Agenda item

Codi adeilad ar gyfer darparu 12 fflat lle ceir cefnogaeth, swyddfeydd ar y llawr gwaelod ynghyd a datblygiadau cysylltiedig i gynnwys llecynnau parcio yn y cefn

 

AELOD LLEOL: Cynghorydd Steve Collings

 

Dolen i'r dogfennau cefndir perthnasol

Penderfyniad:

 

PENDERFYNIAD: Dirprwyo’r hawl i Bennaeth Cynorthwyol Adran yr Amgylchedd i ganiatáu’r cais yn ddarostyngedig i’r amodau canlynol:-

 

 1. 5 mlynedd.
 2. Yn unol â’r cynlluniau/dogfennau a gyflwynwyd gyda’r cais.
 3. Samplau o’r deunyddiau a’r lliwiau ar gyfer yr adeilad i’w cytuno gyda’r ACLL.
 4. Amodau Priffyrdd.
 5. Datblygiad i’w gario allan yn unol ag argymhellion yr Arolwg Cerdded Ecolegol ac Astudiaeth Desg Gwaith
 6. Cyfyngu ar oriau gweithio i 08:00 – 18:00 yn yr wythnos, 08:00 – 12:00 ar ddydd Sadwrn a dim o gwbl yn ystod y Sul a Gwyliau Banc.
 7. Cyflwyno Datganiad Dull Adeiladu i’w gytuno gyda’r ACLL.
 8. Cytuno manylion enwau Cymraeg ar gyfer y datblygiad ynghyd ac arwyddion sy’n hysbysu ac yn hyrwyddo’r datblygiad o fewn ac oddi allan y safle.
 9. Sicrhau cynllun/trefniadau ar gyfer darparu’r unedau fforddiadwy. 
 10. Amod cyflwyno Rhaglen Archeolegol i’w gytuno gyda’r ACLL.

 

Nodyn: Cyfeirio’r ymgeisydd i gyngor Dwr Cymru.

Nodyn: Gofynion Systemau draenio Cynaliadwy

Cofnod:

Codi adeilad ar gyfer darparu 12 fflat lle ceir cefnogaeth, swyddfeydd ar y llawr gwaelod ynghyd a datblygiadau cysylltiedig i gynnwys llecynnau parcio yn y cefn.

 

Tynnwyd sylw at y ffurflen sylwadau hwyr

 

a)            Ymhelaethodd y Rheolwr Cynllunio ar gefndir y cais gan nodi mai cais llawn ydoedd wedi ei gyflwyno gan landlord cymdeithasol cofrestredig ar gyfer darparu 12 fflat fforddiadwy. Byddai’r bwriad yn darparu cymorth byw mewn unedau preswyl hunangynhwysol i’r rhai sy’n ddigartref ac sydd angen rhywfaint o gymorth wrth drosglwyddo i annedd fforddiadwy. Nodwyd bod y safle wedi ei leoli ar ran uchaf y Stryd Fawr yng nghanol dinas Bangor.

 

Adroddwyd bod Polisi TAI1 yn datgan, yng Nghanolfan Isranbarthol Bangor a’r Canolfannau Gwasanaeth Trefol, bydd tai i gwrdd â Strategaeth y Cynllun yn cael eu sicrhau drwy’r dynodiadau tai ynghyd a safleoedd ar hap addas o fewn y ffin datblygu. Lefel cyflenwad dangosol ar gyfer Bangor dros gyfnod y Cynllun yw 969 uned ac yn ystod y cyfnod rhwng 2011 a 2020, cwblhawyd cyfanswm o 643 uned. Ategwyd bod y  banc tir safleoedd ar hap yn Ebrill 2020 yn cynnwys 131 uned gyda chaniatâd pellach am 70 uned ar safleoedd wedi eu dynodi. Amlygwyd bod y  CDLL yn nodi ffigwr dangosol o 115 o dai ar ddau safle pellach wedi eu dynodi ar gyfer tai ym Mangor, ond sydd heb dderbyn caniatâd cynllunio. O ystyried y ffigyrau, byddai caniatáu’r cais yn golygu mynd uwchlaw cyflenwad dangosol ar gyfer datblygiadau preswyl ym Mangor.

