Penderfyniadau

Defnyddiwch yr opsiynau chwilio isod ar waelod y dudalen i ddarganfod y gwybodaeth diweddaraf yng nghyswllt penderfyniadau Pwyllgorau'r Cyngor sydd yn gwneud penderfyniadau.

Neu fe allwch ymweld â tudalen penderfyniadau swyddogion i weld gwybodaeth yng nghyswllt penderfyniadau dirprwyedig swyddogion.

Cyhoeddwyd y penderfyniadau

19/05/2020 - YSGOL LLANAELHAEARN ref: 466    Caniatawyd

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Y Cabinet

Gwnaed yn y cyfarfod: 19/05/2020 - Y Cabinet

Cyhoeddwyd y penderfyniad: 19/05/2020

Effective from: 19/05/2020

Penderfyniad:

Penderfynwyd i gadarnhau’n derfynol i gau Ysgol Llanaelhaearn ar 31 Awst 2-2- a chynnig lle i’r disgyblion yn Ysgol Bro Plennydd, Y Ffôr o 1af Medi 2020, yn unol ag Adran 53 o’r Ddeddf Safonau a Threfniadaeth Ysgolion (Cymru) 2013 a gofynion y Cod Trefniadaeth Ysgolion 11/2018.

 


19/05/2020 - HOUSING SERVICE STRUCTURE ref: 469    Caniatawyd

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Y Cabinet

Gwnaed yn y cyfarfod: 19/05/2020 - Y Cabinet

Cyhoeddwyd y penderfyniad: 19/05/2020

Effective from: 19/05/2020

Penderfyniad:

Cymeradwywyd ariannu’r gost net ychwanegol o £150,500 drwy ddefnydd o gynnyrch treth y Premiwm Treth Cyngor ar dai gwag ac ail gartrefi, er mwyn gwireddu newidiadau i strwythur staffio’r Gwasanaeth Tai, fel amlygwyd ym mharagraffau 3.4 a 3.7 o’r adroddiad.

 


19/05/2020 - REGIONAL TECHNICAL STATEMENT ON AGGREGATES: SECOND REVIEW DRAFT ref: 468    Caniatawyd

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Y Cabinet

Gwnaed yn y cyfarfod: 19/05/2020 - Y Cabinet

Cyhoeddwyd y penderfyniad: 19/05/2020

Effective from: 19/05/2020

Penderfyniad:

Cymeradwywyd yr Ail Adolygiad o’r Datganiad Technoleg Rhanbarthol ac i awdurdodi’r Pennaeth Adran Cynorthwyol i gyflwyno cadarnhad o’r gymeradwyaeth y Cabinet i Lywodraeth Cymru.

 


19/05/2020 - THE EFFECTS OF COVID-19 ON THE 2020/21 BUDGET ref: 467    Caniatawyd

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Y Cabinet

Gwnaed yn y cyfarfod: 19/05/2020 - Y Cabinet

Cyhoeddwyd y penderfyniad: 19/05/2020

Effective from: 19/05/2020

Penderfyniad:

 

Nodi’r bwlch posibl yng nghyllideb 2020/21 a chefnogi ymdrechion yr Arweinydd a swyddogion i sicrhau opsiynau ariannu addas gan Lywodraeth Cymru.

 

Oherwydd y colledion ariannol ym mlwyddyn gyntaf (2019/20) Byw’n Iach yn sgil Covid-19, a’r rhagdybiaeth y bydd colledion pellach yn parhau yn 2020/21 am yr un rheswm, fod y Cabinet yn cadarnhau

 

  1. Ei fod yn fodlon darparu y gefnogaeth ariannol angenrheidiol i gynnal Gwasanaethau  Cwmni’n Byw’n Iach yn y man cyntaf hyd at ddiwedd blwyddyn ariannol 2020/21.
  2. Awdurdodi’r Pennaeth Cyllid, mewn ymgynghoriad a'r Pennaeth Gwasanaethau Cyfreithiol a’r Pennaeth Economi a Chymuned, ac yn unol â’r ddarpariaeth yn y Cytundeb gyda Chwmni  Byw’n Iach (Atodlen 4),  i ddarparu llythyr o sicrwydd i’r cwmni a chytuno ar amodau a chynnwys y gefnogaeth.
  3. Fod y Cabinet yn derbyn adroddiad  penodol ar y trefniadau fel rhan o adroddiadau adolygu cyllidebau y Cyngor