Agenda item

Ystyried adroddiad Pennaeth Cyllid, Cyngor Gwynedd.

Penderfyniad:

(a) Bod y Cyd-bwyllgor yn derbyn, nodi a chymeradwyo’r wybodaeth sy’n yr atodiadau i’r adroddiad, sef –

 

·         Adroddiad ‘ISA260’ gan Deloitte ar ran Archwiliwr Cyffredinol Cymru;

·         Datganiad o’r Cyfrifon 2019/20 (yn dilyn archwiliad), gyda’r addasiadau hwyr a nodwyd yn y cyfarfod ar gais yr archwilwyr allanol, yn dilyn rhyddhau’r Datganiad i aelodau’r Cyd-bwyllgor.

 

(b) Bod Cadeirydd y cyfarfod, ynghyd â Phennaeth Cyllid Cyngor Gwynedd (fel Swyddog Cyllid Statudol GwE), yn arwyddo’n electronig y Llythyr Cynrychiolaeth (Atodiad 1 i adroddiad Archwiliwr Cyffredinol Cymru) wedi i’r Cyd-bwyllgor ystyried y wybodaeth yn yr atodiadau.

 

Cofnod:

PENDERFYNIAD

 

(a)     Derbyn, nodi a chymeradwyo’r wybodaeth sy’n yr atodiadau i’r adroddiad, sef –

 

·         Adroddiad ‘ISA260’ gan Deloitte ar ran Archwiliwr Cyffredinol Cymru;

·         Datganiad o’r Cyfrifon 2019/20 (yn dilyn archwiliad), gyda’r addasiadau hwyr a nodwyd yn y cyfarfod ar gais yr archwilwyr allanol, yn dilyn rhyddhau’r Datganiad i aelodau’r Cyd-bwyllgor.

 

(b)     Awdurdodi Cadeirydd y cyfarfod, ynghyd â Phennaeth Cyllid Cyngor Gwynedd (fel Swyddog Cyllid Statudol GwE), i arwyddo’r Llythyr Cynrychiolaeth (Atodiad 1 i adroddiad Archwiliwr Cyffredinol Cymru) wedi i’r Cyd-bwyllgor ystyried y wybodaeth yn yr atodiadau.

 

Trafodaeth

 

Cyflwynwydadroddiad Pennaeth Cyllid, Cyngor Gwynedd yn egluro y bu y Datganiad o Gyfrifon GwE am 2019/20 a gyflwynwyd i gyfarfod 15 Gorffennaf, 2020 o’r Cyd-bwyllgor yn destun archwiliad gan Deloitte, archwilwyr allanol a apwyntiwyd gan Archwilydd Cyffredinol Cymru.  Nododd ymhellach fod angen i’r cyfarfod hwn o’r Cyd-bwyllgor ystyried y wybodaeth yn adroddiad ‘ISA260’ Archwilydd Cyffredinol Cymru, oedd yn manylu ar brif ddarganfyddiadau Deloitte, ynghyd â’r fersiwn derfynol (yn dilyn archwiliad) o’r Datganiad o’r Cyfrifon am 2019/20. 

 

Wedi i’r Cyd-bwyllgor ystyried yr uchod, roedd gofyn i Gadeirydd y cyfarfod, ynghyd â Phennaeth Cyllid Cyngor Gwynedd (fel Swyddog Cyllid Statudol GwE), arwyddo’n electronig y Llythyr Cynrychiolaeth (Atodiad 1 i adroddiad Archwiliwr Cyffredinol Cymru).

 

Nodwyd ymhellach, yn dilyn cyhoeddi rhaglen y Cyd-bwyllgor, y bu i’r archwilwyr allanol roi gwybod bod angen i gyfrifon GwE, fel cyflogwr yng Nghronfa Bensiwn Gwynedd, adlewyrchu’r ansicrwydd prisio cyffredinol yn gysylltiedig â buddsoddiadau mewn cronfeydd eiddo ym mhortffolio asedau’r Gronfa Bensiwn ar 31 Mawrth 2020, fel a ganlyn:-

 

ADRODDIAD NARATIF (paragraff 3) [tud 2]

“Mae y cyfrifon wedi eu paratoi ar sail busnes gweithredol.”

 

NODYN 1 – POLISÏAU CYFRIFO [tud 12]

1.1 Egwyddorion Cyffredinol

 

“Mae y cyfrifon wedi eu paratoi ar sail busnes gweithredol.”

 

NODYN 5 - TYBIAETHAU WEDI EU GWNEUD AM Y DYFODOL A FFYNONELLAU ERAILL O AMCANGYFRIF ANSICR [tud 18]

 

Mae’r pandemig Coronafirws (COVID-19) wedi effeithio marchnadoedd ariannol ac eiddo yn fyd-eang. Yn sgil yr anweddolrwydd yng nghyflwr y farchnad, mae adroddiadau prisio diwedd flwyddyn a ddarperir i Gronfa Bensiwn Gwynedd yn cynnwys datganiad bod ansicrwydd prisio yn gysylltiedig â chronfeydd eiddo DU a reolir ar ran y Gronfa. Cyfanswm gwerth cronfeydd eiddo DU ar 31 Mawrth 2020 yw £191m ac mae £1.7m i'w briodoli i GwE. O ganlyniad, gall prisiadau’r gronfa eiddo ar 31 Mawrth 2020 fod yn destun lefel uwch o ansicrwydd.”

 

Gwahoddwyd Ian Howse o gwmni Deloitte UK i gyflwyno adroddiad ‘ISA260’ Deloitte ar ran Archwiliwr Cyffredinol Cymru.  Nododd:-

 

·         Y bwriedid cyhoeddi barn ddiamod ar gyfrifon eleni, unwaith y byddai’r Llythyr Cynrychiolaeth wedi’i arwyddo.

·         Nad oedd yna risgiau sylweddol i’w hamlygu.

·         Bod y sefyllfa COVID wedi cael effaith ar yr amserlen y gwaith eleni.

·         Ni chanfuwyd unrhyw gamddatganiadau, oedd dal heb eu cywiro, yn y cyfrifon.

·         Nad oedd angen cywiro unrhyw ddatganiadau o ganlyniad i’r gwaith archwilio.  Roedd y newidiadau i’r cyfrifon o ganlyniad i’r gwaith archwilio yn ymwneud â mân faterion datgelu yn unig.

·         Nad oedd yna unrhyw faterion arwyddocaol yn codi yn y cyfrifon am y flwyddyn.

·         Ei fod yn cymeradwyo’r adroddiad ac yn gofyn i’r Cyd-bwyllgor gadarnhau nad oeddent yn ymwybodol o unrhyw dwyll.

 

Cadarnhaodd y Cadeirydd nad oedd y Cyd-bwyllgor yn ymwybodol o unrhyw dwyll, a diolchodd i’r Pennaeth Cyllid a’r Tîm am gyflwyno’r cyfrifon fel bod modd eu harwyddo gyda mân newidiadau’n unig.

 

Diolchodd Rheolwr Gyfarwyddwr GwE i’r Pennaeth Cyllid, y Cyfrifydd Grŵp a’r Uwch Gyfrifydd a phawb o’r tîm am eu cefnogaeth gadarn bob amser, gan nodi bod safon y Datganiad o’r Cyfrifon a barn gadarnhaol Deloitte arno yn cadarnhau bod y gwasanaeth Cyllid a dderbynnir gan yr awdurdod lletya yn un arbennig o dda.

 

Diolchodd y Cadeirydd yn ffurfiol am y gefnogaeth gyllidol, a diolchodd hefyd i Ian Howse am ei fewnbwn ac am roi sicrwydd i’r Cyd-bwyllgor.

 

Diolchodd y Pennaeth Cyllid i Ian Howse, Lauren Parsons a gweddill tîm Deloitte UK am eu cydweithrediad yn yr archwiliad.

 

Dogfennau ategol: