Penderfyniadau

Defnyddiwch yr opsiynau chwilio isod ar waelod y dudalen i ddarganfod y gwybodaeth diweddaraf yng nghyswllt penderfyniadau Pwyllgorau'r Cyngor sydd yn gwneud penderfyniadau.

Neu fe allwch ymweld â tudalen penderfyniadau swyddogion i weld gwybodaeth yng nghyswllt penderfyniadau dirprwyedig swyddogion.

Cyhoeddwyd y penderfyniadau

15/11/2019 - NATIONAL DEVELOPMENT FRAMEWORK ref: 403    Caniatawyd

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Bwrdd Uchelgais Economaidd Gogledd Cymru

Gwnaed yn y cyfarfod: 15/11/2019 - Bwrdd Uchelgais Economaidd Gogledd Cymru

Cyhoeddwyd y penderfyniad: 15/11/2019

Effective from: 15/11/2019

Penderfyniad:

Diwygio’r ymateb i ymgynghoriad ar y Fframwaith Datblygu Cenedlaethol fel sydd wedi’i amlinellu yn Atodiad 2, i gynnwys unrhyw faterion sy’n codi yn ystod y cyfarfod hwn o’r Bwrdd Uchelgais a’u cyflwyno i Lywodraeth Cymru erbyn 18 Tachwedd.

 


15/11/2019 - REGIONAL SKILLS AND EMPLOYMENT PLAN ref: 402    Caniatawyd

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Bwrdd Uchelgais Economaidd Gogledd Cymru

Gwnaed yn y cyfarfod: 15/11/2019 - Bwrdd Uchelgais Economaidd Gogledd Cymru

Cyhoeddwyd y penderfyniad: 15/11/2019

Effective from: 15/11/2019

Penderfyniad:

Cadarnhawyd y Cynllun Sgiliau a Chyflogaeth ranbarthol a cytunwyd ar y tair blaenoriaeth sydd wedi’u hamlinellu yn y cynllun.

 


15/11/2019 - ESF FUNDING APPLICATION ref: 401    Caniatawyd

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Bwrdd Uchelgais Economaidd Gogledd Cymru

Gwnaed yn y cyfarfod: 15/11/2019 - Bwrdd Uchelgais Economaidd Gogledd Cymru

Cyhoeddwyd y penderfyniad: 15/11/2019

Effective from: 15/11/2019

Penderfyniad:

Penderfynwyd i:

¾    Ddirprwyo’r hawl i Gyngor Gwynedd fel Corff Lletya i baratoi a chyflwyno’r Cynllun Busnes i WEFO ar sail cynnwys yr adroddiad.

¾    Ddirprwyo’r hawl i Brif Weithredwr y Corff Lletya mewn ymgynghoriad gyda’r Cyfarwyddwr Arweiniol y Bwrdd Uchelgais a Swyddog 151 y Corff Lletya i dderbyn cynnig grant gan WEFO yn seiliedig ar 50% o gyfanswm cost y prosiect (£5.6miliwn) ar gyfer y cyfnod Gorffennaf 2018 hyd at Fehefin 2023.

¾    Gadarnhau y bydd y Bwrdd Uchelgais yn cytuno i gyfrannu 50% o arian cyfatebol yn bennaf drwy gyfuniad o gyfalafu prosiectau a chyllideb graidd (o gyfraniadau partneriaid).

 


15/11/2019 - GROWTH DEAL UPDATE ref: 400    Caniatawyd

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Bwrdd Uchelgais Economaidd Gogledd Cymru

Gwnaed yn y cyfarfod: 15/11/2019 - Bwrdd Uchelgais Economaidd Gogledd Cymru

Cyhoeddwyd y penderfyniad: 15/11/2019

Effective from: 15/11/2019

Penderfyniad:

Derbyniwyd yr adroddiad a oedd yn rhoi diweddariad ar Gynllun Twf Gogledd Cymru a cytunwyd fod angen ychwanegu y ddau risg isod i’r gofrestr risg:

¾    Y buasai llithriad yn yr amserlen i gyrraedd Cytundeb Terfynol yn cael effaith ar dderbyn arian y Cynllun Twf gan y Llywodraeth, ac yna yn cael effaith ar y gallu i gyflawni prosiectau yn llwyddiannus o fewn yr amserlen.

¾    Cynllun Economaidd Llwyodraeth Cyrmu ddim yn cyd fynd gyda’r Weledigaeth Twf gan y Bwrdd Uchelgais

 


05/11/2019 - NATIONAL DEVELOPMENT FRAMEWORK CONSULTATION ref: 395    Caniatawyd

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Y Cabinet

Gwnaed yn y cyfarfod: 05/11/2019 - Y Cabinet

Cyhoeddwyd y penderfyniad: 05/11/2019

Effective from: 05/11/2019

Penderfyniad:

Penderfynwyd i:

¾    Gymeradwyo’r ymateb drafft i ymgynghoriad Fframwaith Datblygu Cenedlaethol

¾    Roi’r hawl i’r Pennaeth Cynorthwyol mewn ymgynghoriad a’r Aelod Cabinet i ymgymryd ag unrhyw newidiadau sydd yn deillio o drafodaethau’r Cabinet gan gynnwys newidiadau golygyddol a gweinyddol

¾    Rhoi’r hawl i’r Pennaeth Cynorthwyol mewn ymgynghoriad a’r Aelod Cabinet i lunio blaen-lythyr i amlygu prif bwyntiau’r Cabinet a’i gyflwyno gyda’r ymateb erbyn 15 Tachwedd 2019.

 


05/11/2019 - GWYNEDD COUNCIL STAFF TRAVEL SAVINGS ref: 394    Caniatawyd

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Y Cabinet

Gwnaed yn y cyfarfod: 05/11/2019 - Y Cabinet

Cyhoeddwyd y penderfyniad: 05/11/2019

Effective from: 05/11/2019

Penderfyniad:

Cytunwyd i fabwysiadu’r cynllun teithio amgen i staff, a chwtogi cyllidebau adrannol fel a ganlyn i adlewyrchu lefel cytunedig yr arbedion perthnasol (cyfanswm £117,998) –

 

Addysg   £9,775

Amgylchedd   £8,772

Cefnogaeth Gorfforaethol   £7,064

Cyllid   £2,379

Economi a Chymuned   £6,526

Oedolion   £33,183

Plant   £31,463

Priffyrdd a Bwrdeistrefol   £3,463

Tîm Arweinyddiaeth   £1,159

Ymgynghoriaeth   £13,130

Tai ac Eiddo   £1,084

 


05/11/2019 - YSGOL LLANAELHAEARN ref: 393    Caniatawyd

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Y Cabinet

Gwnaed yn y cyfarfod: 05/11/2019 - Y Cabinet

Cyhoeddwyd y penderfyniad: 05/11/2019

Effective from: 05/11/2019

Penderfyniad:

 

Cytunwyd i gychwyn cyfnod o ymgynghori statudol yn unol â gofynion adran 48 o Ddeddf Safonau Threfniadaeth Ysgolion (Cymru) 2013 ar y cynnig arfaethedig i gau Ysgol Llanaelhaearn ar 31 Awst 2020 a darparu lle i ddisgyblion yn Ysgol Bro Plenydd, Y Ffor, ar y 1af Medi 2020.