Penderfyniadau

Defnyddiwch yr opsiynau chwilio isod ar waelod y dudalen i ddarganfod y gwybodaeth diweddaraf yng nghyswllt penderfyniadau Pwyllgorau'r Cyngor sydd yn gwneud penderfyniadau.

Neu fe allwch ymweld â tudalen penderfyniadau swyddogion i weld gwybodaeth yng nghyswllt penderfyniadau dirprwyedig swyddogion.

Cyhoeddwyd y penderfyniadau

15/09/2020 - COVID-19 - RECOVERY ref: 535    Caniatawyd

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Y Cabinet

Gwnaed yn y cyfarfod: 15/09/2020 - Y Cabinet

Cyhoeddwyd y penderfyniad: 15/09/2020

Effective from: 15/09/2020

Penderfyniad:

Derbyniwyd y diweddariad ar y gwaith sy’n mynd ymlaen i sefydlogi ac ail adeiladu yn sgil yr argyfwng Covid-19 a chytunwyd i ofyn i’r Byrddau neu adrannau perthnasol roddi sylw i’r materion pellach oedd wedi codi yn y gweithdy diweddar ar y mater.


15/09/2020 - YSGOL ABERSOCH ref: 533    Caniatawyd

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Y Cabinet

Gwnaed yn y cyfarfod: 15/09/2020 - Y Cabinet

Cyhoeddwyd y penderfyniad: 15/09/2020

Effective from: 15/09/2020

Penderfyniad:

Rhoddwyd caniatâd i gynnal ymgynghoriad statudol, yn unol â gofynion adran 48 o Ddeddf Safonau a Threfniadaeth Ysgolion (Cymru) 2013, ar y cynnig arfaethedig i gau Ysgol Abersoch ar 31 Awst 2021 a darparu lle i ddisgyblion yn Ysgol Sarn Bach o 1 Medi 2021 ymlaen.


15/09/2020 - GWYNEDD COUNCIL PERFORMANCE REPORT 2019/20 ref: 534    Caniatawyd

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Y Cabinet

Gwnaed yn y cyfarfod: 15/09/2020 - Y Cabinet

Cyhoeddwyd y penderfyniad: 15/09/2020

Effective from: 15/09/2020

Penderfyniad:

Cymeradwywyd Adroddiad Perfformiad Gwynedd 2019/20 ac argymell i’r Cyngor Llawn ei fod yn ei fabwysiadu.

 


14/09/2020 - BUS GOVERNANCE AND NETWORK UPDATE ref: 537    Caniatawyd

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Is-Fwrdd Cyflawni Trafnidiaeth

Gwnaed yn y cyfarfod: 14/09/2020 - Is-Fwrdd Cyflawni Trafnidiaeth

Cyhoeddwyd y penderfyniad: 14/09/2020

Effective from: 14/09/2020

Penderfyniad:

PENDERFYNWYD: Derbyn yr adroddiad a gofyn am adroddiad manwl pellach i’r cyfarfod nesaf ar y  cysyniad o ffurfio cwmni bysiau rhabarth Gogledd Cymru yn nodi’r  opsiynau gan gynnwys y trefniadau llywodraethu posib.

 


14/09/2020 - DIWEDDARIAD AR GROWTH TRACK 360 ref: 536    Er Penderfyniad

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Is-Fwrdd Cyflawni Trafnidiaeth

Gwnaed yn y cyfarfod: 14/09/2020 - Is-Fwrdd Cyflawni Trafnidiaeth

Cyhoeddwyd y penderfyniad: 14/09/2020

Effective from: 14/09/2020

Penderfyniad:

PENDERFYNWYD derbyn y wybodaeth

 


10/09/2020 - Application No C20/0022/42/DT - Tan y Mynydd, Mynydd Nefyn, Nefyn, LL53 6LN ref: 530    Caniatawyd

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Pwyllgor Cynllunio

Gwnaed yn y cyfarfod: 10/09/2020 - Pwyllgor Cynllunio

Cyhoeddwyd y penderfyniad: 10/09/2020

Effective from: 10/09/2020

Penderfyniad:

Gwrthod y cais ar sail gorddatblygiad

 


10/09/2020 - Application No C19/1068/11/LL - Neuadd Ogwen, Y Coleg Normal, Ffordd Y Coleg, Bangor, Gwynedd, LL57 2DB ref: 531    Caniatawyd

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Pwyllgor Cynllunio

Gwnaed yn y cyfarfod: 10/09/2020 - Pwyllgor Cynllunio

Cyhoeddwyd y penderfyniad: 10/09/2020

Effective from: 10/09/2020

Penderfyniad:

Gohirio er mwyn cael barn annibynnol gan y Prisiwr Dosbarth

 


10/09/2020 - Application No C20/0046/42/LL - Tir Ger Fynwent Gyhoeddus Nefyn, Nefyn, LL53 6EG ref: 532    Caniatawyd

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Pwyllgor Cynllunio

Gwnaed yn y cyfarfod: 10/09/2020 - Pwyllgor Cynllunio

Cyhoeddwyd y penderfyniad: 10/09/2020

Effective from: 10/09/2020

Penderfyniad:

Caniatáu y cais

 

1.          Rhaid cychwyn ar y datblygiad y cyfeirir ato yn y caniatâd hwn dim hwyrach na   PHUM mlynedd o ddyddiad y caniatâd.

2.          Cwblheir y datblygiad a ganiateir drwy hyn yn llwyr unol â'r manylion a ddangosir ar gynlluniau a gyflwynwyd i'r Awdurdod Cynllunio Lleol ar 06/05/20, ac a gynhwysir yn y ffurflen gais ac mewn unrhyw ddogfennau eraill gyda'r cais, os nad oes amod(au) sy'n ei diwygio wedi ei gynnwys ar y dyfarniad cynllunio hwn.

3.          Bydd pob claddedigaeth yn y fynwent yn:  lleiafswm o 50 metr i ffwrdd o gyflenwad dŵr yfed tanddaearol; • o leiaf 30 metr o gwrs dŵr neu darddiad; • pellter o 10 metr o leiaf o ddraeniau tir; • Ni ddylai unrhyw gladdu fod mewn dŵr sy’n sefyll, a gwaelod y bedd fod yn uwch na'r tabl dŵr lleol.

4.          Ni chaniateir i ddŵr wyneb a / neu ddraeniad tir gysylltu'n uniongyrchol neu'n anuniongyrchol a'r rhwydwaith carthffosiaeth gyhoeddus.

5.          Rhaid  cwblhau'r  lle  parcio  ceir  yn  gwbl  unol  fel  y dangoswyd ar y cynllun amgaeedig cyn cychwyn ar y defnydd a ganiateir yma.

 


10/09/2020 - Cais Rhif: C19/1028/03/LL - Wynnes Arms Hotel, Ffordd Manod, Manod, Blaenau Ffestiniog LL41 4AR ref: 529    Caniatawyd

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Pwyllgor Cynllunio

Gwnaed yn y cyfarfod: 10/09/2020 - Pwyllgor Cynllunio

Cyhoeddwyd y penderfyniad: 10/09/2020

Effective from: 10/09/2020

Penderfyniad:

Gohirio’r penderfyniad er mwyn derbyn mwy o wybodaeth ynglŷn â materion draenio


08/09/2020 - STRATEGAETH DDIGIDOL YSGOLION GWYNEDD ref: 528    Caniatawyd

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Y Cabinet

Gwnaed yn y cyfarfod: 08/09/2020 - Y Cabinet

Cyhoeddwyd y penderfyniad: 08/09/2020

Effective from: 08/09/2020

Penderfyniad:

Cymeradwyo derbyn grant Llywodraeth Cymru er mwyn buddsoddi mewn cyfarpar i ysgolion Gwynedd a chyfarch y gost ‘cynaladwyedd’ o adnewyddu’r cyfarpar mewn blynyddoedd dilynol, gan ofyn am adroddiad pellach a chyflawn ar fabwysiadu’r Strategaeth derfynol gael ei gyflwyno i’r Cabinet cyn gynted a bo modd.


04/09/2020 - SUPPLEMENTARY PLANNING GUIDANCE - CHANGE OF USE OF COMMUNITY FACILITIES AND SERVICES, EMPLOYMENT SITES AND RETAIL UNITS ref: 527    Caniatawyd

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Pwyllgor Polisi Cynllunio ar y Cyd

Gwnaed yn y cyfarfod: 04/09/2020 - Pwyllgor Polisi Cynllunio ar y Cyd

Cyhoeddwyd y penderfyniad: 04/09/2020

Effective from: 04/09/2020

Penderfyniad:

Cymeradwywyd rhyddhau’r Canllaw Cynllunio Atodol Drafft ar gyfer cyfnod ymgynghori cyhoeddus.

 


04/09/2020 - SUPPLEMENTARY PLANNING GUIDANCE - TOURIST FACILITIES AND ACCOMMODATION ref: 526    Caniatawyd

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Pwyllgor Polisi Cynllunio ar y Cyd

Gwnaed yn y cyfarfod: 04/09/2020 - Pwyllgor Polisi Cynllunio ar y Cyd

Cyhoeddwyd y penderfyniad: 04/09/2020

Effective from: 04/09/2020

Penderfyniad:

Cymeradwywyd y diwygiadau oedd yn cael ei gynnig i ran 4.6 a pharagraff 6.2.1 o’r Canllaw a phenderfynwyd cymeradwyo rhyddhau’r Canllaw Cynllunio Atodol ar gyfer cyfnod ymgynghori cyhoeddus sydd yn benodol berthnasol i’r rhannau hynny.

 


04/09/2020 - THE JOINT COMMITTEE'S FINAL ACCOUNTS FOR THE YEAR ENDED 31 MARCH 2020 ref: 525    Caniatawyd

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Pwyllgor Polisi Cynllunio ar y Cyd

Gwnaed yn y cyfarfod: 04/09/2020 - Pwyllgor Polisi Cynllunio ar y Cyd

Cyhoeddwyd y penderfyniad: 04/09/2020

Effective from: 04/09/2020

Penderfyniad:

Derbyniwyd a chymeradwywyd y canlynol:-

 

  • Cyfrif Incwm a Gwariant Refeniw 2019/20
  • Ffurflen flynyddol ar gyfer y flwyddyn a ddaeth i ben ar 31 Mawrth, 2020.