 

O ganlyniad, cyflwynodd yr ymgeisydd, yn unol â gofynion y CDLl, ddogfennau Datganiad Galw am Dai ynghyd a Datganiad Tai Fforddiadwy yn cadarnhau yn ddiamheuol bod galw dybryd a hanfodol am y math yma o lety, nid yn unig ym Mangor ond drwy Wynedd gyfan. Cadarnhaodd yr ystadegau mai unedau preswyl 1 a 2 lofft (fflatiau yn arbennig) oedd ei hangen fwyaf. Byddai cynnwys swyddfa o fewn y datblygiad yn angenrheidiol er mwyn rheoli, gweinyddu a chynnig cymorth parthed anghenion gofal a thai. Ategwyd bod y prosiect wedi derbyn grant Digartrefedd Cymal 2 gan Lywodraeth Cymru. O ganlyniad, ystyriwyd fod y cynnig yn ymateb i angen cydnabyddedig ac yn darparu cymysgedd briodol o unedau sy’n golygu datblygu cynllun o ansawdd yn unol â gofynion Polisi TAI8 a TAI15 o’r CDLL ynghyd a’r cyngor a gynhwysir yn y ddogfen CCA: Cymysgedd Tai a Thai Fforddiadwy. 

 

Ynghyd a’r datganiadau, cyflwynwyd llythyr gan Aelod Cabinet Tai ac Eiddo yn mynegi fod y datblygiad yn un hanfodol fyddai’n gam cadarnhaol i ymateb i’r argyfwng digartref yng Ngwynedd a Bangor. Mynegwyd y byddai’n fodd o ddarparu mwy o gartrefi addas; yn cynnig llety o safon dderbyniol i’r rhai sydd yng ngofal Cyngor Gwynedd. Cyflwynwyd hefyd lythyr o gefnogaeth gan Bennaeth Tai ac Eiddo’r Cyngor yn datgan pwysigrwydd o fynd i’r afael â’r argyfwng digartrefedd yng Ngwynedd ar fyrder, yn enwedig ym Mangor ble mae’r sefyllfa ar ei waethaf. Gyda 100% o’r fflatiau yn fforddiadwy (yn hytrach na’r 20% mae polisïau’r CDLL yn gofyn i’w ddarparu) ac yn cwrdd â’r angen cydnabyddedig ar gyfer y math yma o lety, ystyriwyd fod y cais yn dderbyniol.

 

Cyfeiriwyd at hanes cynllunio blaenorol y safle oedd yn cynnwys caniatâd rhif C13/0995/11/LL ar gyfer 49 uned i fyfyrwyr. Nodwyd bod gan yr adeilad a ganiatawyd uchder o 4 llawr yn y blaen a 5 llawr yn y cefn gyda’r un drefn yn cael ei adlewyrchu yn y cais diweddaraf. Er hynny roedd graddfa y cais blaenorol yn fwy ac felly ni ystyriwyd y byddai ffurf nag edrychiad yr adeilad arfaethedig yn gwbl estron nac yn anghydnaws, ac nad fyddai yn debygol o gael effaith gormodol na sylweddol ar fwynderau deiliaid/defnyddwyr yr eiddo cyfochrog ar sail colli preifatrwydd, aflonyddwch sŵn a chreu strwythur gormesol.

 

Cyfeiriwyd at sylwadau’r Uned Iaith Gymraeg ar y datblygiad oedd yn nodi eu bod yn  cytuno gyda’r farn mai risg isel fydd gan y datblygiad ar yr Iaith Gymraeg gydag effaith posib yn cael ei adnabod fel un ansylweddol gadarnhaol.

 

Ni ystyriwyd fod y bwriad yn groes i bolisïau lleol na chenedlaethol ac nad oedd unrhyw fater cynllunio perthnasol yn gorbwyso’r ystyriaethau hyn. Ystyriwyd y byddai’r bwriad o ddarparu 12 fflat fforddiadwy  ble roddir cefnogaeth i’r ddarpar ddeiliaid yn ymateb positif i anghenion tai ar gyfer y digartref yn ddarostyngedig ar gynnwys amodau priodol.

 

b)            Yn manteisio ar yr hawl i siarad nododd yr ymgeisydd y pwyntiau canlynol:

·         Bod y cynllun yn ddatblygiad “Llety â Chefnogaeth” ar gyfer y digartref ym Mangor; yn cynnwys 12 o fflatiau modern 1 a 2 lofft ynghyd â swyddfa i’w defnyddio gan y staff cefnogol

·         Bod y perchenogion presennol wedi dymchwel yr hen adeilad ers sawl blwyddyn a bod cyfle arbennig i ail-ddatblygu’r safle gan adfywio’r  rhan yma o’r Stryd Fawr sydd wedi dirywio yn economaidd ers peth amser.

·         Bod cyd-weithio da wedi bod rhwng Adran Tai ac Eiddo Cyngor Gwynedd  y bwriad o ddarparu 12 fflat gyda chefnogaeth yn cyfarch yr angen am lety addas o safon i unigolion mewn angen tai ac yn ymateb i’r argyfwng digartrefedd y Sir 

·         Dyma gynllun cyntaf o’i fath yng Ngwynedd ac mae’n gweithio i gryfderau ac arbenigedd y partneriaid.

·         Bydd yr adeilad yn dilyn ei gwblhau yn cael ei reoli ar y cyd gan Cyngor Gwynedd a Chymdeithas Tai Gogledd Cymru a fydd yn darparu’r gefnogaeth arbenigol i’r tenantiaid.

·         Bod y nifer o ymgeiswyr gyda chais digartrefedd o ardal Bangor yn uwch nag unrhyw ardal arall yng Ngwynedd (108 cais digartrefedd gyda chyfeiriad wedi ei gofrestru ym Mangor Tachwedd 2020). Achosion digartrefedd wedi codi 40% yng Ngwynedd dros y 5 mlynedd diwethaf. Y pandemig wedi achosi cynnydd yn y galw am lety, gyda’r sgil effaith economaidd a chymdeithasol sydd yn golygu bod nifer o bobl wedi colli gwaith yng Ngwynedd.

·         Y datblygiad yn lleihau’r ddibyniaeth ar gyfleusterau Gwely a Brecwast fel llety dros dro gan ddarparu datrysiad hir dymor, sefydlog o ansawdd.

·         Byddai darparu fflatiau yng nghanol Bangor yn gyfleus i’r tenantiaid gael bod o fewn cyrraedd i wasanaethau

·         Bod Adra yn falch o gael gweithio gyda Chyngor Gwynedd a Chymdeithas Tai Gogledd Cymru ar y prosiect aml-asiantaeth yma i ddatblygu adeilad fydd yn cynnig llety addas i ategu a chyfrannu at atal digartrefedd yng Ngwynedd.

 

a)    Yn manteisio ar yr hawl i siarad nododd yr aelod lleol y pwyntiau canlynol:

·         Ei fod yn frwdfrydig iawn am y cynllun

·         Bod sefyllfa’r digartrefedd ym Mangor yn un cronig

·         bod galw ac angen am y fflatiau hyn

·         nad oedd galw am fwy o fflatiau i fyfyrwyr

·         Bod gwagle yn y stryd - byddai’r dyluniad yn gweddu’r strydlun

 

ch)  Cynigiwyd ac eiliwyd  i ganiatáu y cais

 

d)    Yn ystod y drafodaeth ddilynol nodwyd y sylw canlynol gan aelodau:

·           Yn croesawu a chefnogi cynllun rhagweithiol

·           Yn dymuno gweld cynlluniau tebyg ar draws Gwynedd

·           Yn golygu gwerth am arian trethdalwyr drwy ddefnyddio llai o Wely a Brecwast

·           Bod yr adnodd yn rhoi blaenoriaeth i bobl leol – angen sicrhau defnydd lleol

·           Bod cais am dystiolaeth o ddefnydd y cynllun ymhen ychydig flynyddoedd

·           Bod Bangor yn ganolog i broblemau digartrefedd y Sir

·           Bod yr adeilad yn tacluso’r strydlun

·           Bod nifer yn byw mewn pebyll o gwmpas y Ddinas gan nad oedd lle iddynt yn yr hosteli lleol – angen gweld mwy yn cael ei wneud.

 

dd) Mewn ymateb i gwestiwn cadarnhawyd, er bod y prosiect yn un amlasiantaethol, Cyngor Gwynedd fyddai’n arwain ar y prosiect gyda’r Cymdeithasau Tai yn Bartneriaid.

 

PENDERFYNIAD: Dirprwyo’r hawl i Bennaeth Cynorthwyol Adran yr Amgylchedd i ganiatáu’r cais yn ddarostyngedig i’r amodau canlynol:-

 

 1. 5 mlynedd.
 2. Yn unol â’r cynlluniau/dogfennau a gyflwynwyd gyda’r cais.
 3. Samplau o’r deunyddiau a’r lliwiau ar gyfer yr adeilad i’w cytuno gyda’r ACLL.
 4. Amodau Priffyrdd.
 5. Datblygiad i’w gario allan yn unol ag argymhellion yr Arolwg Cerdded Ecolegol ac Astudiaeth Desg Gwaith
 6. Cyfyngu ar oriau gweithio i 08:00 – 18:00 yn yr wythnos, 08:00 – 12:00 ar ddydd Sadwrn a dim o gwbl yn ystod y Sul a Gwyliau Banc.
 7. Cyflwyno Datganiad Dull Adeiladu i’w gytuno gyda’r ACLL.
 8. Cytuno manylion enwau Cymraeg ar gyfer y datblygiad ynghyd ac arwyddion sy’n hysbysu ac yn hyrwyddo’r datblygiad o fewn ac oddi allan y safle.
 9. Sicrhau cynllun/trefniadau ar gyfer darparu’r unedau fforddiadwy. 
 10. Amod cyflwyno Rhaglen Archeolegol i’w gytuno gyda’r ACLL.

 

Nodyn: Cyfeirio’r ymgeisydd i gyngor Dwr Cymru.

Nodyn: Gofynion Systemau draenio Cynaliadwy.

 

Dogfennau ategol: