Agenda item

Dymchwel adeilad presennol ac adeiladu 6 tŷ preswyl newydd

 

AELOD LLEOL: Cynghorydd Glyn Daniels

 

Dolen i'r dogfennau cefndir perthnasol

Penderfyniad:

Dirprwyo’r hawl  Bennaeth Cynorthwyol Adran yr Amgylchedd i ganiatáu’r cais yn ddarostyngedig i’r ymgeisydd gwblhau cytundeb o dan Adran 106 er mwyn trosglwyddo’r unedau i gymdeithas dai ac i’r amodau canlynol:

 

1.            5 mlynedd.

2.            Yn unol â’r cynlluniau.

3.            Llechi fel deunydd toi

4.            Samplau o’r deunyddiau a’r lliwiau ar gyfer yr adeiladau i’w cytuno gyda’r ACLL.

5.            Amodau Priffyrdd ar gyfer parcio/mynedfa.

6.            Tirlunio meddal a chaled.

7.            Cyfyngu ar oriau gweithio i 08:00 - 18:00 yn yr wythnos, 08:00 - 12:00 ar ddydd Sadwrn a dim o gwbl yn ystod y Sul a Gwyliau Banc.

8.            Cytuno manylion parthed enw Cymraeg ar gyfer y datblygiad ynghyd ac arwyddion sy’n hysbysu ac yn hyrwyddo’r datblygiad o fewn ac oddi allan y safle.

9.            Tynnu hawliau datblygu cyffredinol yr holl unedau.

10.          Cyflwyno Datganiad Dull Adeiladu gan gynnwys gwaith dymchwel a threfniadau gwaith yn ystod adeiladu i’w gytuno gyda’r ACLL.

11.          Sicrhau / cytuno ar gynllun tai fforddiadwy (safonol)

 

Nodyn:

SUDS

Dwr Cymru

Cofnod:

Dymchwel adeilad presennol ac adeiladu 6 preswyl newydd

 

            Tynnwyd sylw at y ffurflen sylwadau hwyr.

 

a)    Ymhelaethodd y Rheolwr Cynllunio ar gefndir y cais gan nodi mai cais llawn ydoedd ar gyfer dymchwel adeilad gwag presennol a chodi 6 preswyl newydd. Eglurwyd bod y safle wedi ei leoli o fewn ffin datblygu Blaenau Ffestiniog ac yn safle a ddefnyddiwyd yn flaenorol fel Canolfan Iechyd Amlbwrpas, ond sydd bellach yn wag ers i’r adnodd gael ei ail leoli i’r Ganolfan Iechyd newydd gerllaw. Amlygwyd bod sawl elfen i’r cais:-

 

·         Darparu 4 3 llofft (5 person) ynghyd a 2 2 lofft (4 person)

·         Darparu isadeiledd i gynnwys ardaloedd gwanhad/cadw dŵr o fewn y safle, storfeydd biniau/ail-gylchu a sied ar gyfer pob , 12 llecyn parcio ar gyfer defnyddwyr/preswylwyr y tai newydd, codi ffens bren ar hyd ochrau a chefn y safle.

·         Darparu gerddi unigol i bob i gefn y safle.

·         Bwriedir dymchwel yr adeilad presennol a lleoli'r tai newydd fwy neu lai ar yr un ôl troed, maent i’w gosod fesul 3 pâr gydag edrychiadau allanol i gynnwys to llechi a’r waliau allanol i fod yn gymysgedd o rendr a chladin llechi.

 

Adroddwyd bod y bwriad yn golygu darparu 6 uned breswyl ac yn unol â gofynion Polisi TAI 15 dylai o leiaf 10% o’r unedau fod yn fforddiadwy. Cadarnhawyd bod Adra yn gysylltiedig gyda’r datblygiad a’u bwriad yw gosod y 6 uned ar lefelau rhent tai cymdeithasol. Ategwyd bod Adra yn y broses o wneud cais i’r cynllun gael ei gynnwys ar y rhaglen grant yng Ngwynedd gyda bwriad o brynu’r tai gan y datblygwr ar lefelau ACG am unedau fforddiadwy. Fel byddai’n arferol gyda chais ble nad Landlord Cymdeithasol Cofrestredig fel Adra yw’r ymgeisydd, ond yn nodi diddordeb i ddatblygu’r safle, ystyriwyd  yn rhesymol i lunio cytundeb 106 er mwyn sicrhau fod y datblygiad yn cael ei drosglwyddo i Landlord Cymdeithasol Cofrestredig gan sicrhau rheolaeth a fforddiadwyedd i’r dyfodol.

 

Nid oedd unrhyw wrthwynebiadau ar sail mwynderau gweledol, cyffredinol, preswyl na thrafnidiaeth. Ni ystyriwyd fod y bwriad yn groes i bolisïau lleol na chenedlaethol ac nad oes unrhyw fater cynllunio perthnasol yn gorbwyso’r ystyriaethau polisi. Ystyriwyd y bwriad yn dderbyniol yn ddarostyngedig i gynnwys amodau priodol.

 

a)    Cynigiwyd ac eiliwyd i ganiatáu y cais

 

b)    Yn ystod y drafodaeth ddilynol nodwyd y sylwadau canlynol gan aelodau:

·         Bod yr ardal yn addas ar gyfer y bwriad

·         Bod angen lleol am dai

·         Bod dros 100 o dai haf ym Mlaenau Ffestiniog  ac felly croesawu’r cais am dai i bobl leol.

 

PENDERFYNWYD: Dirprwyo’r hawl  Bennaeth Cynorthwyol Adran yr Amgylchedd i ganiatáu’r cais yn ddarostyngedig i’r ymgeisydd gwblhau cytundeb o dan Adran 106 er mwyn trosglwyddo’r unedau i gymdeithas dai ac i’r amodau canlynol:

 

 

1.            5 mlynedd.

2.            Yn unol â’r cynlluniau.

3.            Llechi fel deunydd toi

4.            Samplau o’r deunyddiau a’r lliwiau ar gyfer yr adeiladau i’w cytuno gyda’r ACLL.

5.            Amodau Priffyrdd ar gyfer parcio/mynedfa.

6.            Tirlunio meddal a chaled.

7.            Cyfyngu ar oriau gweithio i 08:00 - 18:00 yn yr wythnos, 08:00 - 12:00 ar ddydd Sadwrn a dim o gwbl yn ystod y Sul a Gwyliau Banc.

8.            Cytuno manylion parthed enw Cymraeg ar gyfer y datblygiad ynghyd ac arwyddion sy’n hysbysu ac yn hyrwyddo’r datblygiad o fewn ac oddi allan y safle.

9.            Tynnu hawliau datblygu cyffredinol yr holl unedau.

10.          Cyflwyno Datganiad Dull Adeiladu gan gynnwys gwaith dymchwel a threfniadau gwaith yn ystod adeiladu i’w gytuno gyda’r ACLL.

11.          Sicrhau / cytuno ar gynllun tai fforddiadwy (safonol)

 

Nodyn:

SUDS

Dwr Cymru

 

Dogfennau ategol: