preifat presennol sydd yn cefnu gyda thŷ preswyl ar wahân.

 

Amlygwyd bod yr ymgeisydd, wrth gyflwyno’r cais wedi nodi yn y Datganiad Cynllunio mai polisi TWR 5 o’r Cynllun Datblygu Lleol oedd wedi cael ystyriaeth gan na fyddai’r pebyll yn barhaol am mai cysylltiad cyfyngedig fyddai gyda’r tir. Roedd y swyddogion cynllunio o’r farn mai polisi TWR 3 oedd yn fwyaf perthnasol gan fod elfennau mwy parhaol yn cael eu cynnig fel rhan o’r datblygiad. Ategwyd nad oedd gwybodaeth glir na chyfeiriad digonol wedi ei gyflwyno am yr hyn y bwriedir ei wneud gyda’r llwyfannau pren a beth fyddai’r camau tebygol i’w diogelu ar neu i’r ddaear.

 

Ystyriwyd fod y bwriad i osod cysylltiadau trydan a dŵr i’r pebyll unigol, creu ffordd fynediad, codi adeilad sauna (er ei faint bychan), llwybrau a lleiniau caled a gosod cyfres o oleuadau yn creu elfennau parhaol yn ogystal â gormodedd o fannau caled yn groes i Bolisi TWR 5. Mae rhan o baragraff 6.3.85 o eglurhad polisi TWR 5 yn nodi “Dim ond cyfleusterau sylfaenol ar gyfer cysgu, eistedd a bwyta y dylent eu darparu, ac ni ddylid gosod gwasanaethau dŵr neu ddarpariaeth draenio ar gyfer toiledau, cawodydd ac ymolchi ynddynt. Mae hyn yn sicrhau nad yw’r strwythurau yn dod yn ddigon parhaol i gynyddu lefel yr effaith ar y dirwedd neu effaith adfer y safle pe bai angen symud y strwythurau”.  Ni fyddai’n rhesymol nac yn ymarferol i osod cysylltiadau trydan, dŵr a charthffosiaeth ar ddechrau tymor gwyliau ac yna eu codi ar ddiwedd y tymor. Gyda'r elfennau hyn yn sefydlog neu’n barhaol, ni ellid cytuno gyda barn yr asiant mai Polisi TWR 5 yw’r polisi perthnasol ar gyfer ystyried y bwriad yma. 

 

Rhoddwyd ystyriaeth i ofynion perthnasol polisi TWR 3 sydd yn datgan “gwrthodir cynigion i ddatblygu safleoedd carafanau sefydlog newydd (h.y. carafán sengl neu ddwbl), safleoedd siale gwyliau newydd neu lety gwersylla amgen parhaol yn…Ardaloedd Tirwedd Arbennig”. Nodwyd nad yw polisi TWR 3 yn caniatáu datblygu safle llety gwersylla amgen parhaol ar safleoedd oddi mewn i Ardaloedd Tirwedd Arbennig. Gan ystyried fod y bwriad yn un i greu safle parhaol newydd nid yw felly yn cydymffurfio gyda gofynion sylfaenol polisi TWR 3 o safbwynt creu safleoedd newydd oddi mewn i Ardal Tirwedd Arbennig.

 

Amlygwyd bod safle’r cais yn sylweddol o ystyried mai ond 4 pabell yw’r bwriad a phryder bod y llecynnau parcio yn orddarpariaeth heb angen. Ystyriwyd bod graddfa’r datblygiad yn ormodol o ran ei ehangder ac y byddai ei gyfyngu i ardal lai yn agosach at adeiladwaith presennol o bosib yn welliant o safbwynt mwynderau gweledol. Ategwyd bod maen prawf 2 o bolisi PCYFF 3 yn nodi’r angen i gynnig barchu cyd-destun y safle a’i le yn y dirwedd leol.

 

Tynnwyd sylw at bryderon a gyflwynwyd gan Cyfoeth Naturiol Cymru o ran y bwriad i gael gwared ar ddŵr draenio budr i system garthffosiaeth breifat yn hytrach na chysylltu gyda ‘r brif system garthffos.

 

Tynnwyd sylw at sylwadau'r Uned Trafnidiaeth mewn ymateb i bryderon gan drigolion lleol am gynnydd mewn trafnidiaeth ar rwydwaith ffyrdd gwledig presennol. Gyda 4 pabell yn unig wedi eu nodi ar y cynllun, nid oedd yr Uned Trafnidiaeth o’r farn y byddai cynnydd sylweddol yn nifer symudiadau i mewn ac allan o’r safle. Er hynny, roedd yr Uned Trafnidiaeth yn ystyried y ddarpariaeth parcio yn ormodol ac y byddai’n rhesymol gwneud cais i’r ymgeisydd ddiwygio’r cynllun i gyfleu’r niferoedd cywir.

 

(b)       Yn manteisio ar yr hawl i siarad nododd gwrthwynebydd i’r cais y prif bwyntiau canlynol:-

·         Ei fod yn cynrychioli trigolion cymuned Nebo

·         Bod gormod o fannau parcio wedi eu nodi ar gyfer y bwriad

·         Nad oedd darpariaethau lleol ar gael ar gyfer y fenter – dim siop, llefydd bwyta

·         Rhwydwaith ffyrdd lleol yn gul a throellog ac felly anodd fyddai ymdopi gyda nifer ychwanegol o siwrnai

·         Y bwriad yn agos iawn at dai cyfagos fydd yn gorfod ymdopi gyda sŵn, llwch a llygredd goleuadau ac aflonyddwch diangen

·         Cynllun y pebyll yn agos at ei gilydd

·         Y safle wedi ei leoli ar foncen felly yn amlwg ar y dirwedd

·         Byddai’r effaith gyffredinol yn andwyol

·         Cais i’r Pwyllgor ddilyn argymhelliad y swyddogion a gwrthod y cais

 

(c)       Yn manteisio ar yr hawl i siarad nododd asiant yr ymgeisydd y prif bwyntiau canlynol:-

·         Na fyddai’r lleiniau caled yn cael eu gosod yn barhaol - cael eu symud ar ddiwedd y tymor

·         Bod safleoedd carafanau yn darparu lleiniau caled, dwr a thrydan - hyn yn ddarpariaeth gyffredin.

·         Nid oedd y bwriad yn annhebygol i safleoedd carafanau teithiol

·         Bod posib gwneud addasiadau yng nghyd-destun llwybrau a goleuadau fel nad ydynt yn ymddangos yn ymwthiol

Y rhesymau uchod yn ymateb i resymau gwrthod 1 a 4 ac felly dim sail i wrthod

·         Bod hi’n bwysig ystyried graddfa'r lleoliad - bydd wedi ei farchnata ar gyfer teuluoedd

·         Ni fydd sŵn, ac nid yw Gwarchod y Cyhoedd wedi cyflwyno sylwadau ar y mater yma

·         Awgrymwyd y gellid gosod amod ar gyfer rhai o'r nodweddion ac o ganlyniad nid oedd rheswm gwrthod 3 yn sefyll

·         O ran cysylltu gyda charthffos, amlygwyd bod Dwr Cymru wedi mynegi na fyddai’n ymarferol cysylltu’r bibell - dim cyfiawnhad dros wneud hyn.

 

(ch)   Cynigiwyd ac eiliwyd i wrthod y cais

 

(d)       Mewn ymateb i gwestiwn ynglŷn â phenderfyniad mewn apêl ddiweddar o ran maint ac arwynebedd pebyll a sut oedd y cais hwnnw yn cymharu gyda’r cais dan sylw,  nododd y Rheolwr Cynllunio ymysg pethau eraill nad oedd gan gais yr apêl unrhyw fwriad i gysylltu gwasanaethau ac felly yn wahanol i’r cais dan sylw.

 

PENDERFYNWYD gwrthod y cais am y rhesymau canlynol;

 

1.      Mae’r bwriad yn golygu creu safle llety gwersylla amgen sefydlog newydd oddi fewn i Ardal Tirwedd Arbennig.  Nid yw polisi TWR 3 Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd Gwynedd a Môn yn caniatáu datblygu safleoedd llety gwersylla amgen sefydlog newydd oddi fewn i Ardaloedd Tirwedd Arbennig.  Mae’r bwriad felly yn groes i ofynion polisi TWR 3 Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd Gwynedd a Môn (Gorffennaf 2017).

 

2.      Mae polisi ISA 1 yn caniatáu cynigion dim ond pan fo capasiti isadeiledd digonol yn bodoli. Yn yr achos yma, ni chredir y byddai darparu gwaith trin carthffosiaeth breifat o fewn ardal sydd â system garthffosiaeth gyhoeddus yn dderbyniol ac felly ni chredir fod y bwriad yn bodloni gofynion perthnasol polisi ISA 1 Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd Gwynedd a Môn (Gorffennaf 2017).

 

3.      Mae maen prawf 7 o bolisi PCYFF 2 yn datgan y gwrthodir cynigion os fyddant yn cael effaith andwyol sylweddol ar fwynderau meddianwyr eiddo lleol oherwydd mwy o weithgareddau, aflonyddwch, sŵn neu ffurfiau eraill o aflonyddwch. Mae’r Awdurdod Cynllunio Lleol o’r farn fod y bwriad yn debygol o arwain at aflonyddu annerbyniol ar fwynderau tai lleol ag y byddai trwy hynny yn groes i ofynion polisi PCYFF 2 Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd Gwynedd a Môn (Gorffennaf 2017).

 

4.    Mae gofynion perthnasol polisïau PCYFF 3 a PCYFF 4 yn nodi y bydd disgwyl i ddatblygiadau barchu cyd-destun safle a'i le yn y dirwedd ac yn integreiddio gyda'r hyn sydd o gwmpas. Credir fod y bwriad ar sail ehangder safle’r datblygiad arfaethedig gyfan yn ogystal â phresenoldeb, ffurf a graddfa nodweddion parhaol megis ffordd fynediad, llecynnau parcio, llwybrau mynediad, llwyfannau pren, adeilad sauna a chysylltiadau parhaol yn nodweddion annerbyniol sydd yn groes i ofynion perthnasol meini prawf 1 a 2 o bolisi PCYFF 3 yn ogystal â PCYFF 4 o’r Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd Gwynedd a Môn (Gorffennaf 2017) sydd yn datgan y dylai pob cynnig integreiddio gyda’r hyn sydd o gwmpas

Dogfennau ategol: