Cofrestr datgan cysylltiadau

Ffurfen Cofrestru Buddiannau Personol, Cynghorydd Olaf Cai Larsen

(i) unrhyw gyflogaeth yr ydych yn ymgymryd â hi neu fusnes yr ydych yn ei redeg

1.
Swydd Enw'r cyflogwr neu fusnes
Gyn brifathro, wedi ymddeol ers mis Medi 2016 -

(ii) unrhyw berson sy'n eich cyflogi neu sydd wedi eich penodi, unrhyw ffyrm yr ydych yn bartner ynddi neu unrhyw gwmni yr ydych yn gyfarwyddwr arno ac yn derbyn tâl.

2.
Enw'r person, ffyrm neu gwmni
Roeddwn yn gweithio i Gyngor Gwynedd trwy gydol fy ngyrfa. Rwyf ar hyn o bryd yn derbyn pensiwn gan y cynllun pensiynau athrawon.
Adar Gleision (Cyd-Gyfarwyddwr)

(iii) unrhyw berson, ac eithrio eich awdurdod, sydd wedi rhoi taliad i chi mewn cysylltiad a'ch ethol neu mewn cysylltiad ag unrhyw dreuliau a dynnwyd gennych wrth i chi gyflawni eich dyletswyddau fel aelod.

3.
Enw'r person / natur treuliad
Talwyd fy nhreuliau etholiad gan Gangen Plaid Cymru, Caernarfon. Mae'r cyfrifon sy'n manylu ar yr hyn wariais wedi eu cyflwyno i'r cyngor.

(iv) unrhyw gorff corfforaethol y mae ganddo le busnes neu dir yn ardal eich awdurdod, ac y mae gennych chi fuddiant llesiannol mewn dosbarth o warannau sydd gan y corff hwnnw ac sy'n werth mwy na'r gwerth enwol o £25,000 neu un ganfed ran o gyfanswm cyfalaf cyfrannau dyroddedig y corff hwnnw.

4.
Enw'r corff
dim

(v) unrhyw gontract am nwyddau, gwasanaethau neu waith eu weithfeydd a wnaed rhyngoch chi, rhwng ffyrm yr ydych yn bartner ynddi, neu rhwng cwmni yr ydych yn gyfarwyddwr arno ac yn derbyn tâl, neu rhwng corff o'r math a ddisgrifir yn is-baragraff (iv) uchod a'ch awdurdod.

5.
Contract Enw'r cwmni neu gorff
dim -

(vi) unrhyw dir y mae gennych fuddiant llesiannol ynddo ac sydd yn ardal eich awdurdod.

6.
Cyfeiriad/Disgrifiad o'r tir
Mae fy nghartref - Bronwylfa, Ffordd y Gogledd, Caernarfon yn eiddo i mi a fy ngwraig - Lynne Larsen
Mae cartref fy rheini - Llygad yr Haul, Penisarwaun, Caernarfon, Gwynedd yn berchen ar y cyd rhyngddof i, fy chwaer Ffion Larsen a fy mrodyr Trystan a Rheon Larsen.

(vii) unrhyw dir y mae eich awdurdod yn landlord arno ac y mae ffyrm yr ydych yn bartner ynddi, cwmni yr ydych yn gyfarwyddwr arno ac yn derbyn tâl, neu gorff o'r math a ddisgrifir yn is-baragraff (iv) uchod yn denant arno

7.
Cyfeiriad/Disgrifiad o'r tir
dim

(viii) unrhyw gorff yr ydych wedi eich ethol, eich penodi neu eich enwebu gan eich awdurdod i fod arno

8.
Enw'r corff Swydd
Ysgol Hugh Owen Llywodraethwr
Ysgol Hendre Llywodraethwr
Bwrdd Rheoli CCG -
Ymddiriedolaeth Yr Harbwr, Caernarfon -

(ix) unrhyw un o'r canlynol yr ydych yn aelod ohono neu ohoni neu mewn safle rheolaeth neu reoli cyffredinol ynddo neu ynddi

awdurdod Cyhoeddus neu gorff sy'n arfer swyddogaethau o natur gyhoeddus

9.
Enw'r Awdurdod neu Gorff cyhoeddus Swydd
Cyngor Tref Caernarfon Aelod
Pwyllgor Cyllid Cyngor Tref Caernarfon Aelod

cwmni, cymdeithas ddiwydiannol a dabodus, elusen, neu gorff arall a chanddo ddibenion elusennol

10.
Enw'r Corff
dim

corff y mae dylanwadu ar farn neu bolisi cyhoeddus ymhlith ei brif ddibenion

11.
Enw'r Corff
Aelod o Blaid Cymru
Aelod o Blaid Genedlaethol yr Alban (SNP)
Cadeirydd Pwyllgor Etholaeth Arfon o Blaid Cymru
Cyngor Cenedlaethol Plaid Cymru
Pwyllgor Gwaith Cenedlaethol Plaid Cymru
Pwyllgor Gwaith y Blaid fel ei Chyfarwyddwr Ymgyrchoedd
Yes Cymru

undeb llafur neu gymdeithas broffesiynol

12.
Enw'r undeb neu gymdeithas broffesiynol
dim

clwb preifat neu gymdeithas breifat sy'n gweithredu o fewn ardal eich awdurdod

13.
Enw'r clwb neu gymdeithas breifat
Aelod o Glwb Sboncen Caernarfon

(x) unrhyw dir yn ardal eich awdurdod y mae gennych drwydded (ar eich pen eich hun neu ar y cyd ag eraill) i'w feddiannu am 28 o ddiwrnodau neu fwy

14.
Cyfeiriad/Disgrifad o'r tir
dim
transparent