Agenda item

i)              Model Trosolwg ACGChC

ii)             Asesu goblygiadau staffio ACGchC

iii)            Cynllun Rhaglennu a Darparu

Cofnod:

Ar ôl i LC dderbyn cyflwyniad 31 Ebrill gan ACGCC, cadarnhaodd DRC bod amcanion cyflwyniad ACGCC i’r Cyd-bwyllgor ar 29 Ionawr wedi’u bodloni oherwydd yr hyn a ganlyn:

·      Byddai’r model fyddai’n cael ei arwain gan y sector cyhoeddus yn cael ei gadw gan LC;

·      Cedwir y cyfraniad at ddepo'r uned waith a gorbenion costau sefydlog cynnal a chadw yn ystod y gaeaf;

·      Cedwir y darbodion maint o gynnal rhwydweithiau Cefnffyrdd a ffyrdd Sirol;

·      Cedwir cyflwyniad gwasanaeth gan yr uned waith a’r ymgynghoriaeth.

 

i)    Trosolwg o newid model ACGCC

Darparwyd trosolwg gan DRC. Y bwriad oedd gweithredu’r model newydd rhwng nawr a mis Mawrth 2015. Byddai’r mwyafrif o’r swyddogaethau craidd a oedd wedi’u caffael yn hanesyddol drwy swyddogaeth y Weinyddiaeth Dechnegol yn trosglwyddo i’r Asiant ym mis Ebrill 2016. Byddai rhai swyddogaethau’r Weinyddiaeth Dechnegol sydd yn weddill yn aros gydag Awdurdodau Partner yn cynnwys swyddogaethau Cyngor ar Reolaeth Ddatblygu, Monitro Signalau Pell a Chanolfan Alw. Byddai’r swyddogaethau archwilio arbenigol a gyflawnir ar hyn o bryd gan unedau ymgynghoriaeth AP hefyd yn cael eu mewnoli yn ACGCC.

 

ii)  Asesu goblygiadau staffio

Adroddodd DRC bod cyfarfodydd manwl yn cael eu cynnal yn unigol gyda phob AP ym mis Medi gyda’r bwriad o nodi nifer y swyddi gyda TUPE a sut i reoli’r staff Cyfwerth ag Amser Llawn (FTE) nad oeddynt yn disgyn o fewn proses TUPE.

 

Ar gyfer trosglwyddiadau nad oeddynt yn TUPE, eglurodd DRC bod yr Asiant yn bwriadu gweithio ar ddull o ddewis grwpiau i’w hystyried ymlaen llaw ar gyfer pob swyddogaeth fyddai’n cael ei throsglwyddo. Felly, bwriedid adnabod y staff fyddai’n cael eu heffeithio, goblygiadau swyddi a llwythi gwaith presennol fyddai’n pennu’r grwpiau i’w hystyried ymlaen llaw. Erbyn canol mis Hydref 2015, bwriedid cytuno ar y grwpiau fyddai’n cael eu hystyried ymlaen llaw a’r grwpiau TUPE gyda phob AP gyda chyfnod trawsnewid rhwng nawr a diwedd y flwyddyn ariannol. Byddai staff yn y grwpiau i’w hystyried ymlaen llaw yn cael eu gwahodd i wneud cais am swyddi gyda’r Asiant yn ystod mis Tachwedd a Rhagfyr. Nododd DRC ei fod yn bwysig fod trefniadau trosglwyddo staff yn cefnogi'r achosion busnes a bod cyfleoedd gwaith yn cael eu cadw cyn belled ag y bo modd.

 

Gallai’r broses hon effeithio ar hyd at 50 swydd ar draws saith AP. Roedd chwe aelod o staff wedi cael eu hasesu fel rhai oedd yn gymwys ar gyfer TUPE gyda’r cydbwysedd o bosib yn disgyn i’r grwpiau fyddai’n cael eu hystyried ymlaen llaw. Roedd yr Asiant mewn trafodaethau gyda phob AP ar hyn o bryd.

 

Codwyd y mater o alwadau/ymholiadau i’r ganolfan alw a cheisiadau am wasanaeth gan Gwyn Morris Jones. Adroddodd DRC y byddai’r Asiant yn defnyddio canolfannau galw pob AP ac yn gwneud cyfraniad er mwyn bodloni costau AP.

 

iii) Cynllun a Rhaglen Gyflawni

 

Cyflwynwyd y proffil a’r amserlen arbedion arfaethedig gan DRC. Dangosodd y rhaglen y byddai'r newidiadau sefydliadol mwyaf arwyddocaol yn digwydd o fis Ebrill 2016 ymlaen. Nododd DRC hefyd bod y mesurau a weithredwyd hyd yma eisoes wedi cynhyrchu arbedion cost yn ystod 2014/15 a 2015/16.

 

Dogfennau ategol: