Agenda item

Codi 30 ty yn cynnwys 15 ty affordadwy, mynedfa newydd, parcio ynghyd a sailwaith cysylltiedig.

 

AELOD LLEOL: Cynghorydd Paul Rowlinson

 

Dolen i'r dogfennau cefndir perthnasol

 

Penderfyniad:

 

PENDERFYNIAD: Dirprwyo’r hawl i Bennaeth Cynorthwyol Adran yr Amgylchedd i ganiatáu’r cais yn ddarostyngedig i’r ymgeisydd gwblhau cytundeb o dan Adran 106 er mwyn trosglwyddo’r unedau i gymdeithas dai ac i sicrhau cyfraniad ariannol ar gyfer darpariaeth addysgol ac i’r amodau isod:-

 

1.   5 mlynedd.

2.   Yn unol â’r dogfennau/cynlluniau a gyflwynwyd gyda’r cais.

3.   Llechi naturiol.

4.   Samplau o’r deunyddiau a’r lliwiau ar gyfer y tai ynghyd a manylion y paneli solar i’w cytuno gyda’r ACLL.

5.   Amodau Priffyrdd i gynnwys sicrhau materion tawelu traffig

6.   Tirlunio meddal a chaled.

7.    Cyflwyno manylion o unrhyw strwythur/adeilad sydd i’w godi o fewn y cwmpownd gorsaf bwmpio dŵr.

8.    Datblygiad i’w gario allan yn unol â mesurau lliniaru a gyfeiriwyd atynt o fewn yr Adroddiad Ecolegol Rhagarweiniol a’r ddogfen Arolwg Rhywogaethau Estynedig Cam 1.

9.    Amodau mesurau lliniaru bioamrywiaeth.

10.  Cyfyngu ar oriau gweithio i 08:00 - 18:00 yn yr wythnos, 08:00 - 12.00 ar ddydd Sadwrn a dim o gwbl ar y Sul a Gwyliau Banc.

11.  Cyfyngiadau lefelau sŵn yn ystod y cyfnod adeiladu.

12.  Cytuno manylion parthed enwau Cymraeg ar gyfer y datblygiad ynghyd ac arwyddion sy’n hysbysu ac yn hyrwyddo’r datblygiad o fewn ac oddi allan y safle.

13.  Sicrhau cynllun/trefniadau ar gyfer darparu’r unedau fforddiadwy.

14.  Tynnu hawliau datblygu cyffredinol o’r unedau fforddiadwy.

15.  Cyflwyno Datganiad Dull Adeiladu gan gynnwys darpariaeth parcio cerbydau’r adeiladwyr. Nodi hefyd dim parcio ar y ffordd gyhoeddus yn ystod cyfnod adeiladu.

16.  Sicrhau gwelliannau ffordd cyn preswylio’r unedau a ganiateir

17.  Cyflwyno Cynllun Rheoli Amgylcheddol i gynnwys sŵn, dirgryniad a llwch.

 

 

 

18.  Cyflwyno manylion goleuadau allanol i’w gytuno gyda’r ACLL cyn iddynt gael eu gosod.

19.  Sicrhau cydymffurfiaeth a SP 5837: 2012 parthed diogelu coed.

20.  Amod mesurau lliniaru archeolegol.

 

Nodyn: Hysbysu’r ymgeisydd o’r angen i gyflwyno cynllun strategaeth ddraenio gynaliadwy i’w gymeradwyo gan Uned Dwr ac Amgylchedd y Cyngor.

 

Nodyn: Hysbysu’r ymgeisydd o ymateb Dwr Cymru sy’n cyfeirio at garthffos gyhoeddus yn croesi’r safle.

 

Cofnod:

Codi 30 tŷ yn cynnwys 15 tŷ fforddiadwy, mynedfa newydd, parcio ynghyd a seilwaith cysylltiedig

 

            Tynnwyd sylw at y ffurflen sylwadau hwyr

           

a)    Ymhelaethodd y Rheolwr Cynllunio ar gefndir y cais gan nodi mai cais llawn ydoedd ar gyfer darparu 30 o unedau preswyl fforddiadwy, mynedfa newydd, llecynnau parcio ynghyd a seilwaith cysylltiedig ar lecyn o dir amaethyddol wedi ei leoli a’i gydnabod fel safle tai T66 oddi fewn i ffin datblygu Rachub.

 

Nod y bwriad yw darparu 30 uned breswyl, fforddiadwy (gan gynnwys 4 byngalo) yn amrywio o 2 lofft i 4 llofft. Bydd lefelau rhent yr unedau fforddiadwy yn unol â gofynion Polisi Rhent Llywodraeth Cymru ac Adra fel Landlord Cymdeithasol Cofrestredig ac yn cael eu dyrannu i bobl sydd ar Restr Tai Tîm Opsiynau’r Cyngor neu/ac wedi eu cofrestru gyda Thai Teg yn unol â pholisi rhentu lleol. Derbyniwyd cadarnhad gan yr ymgeisydd (Adra) bod y cais, i dderbyn cyllideb grant Rhaglen Tai Arloesol (Cymru) IHP4 gan Lywodraeth Cymru ar gyfer adeiladu’r holl unedau preswyl fel unedau fforddiadwy, wedi bod yn llwyddiannus

 

Amlygwyd bod trafodaethau ymlaen llaw wedi eu cynnal rhwng Adra ac Uned Strategol Tai’r Cyngor. Ategwyd bod y cais wedi cael ei ddewis i’w gynnwys ar restr cynlluniau wrth gefn y Cynllun Rhaglen Trosglwyddo fyddai’n derbyn arian grant ac yn cael ei ariannu drwy Grant Tai Cymdeithasol Llywodraeth Cymru. Cydnabuwyd bod y bwriad yn ymateb i angen cydnabyddedig, yn darparu cymysgedd briodol o unedau  ac wedi ei ddynodi ar gyfer tai yn y CDLL. Ystyriwyd y bwriad fel un yn cwrdd â gofynion Polisi TAI8 a TAI15 o’r CDLL ynghyd a chyngor y ddogfen CCA: Cymysgedd Tai a Thai Fforddiadwy. 

 

Byddai’r bwriad yn golygu creu mynedfa newydd ar gyfer cerbydau a cherddwyr oddi ar y ffordd sirol dosbarth III cyfagos gyda darpariaeth parcio ar gyfer pob tŷ o fewn y datblygiad. Yn ogystal amlygwyd bod yr ymgeisydd wedi cytuno i ymgymryd â gwaith ychwanegol o ddarparu tawelyddion traffig ar hyd y ffordd sirol gydag arwyddion cysylltiedig. Roedd yr Uned Drafnidiaeth yn cadarnhau nad oedd gwrthwynebiad i’r datblygiad, er gwaethaf pryderon y cyhoedd am ddiogelwch ffyrdd. Ategwyd y byddai amodau perthnasol yn cyfarch y pryderon hyn.

 

Wrth ystyried sylwadau’r Uned Iaith Gymraeg ar y datblygiad, eglurwyd eu bod o’r farn bod y math o unedau a gynigir yn mynd i apelio at deuluoedd. Ystyriwyd y byddai hyn yn debygol o gael effaith gadarnhaol gan ychwanegu at y boblogaeth Gymraeg sydd eisoes yn eithaf cadarn yn yr ardal. O ganlyniad, y bwriad yn dderbyniol ar sail gofynion Polisi PS1 ynghyd a’r CCA: cynnal a Chreu Cymunedau Nodedig a Chynaliadwy.

 

Wrth ystyried materion addysgol amlygwyd bod Ysgol Gynradd Llanllechid eisoes dros ei chapasiti, ond bod digon o gapasiti ar gael yn Ysgol Uwchradd Dyffryn Ogwen. Ystyriwyd felly bod cyfiawnhad am gyfraniad o swm penodol o £ 121,152.00 (12 x £10,096.00)  i ddiwallu’r diffyg capasiti yn yr ysgol gynradd yn dderbyniol a bod yr ymgeisydd wedi cytuno gyda hyn drwy arwyddo cytundeb cyfreithiol o dan Adran 106.

 

Yng nghyd-destun materion llecynnau agored, adroddwyd bod y wybodaeth gyfredol a dderbyniwyd gan yr Uned Polisi Cynllunio ar y Cyd yn amlygu fod darpariaeth ddigonol i’w gael yn y gymuned leol ar sail chwaraeon awyr agored, lleiniau chwaraeon ynghyd a llecynnau chwarae plant. Ystyriwyd felly nad oedd angen gofyn am ddarpariaeth newydd. Er hynny, tynnwyd sylw bod  darpariaeth o’r fath wedi ei gynnwys o fewn safle’r cais drwy ddarparu llecynnau agored ar gyfer deiliaid y tai arfaethedig.

 

Wedi ystyried yr holl faterion, adroddwyd y byddai’r bwriad i ddatblygu 30 o dai fforddiadwy yn ymateb positif i’r anghenion tai amrywiol sydd wedi’u hadnabod yn yr ardal. Wrth asesu’r cais rhoddwyd ystyriaeth lawn i’r sylwadau a dderbyniwyd mewn ymateb i’r cyfnod ymgynghori ac i’r ymateb a dderbyniwyd gan ymgynghorwyr statudol. 

 

b)    Yn manteisio ar yr hawl i siarad nododd yr ymgeisydd y pwyntiau canlynol:

·         Bod y 30 eiddo yn fforddiadwy a’r safle wedi ei ddynodi fel safle tai yn y CDLl

·         Rhestrau aros cyfredol yn amlygu bod 74 o ymgeiswyr wedi cofrestru ar gyfer eiddo 3 llofft i’w rentu a 50 ar gyfer tai / byngalo 2 lofft

·         Y bwriad yn cynnig cymysgedd o lefelau rhent derbyniol i drigolion lleol

·         Blaenoriaeth i deuluoedd gyda chysylltiadau lleol, boed yn deulu, gwaith neu sydd eisoes wedi byw yn yr ardal ers dros 5 mlynedd

·         Y bwriad yn cynnwys cymysgedd o dai 2 a 3 llofft ynghyd ag 1 tŷ 4 llofft fyddai’n gartref pwrpasol ar gyfer teulu sydd o bosib gydag aelod sydd ag anableddau corfforol.

·         Dyluniad y tai a’r stad yn gyfoes a’r cynlluniau wedi derbyn adborth cefnogol gan Gomisiwn Dylunio Cymru

·         Yn gartrefi ynni effeithlon gyda lefel insiwleiddio uchel, system pwmp aer i wresogi a chynhesu dŵr, yn lleihau ôl troed carbon ac yn rhad iawn i’w rhedeg

·         Cyfres o brofion tir wedi eu gwneud gyda chydweithreded Ymddiriedolaeth Archaeoleg Gwynedd

·         Capasiti Ysgol Gynradd Llanllechid yn llawn ac felly wedi ymrwymo i dalu cyfraniad addysg sylweddol yn unol â pholisïau Cyngor Gwynedd

 

c)    Yn manteisio ar yr hawl i siarad nododd yr Aelodau Lleol y pwyntiau canlynol:

 

Cynghorydd Dafydd Meurig

·         Bod y safle o fewn y ffin datblygu

·         Croesawu 100% fforddiadwy ar gyfer angen lleol

·         Capasiti Ysgol Llanllechid yn llawn felly croesawu cyfraniad addysgiadol

·         Awgrym am gyfraniad trafnidiaeth o ystyried y cynnydd fydd yn defnyddio stad  Maes Bleddyn - awydd yn lleol i gael cynllun trafnidiaeth amgen

·         Pryder ynglŷn â llwybr troed rhwng Mynwent Coetmor a mynediad i’r safle - cais i’r ymgeisydd adolygu’r sefyllfa ac uwchraddio’r darn yma o dir

·         Cynllun tymor hir yw cysylltu gyda Lôn Las Ogwen - cais am gyfraniad posib.

·         Erfyn i ddefnyddio llechi lleol, naturiol

 

Cynghorydd Paul Rowlinson

·         Bod y datblygiad yn un sylweddol ac felly’r adroddiad yn un manwl

·         Gwir angen am dai cymdeithasol / fforddiadwy gyda chymysgedd rhent

·         Dyma’r unig safle newydd i Fethesda

·         Cyfraniad addysgiadol i Ysgol Llanllechid i’w groesawu

·         Cynnydd mewn nifer yn golygu cynnydd mewn trafnidiaeth - angen gwneud pob ymdrech i annog plant i gerdded i’r ysgol

·         Diogelwch y ffordd yn hanfodol - angen ychwanegu i amod 15 bod neb i barcio ar y ffordd gyhoeddus yn ystod cyfnod adeiladu a neb i barcio ger Llwyn Bleddyn - croesawu’r amod sydd yn gorfodi parcio ar y safle

 

d)    Cynigiwyd ac eiliwyd  i ganiatáu y cais

 

e)    Yn ystod y drafodaeth ddilynol nodwyd y sylw canlynol gan aelodau:

 

·         Croesawu bod byngalo yn cael ei gynnwys yn y datblygiad

·         Byddai’r datblygiad yn cefnogi siopau a busnesau lleol

·         Croesawu bod y datblygiad yn cynnig 100% fforddiadwy

·         Bod cais i’r ymgeisydd blannu coed o gwmpas y datblygiad

·         I barchu dymuniad trigolion lleol i gadw’r enw Cae Rhosydd

·         Croesawu blaenoriaeth i deuluoedd lleol

·         Bod cais am dystiolaeth o’r hyn a addawyd yn cael ei gyflwyno ymhen ychydig flynyddoedd

·         Cais i’r Pwyllgor dderbyn diweddariad o’r nifer tai sydd wedi eu cymeradwyo yn y Cynllun Datblygu Lleol

 

PENDERFYNIAD: Dirprwyo’r hawl i Bennaeth Cynorthwyol Adran yr Amgylchedd i ganiatáu’r cais yn ddarostyngedig i’r ymgeisydd gwblhau cytundeb o dan Adran 106 er mwyn trosglwyddo’r unedau i gymdeithas dai ac i sicrhau cyfraniad ariannol ar gyfer darpariaeth addysgol ac i’r amodau isod:-

 

1.         5 mlynedd.

2.         Yn unol â’r dogfennau/cynlluniau a gyflwynwyd gyda’r cais.

3.         Llechi naturiol.

4.         Samplau o’r deunyddiau a’r lliwiau ar gyfer y tai ynghyd a manylion y paneli solar i’w cytuno gyda’r ACLL.

5.         Amodau Priffyrdd i gynnwys sicrhau materion tawelu traffig

6.         Tirlunio meddal a chaled.

7.         Cyflwyno manylion o unrhyw strwythur/adeilad sydd i’w godi o fewn y cwmpownd gorsaf bwmpio dŵr.

8.         Datblygiad i’w gario allan yn unol â mesurau lliniaru a gyfeiriwyd atynt o fewn yr Adroddiad Ecolegol Rhagarweiniol a’r ddogfen Arolwg Rhywogaethau Estynedig Cam 1.

9.         Amodau mesurau lliniaru bioamrywiaeth.

10.       Cyfyngu ar oriau gweithio i 08:00 - 18:00 yn yr wythnos, 08:00 - 12.00 ar ddydd Sadwrn a dim o gwbl ar y Sul a Gwyliau Banc.

11.       Cyfyngiadau lefelau sŵn yn ystod y cyfnod adeiladu.

12.       Cytuno manylion parthed enwau Cymraeg ar gyfer y datblygiad ynghyd ac arwyddion sy’n hysbysu ac yn hyrwyddo’r datblygiad o fewn ac oddi allan y safle.

13.       Sicrhau cynllun/trefniadau ar gyfer darparu’r unedau fforddiadwy.

14.       Tynnu hawliau datblygu cyffredinol o’r unedau fforddiadwy.

15.       Cyflwyno Datganiad Dull Adeiladu gan gynnwys darpariaeth parcio cerbydau’r adeiladwyr. Nodi hefyd dim parcio ar y ffordd gyhoeddus yn ystod cyfnod adeiladu

16.       Sicrhau gwelliannau ffordd cyn preswylio’r unedau a ganiateir

17.       Cyflwyno Cynllun Rheoli Amgylcheddol i gynnwys sŵn, dirgryniad a llwch.

18.       Cyflwyno manylion goleuadau allanol i’w gytuno gyda’r ACLL cyn iddynt gael eu gosod.

19.       Sicrhau cydymffurfiaeth a SP 5837: 2012 parthed diogelu coed.

20.       Amod mesurau lliniaru archeolegol.

 

Nodyn: Hysbysu’r ymgeisydd o’r angen i gyflwyno cynllun strategaeth ddraenio gynaliadwy i’w gymeradwyo gan Uned Dwr ac Amgylchedd y Cyngor.

 

Nodyn: Hysbysu’r ymgeisydd o ymateb Dŵr Cymru sy’n cyfeirio at garthffos gyhoeddus yn croesi’r safle.

 

Dogfennau ategol: