Agenda item

Cais ar gyfer addasu’r to ar flaen yr eiddo er mwyn creu estyniad i'r tŷ presennol

 

AELOD LLEOL: Cynghorydd Eric Merfyn Jones

 

Dolen i'r dogfennau cefndir perthnasol

Cofnod:

          Cais ar gyfer addasu’r to ar flaen yr eiddo er mwyn creu estyniad i'r tŷ presennol

 

(a)       Ymhelaethodd y Swyddog Rheolaeth Datblygu ar gefndir y cais gan nodi mai cais ydoedd ar gyfer ymestyn y deulawr presennol yn y cefn ac yn y blaen.  Byddai’r estyniad yn golygu ailwampio mewnol gan symud ystafell wely bresennol i ofod yr estyniad newydd a chreu ystafell ymolchi ble roedd yr ystafell wely yn ogystal ag ychwanegu at faint ystafell wely bresennol ar y llawr cyntaf ynghyd ac ymestyn cyntedd presennol ar y llawr daear.

 

Eglurwyd bod y cais wedi ei ail gyflwyno o ganlyniad i wrthod cais blaenorol am yr un bwriad ac mai’r Aelod Lleol oedd yn cyflwyno’r cais i Bwyllgor gan ei fod o’r farn bod angen asesiad pellach ar y cynlluniau. Amlygwyd bod yr ymgeisydd wedi gwrthod cyfaddawdu a bod y swyddogion cynllunio, er yn ystyried bod y bwriad yn dderbyniol, yn awgrymu y byddai modd gwella’r dyluniad gan nad oedd graddfa’r cynllun dan sylw yn addas. Ystyriwyd bod yr estyniad yn creu nodwedd ddominyddol, bendrwm ac estron ar yr eiddo, na fyddai’n gwella cymeriad na pharchu ei gyd-destun safle o fewn yr ystâd. Ategwyd y byddai hyn yn groes i bolisi PCYFF 3 o’r Cynllun Datblygu Lleol

 

Eglurwyd bod yr eiddo wedi ei leoli o fewn un o’r lleiniau pellaf oddi wrth y fynedfa i mewn i’r stad, gyda’i osodiad er hynny, yn weladwy o’r fynediad. Er mai barn y swyddogion yw y byddai’r estyniad yn annerbyniol o agwedd weledol ni ystyriwyd y byddai yn cael effaith andwyol sylweddol ar fwynderau’r cymdogion nac yn achosi aflonyddwch annerbyniol arnynt. O safbwynt yr agwedd yma, ni ystyriwyd y byddai’n groes i ofynion perthnasol polisi PCYFF 2 Cynllun Datblygu Lleol.

 

(b)       Yn manteisio ar yr hawl i siarad darllenodd yr Aelod Lleol lythyr ar ran yr ymgeisydd oedd yn methu a bod yn bresennol:-

Nodwyd,

·           bod angen codi uchder y to er mwyn goresgyn diffyg uchder yn yr ystafell ymolchi.

·           bod nifer o’r tai yn y stad ynteu wedi eu haddasu gan y datblygwr gwreiddiol neu wedi eu haddasu ar ôl newid dwylo. 

·           codi lefel y to sydd dan sylw ac nad oedd unrhyw ymgais i ymestyn

·           prin fyddai’r newid i’w weld.

·           er i’r swyddogion wrthod y cais, amlygwyd nad oedd gwrthwynebiad cyhoeddus i’r bwriad.

 

         Gwnaed y prif bwyntiau canlynol gan yr aelod lleol (oedd yn aelod o’r Pwyllgor Cynllunio hwn):-

·         Bod nifer o’r tai yn y stad wedi cael eu haddasu ac er i’r ymgeisydd gynllunio addasiadau tai rhif 11 ac 12 roedd yn difaru nad oedd wedi addasu ei yn gynharach

·         Bod llythyrau wedi ei derbyn yn cefnogi’r cais

·         Bod y stad yn daclus

·         Nad oedd y bwriad yn groes i PCYFF 2 o’r Cynllun Datblygu Lleol

 

(c)       Cynigiwyd ac eiliwyd i ganiatáu y cais yn groes i’r argymhelliad oherwydd ystyriwyd bod y dyluniad yn dderbyniol.

 

(ch)   Yn ystod y drafodaeth ddilynol nodwyd y prif sylwadau canlynol gan aelodau:

·            Bod ambell i o fewn y stad eisoes wedi cael ei addasu

·            Bod y dyluniad yn welliant i plaen

·            Nad oedd gwrthwynebiadau lleol wedi ei derbyn

 

PENDERFYNWYD caniatáu y cais am y rheswm bod y dyluniad yn dderbyniol

 

Amodau:

 

1.     5 mlynedd

2.     Unol gyda chynlluniau

3.    Deunyddiau i gyd-weddu gyda’r deunyddiau presennol

Dogfennau ategol: